EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2015

УДК 336.7

 

П. М. Рубанов,

к. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

 

ОДНОРАНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (PEER-TO-PEER): ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

P. M. Rubanov

 

PEER-TO-PEER TECHNOLOGY: THREATS AND OPPORTUNITIES FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

 

В статті розглянуті основні напрямки застосування однорангових технологій у фінансовій сфері, а саме створення віртуальних валют та альтернативне онлайн фінансування (краудфандинг, peer-to-peer позики). Визначено, що головна привабливість однорангових технологій полягає у їх децентралізованому характері та можливості функціонувати без участі центрального регулятора. В статті надана характеристика переваг і недоліків використання віртуальних валют та альтернативного онлайн фінансування у порівнянні із традиційними підходами до реалізації відповідних грошових і фінансових відносин. За підсумками проведеного дослідження узагальнено основні загрози для ринку фінансових послуг, зумовлені розвитком однорангових технологій, у тому числі: втрата конкурентоспроможності традиційними фінансовими посередниками, відсутність важелів державного впливу при дестабілізації ринку, шахрайські дії користувачів системи і хакерські атаки. До сприятливих можливостей, створюваних впровадженням однорангових технологій, віднесено: підвищення якості фінансових послуг, збільшення фінансової інклюзивності, зростання швидкості проведення фінансових операцій та скорочення транзакційних витрат.

 

The article discusses the main areas of application of peer-to-peer technology in financial sphere, namely virtual currencies and alternative finance (crowdfunding, peer-to-peer lending). It is determined that the main attraction of peer-to-peer technologies is their decentralized nature and the ability to function without the participation of the central authority. The article deals with advantages and disadvantages of virtual currencies and alternative finance in comparison with traditional approaches to monetary and financial relations. The main threats to the financial services market due to the development of peer-to-peer technologies are: the loss of competitiveness by traditional financial intermediaries, the absence of state influence on the market in case of its destabilization, fraudulent actions of users and hacker attacks. The favorable opportunities created by the introduction of peer-to-peer technologies are improving the quality of financial services, increasing financial inclusion, increasing the speed of conducting financial transactions and reducing transaction costs.

 

Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансові посередники, однорангові технології, віртуальні валюти, peer-to-peer позики, краудфандинг, альтернативне фінансування.

 

Keywords: financial services market, financial intermediaries, peer to peer technology, virtual currencies, peer-to-peer lending, crowdfunding, alternative finance.

 

 

Постановка проблеми. Тривалий час існування інституту фінансового посередництва було важливою умовою розвитку економіки та ефективного функціонування ринкових відносин. При нерівномірному розподілі фінансових ресурсів між економічними суб’єктами саме фінансові посередники забезпечували можливість реалізації швидкого та вигідного їх перерозподілу між кредиторами і позичальниками, інвесторами та емітентами тощо. В умовах розвитку інформаційних технологій потреба залучення третьої сторони – фінансового посередника – для знаходження вигідних умов вкладення коштів, отримання позики, проведення платежів та здійснення багатьох інших фінансових операцій поступово зникає. Швидкими темпами розвиваються так звані «однорангові» технології. Проте поряд із створюваними перевагами, використання таких технологій несе в собі потенційні загрози як для окремих суб’єктів грошово-фінансових відносин, так і для ринку фінансових послуг в цілому. Вивчення переваг і недоліків однорангових технологій, їх загроз і можливостей для ринку фінансових послуг є умовою забезпечення стійкого розвитку економіки та недопущення виникнення кризових явищ і дестабілізації у фінансовому секторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості однорангових технологій і їх застосування у сфері грошово-фінансових відносин на сьогоднішній день не є достатньо дослідженими. Вітчизняні та зарубіжні науковці, як правило, зосереджують увагу на вивченні окремих питань використання однорангових технологій у фінансовій сфері. Наприклад, особливості, переваги і недоліки віртуальних валют розглядаються в роботах М. Абрамовича, Д. Алена, Б. Бернанке, А. Грінспена, Т. Ковальчука, В. Лук’янова, Дж. Потса, О. Сльозко, М. Швайка та інших. Теоретичні та аналітичні дослідження питань альтернативного фінансування, використання краудфандингу та peer-to-peer позик проводяться такими відчизняними і зарубіжними науковцями як П. Баєк, Л. Коллінз, В. Огородник, Ю. Петрушенко, Б. Чжан.

Метою статті є дослідження основних напрямків використання однорангових технологій на ринку фінансових послуг, визначення їх переваг і недоліків порівняно з традиційними підходами до реалізації фінансових відносин, а також виявлення загроз і можливостей для ринку фінансових послуг внаслідок розвитку однорангових технологій.

Виклад основного матеріалу. Однорангові технології полягають у забезпеченні безпосередньої взаємодії між основними суб’єктами ринку без залучення посередників. У фінансовій сфері однорангові технології поширилися практично на всі види фінансових послуг і грошових відносин. Можливість роботи p2p-систем без будь-яких центральних органів влади є однією з основних причин їх успіху, прикладом чого є Bitcoin для віртуальних грошей. Однак ця сама здатність водночас є перешкодою для їх зростання, оскільки національні органи регулювання багатьох країн та наднаціональні регулятори з пересторогою ставляться до криптовалют і альтернативного фінансування. У деяких країнах з метою уникнення дестабілізації ринку та шахрайства у фінансовій сфері були впроваджені обмеження та заборони на їх використання. У більшості ж країн p2p-технології у фінансах не мають прямого законодавчого врегулювання.

Для того, щоб з’ясувати основні загрози і можливості однорангових технологій для ринку фінансових послуг розглянемо переваги і недоліки, створювані такими технологіями у окремих сферах грошових і фінансових відносин. Використання однорангових технологій у грошовій сфері полягає у створенні віртуальних грошей, зокрема криптовалют. На відміну від традиційних грошей емітентом віртуальних грошей не є центральний банк, інший орган державної влади чи фінансово-кредитна установа. Головними ознаками, що відрізняють віртуальну валюту від законних грошей та інших платіжних засобів, є їх нерегульованість та децентралізований характер. Емісія віртуальних грошей може не обмежується єдиним емітентом – їх випуск та обіг знаходяться під контролем розробників та членів специфічного віртуального товариства, в якому такі гроші приймаються в розрахунках. Відповідно, і звичне монетарне регулювання, визначене державними і міжнародними нормативно-правовими документами для традиційних платіжних засобів, на віртуальні гроші не розповсюджується [4, 5].

Виходячи із зазначених характеристик віртуальних валют можна визначити наступні їх переваги порівняно з традиційними платіжними інструментами. Перш за все, за рахунок відсутності регуляторного середовища і посередників при здійсненні транзакцій з віртуальними валютами, вони дозволяють проводити платежі набагато швидше, легше і з суттєво нижчими транзакційними витратами [4].

Курсоутворення криптовалют відбувається виключно під впливом ринкових чинників: внаслідок децентралізації цих валют курс встановлюється за співвідношенням попиту і пропозиції на них. У той же час, неможливість адміністративного втручання в процеси майнінгу та обігу криптовалют роблять їх ненадійним активом для інвестування коштів внаслідок можливих раптових коливань курсу.

Більшість криптовалют мають обмежений обсяг максимальної емісії, визначений математичним алгоритмом при їх створенні, а тому для них не притаманний ризик інфляції. Створення необхідної кількості монет при обмеженій емісії забезпечується подільністю грошової одиниці до 8-десятитисячного знаку.

Іншою важливою перевагою віртуальних валют перед традиційними грошима є збереження особистих даних і анонімність проведення операцій. При використанні криптовалют для здійснення платежів немає потреби надавати будь-які особисті відомості. Із анонімністю віртуальних валют пов’язаний і основний їх недолік – можливість використання у нелегальній та напівлегальній діяльності, для відмивання грошей та фінансування тероризму [5]. Саме цей фактор стимулює уряди багатьох країн забороняти використання криптовалют у розрахунках.

Криптовалюти можуть стати альтернативним платіжним засобом в тих країнах та регіонах, де банківський і небанківський фінансово-кредитний сектор розвинений недостатньо, а також використовуватися замість світових валют у міжнародних розрахунках затовари і послуги та в інших фінансових операціях. Обмеженням використання криптовалют є технічні вимоги – необхідність доступу до мережі Інтернет, встановлення необхідного програмного забезпечення тощо. Крім того, незважаючи на те, що ряд великих світових компаній уже приймають деякі криптовалюти, зокрема біткоїни, в оплату своїх товарів і послуг, все ж сфера обігу криптовалют поки що залишається досить обмеженою.

Серед недоліків віртуальних валют, окрім зазначених, варто відзначити їх вразливість до спекулятивних операцій і шахрайських дій. Віртуальні валюти створюються на основі спеціальних алгоритмів, тому особа, яка володіє достатніми знаннями, може змінити цей алгоритм, впливаючи таким чином на курс віртуальної валюти чи інші її параметри. Традиційні гроші і транзакції з ними регулюються і захищаються на законодавчому рівні. Операції з віртуальними валютами є практично незахищеними. Саме з цим пов’язана складність їх визнання та широкого використання на державному рівні [4].

У сфері кредитування та інвестицій однорангові технології представлені різними моделями альтернативних фінансів, найпоширенішими серед яких є краудфандинг та peer-to-peer позики. Краудфандинг є добровільним об’єднанням через онлайн платформу фінансових або інших ресурсів великої кількості індивідуальних та інституційних інвесторів (надавачів ресурсів) з метою підтримки зусиль, ідей і проектів інших людей, організацій чи окремих спільнот [2]. Краудфандинг використовується переважно на етапі створення підприємства або на початку реалізації певного проекту. Для отримання фінансування шляхом краудфандингу необхідно розмістити інформацію про мету фінансування, необхідну суму та умови погашення на спеціальній краудфандинговій платформі. Як правило, такі платформи дозволяють обрати одну із опцій – використання фінансування при умові отримання необхідної суми або використання будь-якої суми коштів, яку вдалося акумулювати [1].

Peer-to-peer позики представляють собою отримання позикового капіталу безпосередньо від індивідуальних та інституційних інвесторів через онлайн платформу без участі традиційного фінансового посередника (банку, кредитної спілки тощо) [6]. Peer-to-peer позики використовуються переважно для задоволення споживчих цілей фізичних осіб та для нарощення обігового капіталу підприємств.

Загальними перевагами альтернативного фінансування через онлайн платформи є можливість залучити фінансування на вигідних умовах та на потрібний термін будь-яким суб’єктом, навіть при його невідповідності формальним вимогам банків чи інших небанківських фінансово-кредитних установ за умови, що запропонований проект зацікавить учасників ринку. Особливо важливою є роль альтернативного фінансування у забезпеченні фінансових потреб малих і середніх підприємств. Крім того, воно дозволяє акумулювати необхідну суму коштів для реалізації різноманітних соціальних, культурних, благодійних та інших проектів, які не передбачають грошову віддачу.

Можливість акумулювати велику суму коштів за порівняно короткий час без належного матеріального підтвердження приваблює на ринок альтернативного фінансування багато шахраїв, націлених виключно на отримання фінансування без повернення коштів у майбутньому. Будь-які державні гарантії повернення коштів на даному ринку відсутні, а кредитний ризик, пов’язаний із можливим неповерненням позики, повністю покладається на кредитора. Як і криптовалюти, краудфандингові платформи та р2р-платформи вразливі до кібернетичних ризиків, зокрема хакерських атак.

Узагальнення особливостей застосування однорангових (р2р) технологій для проведення грошових, кредитних та інвестиційних операцій дозволяє визначити основні загрози та можливості, створювані такими технологіями для ринку фінансових послуг (рис. 1).

 

Рис. 1. Загрози і можливості використання однорангових технологій у фінансах

 

Перш за все, збільшення обсягів кредитування та інвестування, що здійснюються онлайн через краудфандингові та peer-to-peer платформи, а також розрахункових операцій з використанням криптовалют призводить до поступової втрати фінансовими посередниками своєї частки на відповідних сегментах фінансового ринку. Порівняно із вартістю і швидкістю однорангових операцій, здійснюваних онлайн, традиційні фінансові посередники є менш конкурентоспроможними. В довгостроковому періоді реалізація цих загроз може призвести до зниження рентабельності діяльності традиційних фінансових посередників або навіть збитковості та банкрутства.

Однією з суттєвих загроз не тільки для ринку фінансових послуг, а й для економіки в цілому, є законодавча неврегульованість та практична відсутність важелів державного впливу на застосування однорангових технологій у фінансовій сфері. Виникнення кризових явищ у сфері обігу віртуальних валют і альтернативного фінансування може призвести до дестабілізації фінансових ринків на тривалий період часу та затяжних фінансових криз.

На мікрорівні однорангові технології несуть загрози для окремих користувачів системи щодо втрати ними своїх коштів. Однією з важливих функцій, виконуваних фінансовими посередниками, є контроль та управління ризиками. При застосуванні однорангових технологій всі ризики залишаються у користувачів системи, більшість з яких не є фахівцями в управлінні фінансовими ризиками та не володіють достатнім обсягом інформації для об’єктивної їх оцінки. При використанні альтернативного фінансування потенційні інвестори та кредитори отримують тільки базову інформацію про контрагента, яку часто неможливо перевірити, а також в подальшому не мають контролю за використанням наданих ними. На державному рівні гарантії захисту інвесторів та інших учасників ринку альтернативного фінансування відсутні. Крім того, високими є ризики шахрайства та кібернетичних атак як на платформах з онлайн фінансування, так і торгівельних майданчиках з обміну криптовалют.

Більшість міжнародних організацій звертають також увагу на загрозу використання однорангових технологій у фінансовій сфері для фінансування тероризму, іншої нелегальної чи напівлегальної діяльності, відмивання коштів.

Проте однорангові технології створюють і багато додаткових можливостей для розвитку ринку фінансових послуг. По-перше, вони здатні забезпечити високу швидкість проведення фінансових операцій та скорочення транзакційних витрат за рахунок зменшення кількості посередників і переведення фінансових відносин у віртуальний простір.

У свою чергу, фінансові посередники з метою утримання своїх конкурентних позицій та збереження частки ринку можуть підвищувати якість своїх послуг та розробляти нові фінансові продукти, які б дозволили об’єднати переваги традиційних фінансових послуг та інноваційних фінансових технологій.

Крім того, однією з найважливіших характеристик однорангових технологій є можливість підвищити рівень фінансової інклюзивності за рахунок залучення до здійснення фінансових операцій осіб та організацій, які були обмежені у доступі до фінансових ресурсів та фінансових послуг традиційних фінансових посередників. Саме використання однорангових технологій здатне забезпечити фінансову підтримку малого і середнього бізнесу, соціальних і благодійних проектів.

Висновки. Однорангові технології збільшують свою присутність в житті сучасних людей, поширюючись на різні сфери суспільного життя. Вплив таких технологій на фінансовий сектор економіки є досить значним, що створює як додаткові переваги, так і недоліки для організації грошового обігу та реалізації фінансових відносин, у тому числі щодо залучення кредитних ресурсів та здійснення інвестицій. Для забезпечення стійкого економічного розвитку необхідно максимально використовувати можливості, створювані одноранговими технологіями, зокрема щодо збільшення фінансової інклюзивності, зростання швидкості проведення фінансових операцій та скорочення транзакційних витрат. Водночас, необхідно усвідомлювати появу нових загроз, таких як відсутність важелів впливу при дестабілізації ринку, втрата конкурентоспроможності традиційними фінансовими посередниками, вразливість до шахрайства і хакерських атак, та розробляти заходи по управлінню ними.

 

Література.

1. Огородник В.О. Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи / В.О. Огородник // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 103-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_3_25

2. Петрушенко Ю.М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 1. – С. 172-182.

3. Allen F. Financial Intermediation, Markets, and Alternative Financial Sectors / Franklin Allen, Elena Carletti, Jun “QJ” Qian, Patricio Valenzuela // Handbook of the Economics of Finance. – 2012. – 55 p. – Access mode: http://apps.eui.eu/Personal/Carletti/Handbook_ACQV_25March2012.pdf

4. EBA opinion on ‘virtual currencies’ [Electronic resource] // European Banking Authority. – July 2014. – Access mode: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

5. Virtual currencies – key definitions and potential aml/cft risks [Electronic resource] // FATF. – July 2014. – Access mode: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf

6. Zhang B. Understanding Alternative Finance: The UK Alternative Finance Industry Report [Electronic resource] / Bryan Zhang, Liam Collins and Peter Baeck. – Nesta, November 2014. – 95 p. – Access mode: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/understanding-alternative-finance-2014.pdf

 

References.

1. Ohorodnyk, V.O. (2014), “Crowdfunding as an innovative instrument for the modernization of the ntional financial-investment system”, Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu: Ekonomika, vol. 3, pp. 103-105, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_3_25

2. Petrushenko, Yu.M. and Dudkin, O.V. (2014), “Crowdfunding as an innovative tool for financing social and economic development projects”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 1, pp. 172-182.

3. Allen, F. Carletti, E. Qian, J. and Valenzuela, P. (2012) “Financial Intermediation, Markets, and Alternative Financial Sectors”, Handbook of the Economics of Finance, [Online], available at: http://apps.eui.eu/Personal/Carletti/Handbook_ACQV_25March2012.pdf

4. The official site of European Banking Authority (2014) “EBA opinion on ‘virtual currencies’” [Online], available at: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf

5. The official site of FATF (2014) “Virtual currencies – key definitions and potential aml/cft risks [Online], available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf

6. Zhang, B. Collins, L. and Baeck, P. (2014), Understanding Alternative Finance: The UK Alternative Finance Industry Report, Nesta, [Online], available at: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/understanding-alternative-finance-2014.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 19.02.2015 р