EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
П. М. Рубанов

УДК 336.7

 

П. М. Рубанов,

к. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

 

P. M. Rubanov

 

ALTERNATIVE SOURCES OF LENDING IN THE DIGITAL AGE

 

У статті розглянуті передумови виникнення альтернативного фінансування, які узагальнено представлено групою технологічних та економічних факторів. Надана загальна характеристика однорангового (peer-to-peer) кредитування, розглянуто основні різновиди peer-to-peer позик: peer-to-peer споживчі позики, peer-to-peer бізнес позики та peer-to-peer балансові позики. Досліджені чинники, що сприяють розвитку peer-to-peer кредитування та збільшенню обсягів даного ринку на сучасному етапі. Основна увага приділена таким чинникам, як покриття сегментів ринку, не охоплених традиційним кредитуванням; вигідні умови кредитування та інвестування коштів через онлайн платформи; знижені регуляторні вимоги до альтернативного фінансування порівняно із традиційними джерелами залучення позикових ресурсів. У статті визначено та проаналізовано основні переваги peer-to-peer позик порівняно з банківським кредитування, у тому числі: вища доступність та швидкість отримання позики; зниження значимості кредитного рейтингу; фінансове забезпечення соціально-значимих проектів; вища дохідність для інвесторів тощо.

 

The article considers the prerequisites for the emergence of alternative finance, which are summarized in two groups – technological and economic factors. The article provides a general description of peer-to-peer lending and the main types of peer-to-peer loans: peer-to-peer consumer lending, peer-to-peer business lending and balance sheet lending. The factors contributing to the development of peer-to-peer lending and the growth of peer-to-peer lending market at the present stage are investigated. The main attention is paid to the following factors: covering segments of the market that are not covered by traditional lending; favorable terms for lending and investing via online platforms; reduced regulatory requirements for alternative finance compared to traditional lending. The main advantages of peer-to-peer loans in comparison with bank lending are defined and analyzed in the article. Among them are: higher availability and speed of borrowing; negligibility of the credit status of the borrower; financial support of socially-conscious projects; higher returns for investors, etc.

 

Ключові слова: банківський кредит, peer-to-peer позики, альтернативні фінанси, цифрові фінанси, фінансові інновації.

 

Keywords: bank loans, peer-to-peer loans, alternative finance, digital finance, financial innovations.

 

 

Постановка проблеми. Динамічний розвиток інформаційних технологій за останні 10 років призвів до революційних змін на ринках банківських і небанківських фінансових послуг. Витрати на технологічний розвиток суттєво скоротилися, що дозволило вийти на ці ринки невеликим компаніям. Це забезпечило підвищення рівня конкуренції та ефективності ринку, появу альтернативних методів фінансування через онлайн платформи, що мають суттєві відмінності від традиційної банківської інфраструктури. Основним методом залучення кредитних ресурсів, альтернативним банківському кредитуванню, стали peer-to-peer позики. Отже, цифрова епоха забезпечила появу нових напрямків інвестування коштів та джерел отримання кредитних ресурсів. Проте на сьогоднішній день механізм надання peer-to-peer позик не є достатньо вивченим і, окрім, очевидних переваг, може нести в собі і загрози для розвитку фінансового сектору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансування потреб фізичних і юридичних осіб з використанням альтернативного фінансування у науковій літературі висвітлені недостатньо. Серед дослідників, які займаються вивченням цієї проблеми можна зазначити таких: Ф. Аллен (F. Allen), П. Баєк (P. Baeck), С. Барнз (S. Barnes), П. Валензуела (P. Valenzuela), Е. Карлетті (E. Carletti), Дж. Квіан (J. Qian), Л. Коллінз (L. Collins), С. Моеннінґгофф (S. Moenninghoff), Дж. Д. Ротт (J. D. Roth), А. Уіеандт (A. Wieandt), Б. Чжан (B. Zhang).

Метою статті є дослідження інноваційних підходів до залучення кредитних ресурсів у цифрову епоху, теоретичне узагальнення сутності peer-to-peer кредитування та проведення його порівняльного аналізу з банківським кредитуванням.

Виклад основного матеріалу. Появі і розвитку однорангового кредитування (peer-to-peer позик) передували технологічні та економічні фактори. Технологічні фактори, як уже зазначалося, пов’язані із інформатизацією суспільства, досягненням інформаційними технологіями такого рівня, що забезпечив можливість звичайним користувачам проводити більшість фінансових операцій онлайн. Економічні фактори, що стимулювали розвиток альтернативного фінансування, переважно зумовлені наслідками світової фінансової кризи 2007-2008 років та включають: обмеження обсягів банківського кредитування у посткризовий період, зниження дохідності банківських депозитів, банкрутство та ліквідація багатьох банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, посилення регуляторних вимог до банківської діяльності та, як наслідок, пошук суб’єктами економіки альтернативних можливостей для інвестування та запозичення коштів.

В загальному розумінні «рeer-to-peer» позики («peer-to-peer» кредитування) є моделлю однорангового кредитування фізичних і юридичних осіб іншими фізичними особами та інституційними інвесторами без участі традиційного фінансового посередника. Формування необхідної за обсягом peer-to-peer позики відбувається шляхом отримання невеликих сум незабезпечених особистих позики від ряду інших індивідуальних та інституційних кредиторів. Реалізація даного механізму суттєво спрощується при використанні онлайн платформ, через які забезпечується не лише «зустріч» позичальника і кредитора, але й може проводитися первинна перевірка кредитоспроможності позичальника, надаються послуги з проведення розрахунків, збору простроченої заборгованості [5].

Ключовими характеристиками, притаманними моделі однорангового (peer-to-peer) кредитування, є: здійснення операцій онлайн; відсутність зав’язків та попередніх відносин між позичальником та кредитором; самостійний вибір кредитором позик, в які він інвестуватиме кошти; надання позик на умовах повернення і платності; відсутність забезпечення за позиками та державного страхування повернення коштів кредитора.

Основними різновидами «однорангових» позик є peer-to-peer споживчі позики, peer-to-peer бізнес позики та балансові позики. В споживчих рeer-to-peer позиках позичальниками виступають фізичні особи, які отримують позику, як правило, на задоволення своїх споживчих цілей. У деяких випадках метою запозичень, здійснюваних фізичними особами в рамках однорангового кредитування, є залучення коштів для ведення підприємницької діяльності.

Окремим різновидом peer-to-peer кредитування є peer-to-peer бізнес позики (або peer-to-business позики). Дана модель передбачає залучення позикових коштів через онлайн платформи в основному малими та середніми підприємствами з метою нарощення обігового капіталу, а також для здійснення інвестицій. Останні тенденції розвитку ринку peer-to-peer позик засвідчують збільшення присутності на них у якості позичальників також і великих підприємств.

Як правило посередник, який обслуговує онлайн платформу з peer-to-peer кредитування, не бере на себе жодних кредитних ризиків, а надає лише посередницькі послуги за комісійну винагороду. Втім, у деяких країнах світу набуло популярності балансове кредитування бізнесу та фізичних осіб, при якому сума позики безпосередньо списується з балансу установи, що обслуговує онлайн платформу. Таким чином, онлайн платформа у даній моделі сама виступає кредитором по відношенню до позичальників – фізичних осіб, малих та середніх підприємств, які зареєструвалися на сервісі онлайн платформи і внесли заявку на отримання позики.

Сучасний розвиток сектору peer-to-peer кредитування характеризується збільшенням абсолютного розміру ринку peer-to-peer позик та зростанням питомої ваги альтернативного фінансування в загальному обсязі кредитних операцій. Традиційні фінансові посередники – банки та небанківські фінансово-кредитні установи – поки що не вбачають в альтернативному фінансуванні через онлайн платформи серйозної конкуренції. Таке ставлення дозволило альтернативному фінансуванню швидко та практично безперешкодно наростити масштаби здійснюваних кредитних операцій. Більш того, деякі країни, зокрема Великобританія, вбачають в альтернативних фінансах потенціал для розвитку малого і середнього бізнесу, тому на національному рівні розробляють програми зі стимулювання розвитку альтернативного фінансування [2]. Найбільші онлайн платформи, що обслуговують ринок peer-to-peer кредитування, започатковані у США та Великобританії. Лідерами у секторі peer-to-peer кредитування на сьогоднішній день є такі онлайн платформи, як Lending Club, Kabbage, OnDeck (США), Zopa (Великобританія) та інші.

Окрім зазначених вище факторів, об’єктивними чинниками, що сприяють динамічному розвитку ринку peer-to-peer кредитування на сучасному етапі, є наступні:

- покриття сегментів кредитного ринку, не охоплених традиційним кредитуванням;

- вигідні умови кредитування та інвестування коштів через онлайн платформи;

- знижені регуляторні вимоги до альтернативного фінансування порівняно із традиційними джерелами залучення позикових ресурсів, зокрема відсутність вимог до розміру капіталу та здійснення відрахувань до фонду гарантування вкладів.

У країнах з розвиненою фінансовою системою розподіл кредитних ресурсів між різними категоріями позичальників є збалансованим або близьким до такого стану. В країнах з менш розвиненою фінансовою системою в розподілі кредитних ресурсів можна прослідкувати дві крайності. З одного боку, позичальники з більш високим кредитним рейтингом користуються кредитними послугами банків, а банки, у свою чергу, конкурують між собою за цю категорію позичальників, пропонуючи їм кращі умови кредитування. З іншого боку, існує ще одна група позичальників з дуже низьким кредитним рейтингом. Позичальники з цієї групи не можуть отримати кредити навіть у випадку, коли вони готові прийняти вищу процентну ставку. У категорію позичальників з дуже низьким кредитним рейтингом часто потрапляють малі та середні підприємства, тому у багатьох країнах світу є проблеми із фінансовим забезпеченням таких підприємств. Таким чином, для ринку peer-to-peer кредитування малий та середній бізнес представляє величезний потенціал для розвитку, оскільки він не охоплений банківським кредитуванням.

Наступний чинник розвитку peer-to-peer кредитування пов’язаний з тим, що банки пропонують низьку дохідність по вкладам фізичних і юридичних осіб. Незважаючи на наявність переваг банківських депозитів, таких як висока надійність за рахунок існування систем гарантування вкладів, та універсальність, тобто можливість вкладати кошти на різний термін і на різних умовах нарахування і виплати відсотків, за ознакою дохідності банківські депозити поступаються багатьом альтернативним напрямкам вкладення коштів. Більш того, пропоновані банками процентні ставки за депозитами часто є нижчими від рівня інфляції в країні, що не дозволяє зберігати купівельну спроможність заощаджених коштів. На противагу, надання коштів у позику шляхом peer-to-peer кредитування дозволяє позикодавцю отримати значно вищий дохід, при цьому кредитна ставка для позичальника не перевищить ставку банківського кредиту. Така ситуація можлива за рахунок того, що при використанні онлайн фінансування відбувається значне скорочення операційних витрат, тобто мінімізується маржа між кредитною ставкою та дохідністю для інвестора. Втім, конкретний розрахунок процентних ставок на різних платформах peer-to-peer кредитування може відрізнятися.

Функціонування peer-to-peer платформ у багатьох країнах світу залишається законодавчо неврегульованим та автоматично підпадає під менші регуляторні вимоги, порівняно із банками чи небанківськими фінансовими посередниками. Це дозволяє, у свою чергу, суттєво спростити вимоги, що висуваються до осіб, які хочуть отримати позику через онлайн платформу.

Отже, використання моделі peer-to-peer кредитування дозволяє позичальнику з невисоким кредитним рейтингом отримати необхідну суму позики швидко і порівняно недорого. Для кредитора перевагою даної моделі є вищий дохід порівняно, наприклад, з банківськими депозитами. Внаслідок доступності, швидкості та дешевизни отримання позики через рeer-to-peer кредитування дана модель є цікавою для малих і середніх підприємств, які внаслідок відсутності кредитної історії або низьких кредитних рейтингів не можуть отримати необхідний обсяг позикових ресурсів по доступній процентній ставці через традиційні канали.

Крім того, додатковою перевагою peer-to-peer позик порівняно з традиційними банківськими послугами є можливість сприяти реалізації соціально-значимих проектів. При банківському кредитуванні вибір проектів та прийняття рішення щодо надання позики знеособлений, він ґрунтується на показниках окупності проекту і якості бізнес-плану. Для інвесторів, зацікавлених в соціально-свідомому інвестуванні. Рeer-to-peer кредитування дозволяє підтримати цікаві інвестору проекти, не зважаючи на очікувані фінансові показники чи кредитний рейтинг позичальника; допомогти особам, діяльність яких спрямована на забезпечення користі суспільству і уникнути інвестицій у проекти чи галузі, які вважаються аморальними або шкодять суспільству.

Використання онлайн платформ дозволяє значно скоротити витрати та підвищити ефективність кредитного ринку. На відміну від традиційного банківського сектору, що має потребу у розвитку розгалуженої мережі філій і представництв, значних витратах на персонал, заходи безпеки та здійсненні інших витрат, всі операції в peer-to-peer кредитуванні переведені у віртуальне середовище, а відповідні експлуатаційні витрати мінімізовані.

Фактором, що може бути врахований інвесторами при прийнятті рішення щодо використання peer-to-peer платформи для інвестування коштів чи надання їх у позику є відсутність оподаткування доходу від даних операцій. Хоча зважаючи на масштаби і динаміку розвитку даного ринку, можна з упевненістю стверджувати, що відсутність спеціального оподаткування даних операцій є тимчасовим явищем.

Висновки. Потужним конкурентом для банків у цифрову епоху стають однорангові онлайн платформи, які забезпечують можливість вкладення коштів одними економічними суб’єктами і отримання позики іншими без участі фінансового посередника. Протягом останніх років ринок peer-to-peer кредитування розвивається надзвичайно динамічно завдяки проникненню на сегменти кредитного ринку, не охоплених традиційним кредитуванням; вигідним умовам кредитування та інвестування коштів через онлайн платформи; зниженим регуляторним вимогам до функціонування peer-to-peer платформ та, відповідно, до отримання через них позикових ресурсів.

 

Література.

1. Allen F. Financial Intermediation, Markets, and Alternative Financial Sectors / Franklin Allen, Elena Carletti, Jun “QJ” Qian, Patricio Valenzuela // Handbook of the Economics of Finance. – 2012. – 55 p. – Access mode: http://apps.eui.eu/Personal/Carletti/Handbook_ACQV_25March2012.pdf

2. Barnes S. Peer-to-Peer Lending – Disruption for the Banking Sector? [Electronic resource] / S. Barnes // International Banker. – February 9, 2015. – Access mode: https://internationalbanker.com/banking/peer-peer-lending-disruption-banking-sector/

3. Moenninghoff S.C. The Future of Peer-to-Peer Finance / S.C. Moenninghoff, A. Wieandt // Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung. – August/September 2013. – p. 466-487.

4. Roth J. D. Taking a Peek at Peer-to-Peer Lending [Electronic resource] / J. D. Roth // Time. – November 15, 2012. – Access mode: http://business.time.com/2012/11/15/taking-a-peek-at-peer-to-peer-lending/

5. Zhang B. Understanding Alternative Finance: The UK Alternative Finance Industry Report [Electronic resource] / Bryan Zhang, Liam Collins and Peter Baeck. – Nesta, November 2014. – 95 p. – Access mode: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/understanding-alternative-finance-2014.pdf

 

References.

1. Allen, F. Carletti, E. Qian, J. and Valenzuela, P. (2012), “Financial Intermediation, Markets, and Alternative Financial Sectors”, Handbook of the Economics of Finance, [Online], available at: http://apps.eui.eu/Personal/Carletti/Handbook_ACQV_25March2012.pdf

2. Barnes, S. (2015), “Peer-to-Peer Lending – Disruption for the Banking Sector?”, International Banker, [Online], available at: https://internationalbanker.com/banking/peer-peer-lending-disruption-banking-sector/

3. Moenninghoff, S. and Wieandt, A. (2013), “The Future of Peer-to-Peer Finance”, Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, August/September, p. 466-487.

4. Roth, J. D. (2012), “Taking a Peek at Peer-to-Peer Lending”, Time, [Online], available at: http://business.time.com/2012/11/15/taking-a-peek-at-peer-to-peer-lending/

5. Zhang, B. Collins, L. and Baeck, P. (2014), Understanding Alternative Finance: The UK Alternative Finance Industry Report, Nesta, [Online], available at: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/understanding-alternative-finance-2014.pdf

 

Стаття надійшла до редакції 20.10.2015 р