EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 352.075.26: 338.22.021.4

 

Н. О. Шура,

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

О. В. Смірнов,

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,

ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІСЦЕВИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ У КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Natalia o. Shura,

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor of account, taxation, public management and administration department

Shee «Kryvyi Rih national university», Kryvyi Rih

Oleksiy V. Smirnov,

master of account, taxation, public management and administration department

Shee «Kryvyi Rih national university», Kryvyi Rih

 

EFFECTIVENESS OF DECISION-MAKING APPLICATION MECHANISMS` INVESTIGATION BY LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION

 

В статті на основі систематизації наявного матеріалу про результати діяльності системи публічної адміністрації Криворізької міської ради оцінено ефективність механізму прийняття публічних рішень даною адміністрацією. Наголошено, що основою прийняття рішень місцевими адміністраціями є наявність стратегічного плану дій, з якого випливають більш дрібні цілі, які стають передумовою прийняття рішень. Охарактеризовано послідовність прийняття рішень по формуванню стратегічного плану розвитку міста. Наведено та охарактеризовано етапи процесу розробки стратегічного плану розвитку міста. Досліджено структуру стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу. Визначено роль топ-менеджменту великих підприємств міста у механізмі прийняття рішень місцевими адміністраціями. Визначено ефективність прийняття рішень місцевими адміністраціями на основі економічних показників розвитку міста за останні три роки. Зроблено висновок про невикористані можливості розвитку міста та необхідність активізації його інвестиційної активності. Охарактеризовано інвестиційну програму розвитку міста Кривого Рогу. Наведено напрями впливу інвестиційної програми на ефективність прийняття публічних рішень.

 

In the article on the basis of systematization of present material about the results of activity of the system of public administration by Kryvyi Rih town advice efficiency of mechanism of acceptance of public decisions is appraised by this administration. It is marked that by basis of making decision local administrations is a presence of actions strategic plan, which more shallow aims which become pre-condition of making decision swim out from. The sequence of making decision is described on of development strategic plan forming of city. The stages over of development strategic plan forming of city process are brought and described. The structure of development strategic plan forming of city the Crooked Horn is investigational. A role is certain top-management of city` large enterprises in the mechanism of making decision by local administrations. Efficiency of making decision is certain by local administrations on the basis of economic indicators of city development for the last three years. Drawn conclusion about untapped possibilities of city development and necessity for activation of him investment activity. The investment program of city development of the Crooked Horn is described. Directions of influence of the investment program are brought around to efficiency of public decisions acceptance.

 

Ключові слова. Публічне адміністрування, прийняття публічних рішень, механізм прийняття рішень, стратегічний план розвитку міста, інвестиційна програма розвитку міста, місцева адміністрація.

 

Keywords. Public administration, acceptance of public decisions, mechanism of making decision, strategic plan of city development, investment program of city development, local administration.

 

 

Постановка проблеми. В процесі функціонування системи публічного адміністрування періодично виникає потреба у прийнятті рішень економічного, соціального, гуманітарного, екологічного, технологічного характеру тощо. Від таких рішень залежить культурний, освітній, науковий, технологічний рівень країни та її окремих регіонів, їх місце та роль у глобалізаційних процесах розвитку. При прийнятті таких рішень необхідно забезпечувати конкурентоспроможність результатів (політичних, економічних, технологічних та ін.), що отримані як їх наслідок. Проте у наш час в умовах вітчизняної системи публічного адміністрування прийняті місцевими адміністраціями рішення не завжди можна вважати ефективними, про що свідчить безпорадність окремих місцевих адміністрацій у процесі розпорядження бюджетними коштами у напряму соціально-економічного розвитку.

У зв’язку з цим актуальною вважається проблема дослідження ефективності застосування механізмів прийняття рішень місцевими адміністраціями у контексті публічного адміністрування на прикладі конкретної місцевої адміністрації із формуванням основних переваг такого адміністрування у напряму формування передового досвіду.

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти прийняття рішень у системі публічного адміністрування висвітлено в працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених у цій галузі: В. Бакуменко, М. Браун, П. Друкер, Д. Дункан, Н. Карданська, Б. Литвак, Н. Нижник, Г. Саймон, В. Цвєтков та багатьох інших [1-10]. Віддаючи належне їх науковому доробку, слід зауважити, що дослідження за цією тематикою не втрачають своєї актуальності як у світі, так і в Україні.

 

Метою статті визначено дослідження ефективності застосування механізмів прийняття рішень у системі публічного адміністрування на прикладі місцевої адміністрації м. Кривого Рогу.

 

Результати дослідження.

Прийняття рішень у системі публічного адміністрування – досить відповідальний процес. Так, якщо прийняття рішень на підприємстві зачіпає лише сферу діяльності цього підприємства з усіма його працівниками, то публічне рішення впливає на всю територіальну громаду, що знаходиться у віданні конкретної публічної адміністрації.

Для більш глибокого розуміння та пошуку шляхів покращення ситуації в системі публічного адміністрування Криворізької міської ради варто звернутися до основ стратегічного планування та можливостей його реалізації на рівні міста.

Стратегія нерозривно пов’язана з політикою як засобом її реалізації. Вона визначає курс на розподіл обмежених ресурсів для досягнення визначених цілей, а політика визначає загальні орієнтири для дій та прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

Стратегічний план – це фактично управлінське рішення щодо реалізації стратегії та політики відповідних суб’єктів управління. Оперативне та тактичне (поточне) планування зосереджується на реалізації стратегічних планів та розподілі ресурсів, зокрема бюджету.

У м. Кривого Рогу також є стратегічний план розвитку міста на період до 2025 року.

Він сформований шляхом актуалізації змісту Стратегічного плану розвитку міста на період до 2015 року, унесенням  змін та доповнень до переліку стратегічних і оперативних цілей та Плану дій, визначених ним.

Стратегічний план розвитку міста має всі ознаки стратегії сталого розвитку та є комплексним планом, що враховує економічну, екологічну й соціальну складові розвитку міста, передбачає фінансування проектів з бюджетів різних рівнів, державних, міжнародних фондів та інших джерел, не заборонених чинним законодавствам України.

Стратегічний план розвитку міста відповідає стратегічним цілям Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня 2014 року №561-27/VI, та враховує основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування, прийнятої 29 травня 2008 року.

При всій різноманітності моделей та методів стратегічного планування, вони мають три великі блоки, притаманні будь-якому проектному циклу: аналіз – планування – упровадження, для яких, за необхідності, передбачається можливість ітерації, тобто повторення по колу, але на якісно новому рівні (рис. 1).

У процесі розробки Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу застосувалася методологія 6 логічних етапів:

1. Організація роботи зі стратегічного планування.

 

 Рис. 1. Послідовність прийняття рішень по формуванню Стратегічного плану розвитку м. Кривого Рогу

 

На початку планування визначається робоча група, що буде працювати  над планом та надавати пропозиції, необхідні для розвитку територіальної громади. На засіданнях робочої групи презентуються, обговорюються всі напрями роботи та ухвалюються відповідні рішення. Склад групи має адекватно відображати структуру потрійної спіралі: (1) органи місцевого самоврядування (представники міської ради та її виконавчих органів), (2) приватні компанії (представники великих, середніх, малих підприємств і приватні підприємці) (3) представники громадськості. Головним інструментом управління процесом планування є графік розробки Стратегічного плану розвитку міста.

2. Аналіз середовища та факторів розвитку територіальної громади.

Принципи й методики забезпечення громади регіональними та місцевими даними мають бути доступними для задоволення потреб громади в одержанні достатніх знань про себе, щоб робити реалістичні й достовірні висновки відносно економічного сьогодення й майбутнього.

Інформаційною основою для планування розвитку територіальної громади має бути базовий документ, що є аналітично-описовою частиною плану. Аналітично-описова частина (Економічний профіль громади, Стратегічний аналіз, Паспорт громади тощо) розміщується в додатку до Стратегічного плану. Для аналізу використовуються стійкі тенденції (динаміка показників не менше ніж за 5 років).

Технологія стратегічного планування передбачає безпосередню участь у такому процесі представників різних секторів громади. Саме тому дослідження думки представників місцевого бізнесу, громадськості є обов’язковим елементом аналізу середовища в процесі стратегічного планування.

3. Визначення Місії, Бачення, напрямів розвитку.

Аналіз внутрішнього й зовнішнього середовища територіальної громади та розробка Бачення можуть виконуватися паралельно, що забезпечить відображення в Стратегічному плані розвитку міста бажань основних зацікавлених сторін. На практиці процес стратегічного планування робоча група починає з визначення Місії та Бачення бажаного стану територіальної громади або соціально-економічної системи в майбутньому. Бачення бажаного майбутнього територіальної громади – це образ, що має оволодіти громадою й надихати її. Коректне формулювання Бачення з точним зазначенням складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання Стратегічного плану. Декларуючи Місію міста, громада самовизначається: "Хто ми є і що ми робимо".

Стратегічні напрями вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного бачення та визначаються робочою групою зі стратегічного планування на підставі зібраних даних Профілю громади міста та проведених досліджень середовища й території міста. З визначенням напрямів розвитку продовжується процес свідомого вибору конкретних способів, системи цілей та результатів розв'язання визначених проблем або реалізації можливостей. Кожен зі стратегічних напрямів конкретизується в стратегічних і оперативних цілях.

4. Розробка планів дій та Плану реалізації Стратегічного плану розвитку міста.

Стратегічне планування є процесом цілепокладання, тобто постановки цілей з різним терміном реалізації та вибору засобів для їх досягнення. На наступному етапі робочою групою за кожним визначеним напрямом розвитку розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім формулюються цілі нижчого порядку − оперативні.

Стратегічні цілі випливають зі стратегічного Бачення і стратегічних напрямів та утворюють рамки, у яких ухвалюватимуться рішення щодо конкретних цілей і заходів. Сукупність стратегічних цілей має відповідати конкретному стратегічному напряму. Стратегічні й оперативні цілі формують План дій (План реалізації Стратегічного плану розвитку міста) (рис. 2).

 

Рис. 2. Схема побудови Плану дій (Плану реалізації Стратегічного плану розвитку міста)

 

За кожною стратегічною й оперативною цілями розробляються Картки проектів, що відображають заходи, які необхідно здійснити, якого результату необхідно досягти, хто є відповідальним за реалізацію оперативних цілей, виконавцем та співвиконавцем конкретного заходу, строк виконання, який обсяг прогнозованих коштів необхідно залучити та з яких джерел їх можна отримати для реалізації оперативної цілі.

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегічного плану розвитку міста.

Після підготовки проекту Стратегічного плану розвитку міста робоча група ініціює проведення громадських слухань, публічних презентацій або використовуються інші форми громадського обговорення, ефективні для територіальної громади. Після проведення громадського обговорення допрацьований Стратегічний план розвитку міста подається на розгляд і ухвалення міській раді як політика міста.

6. Моніторинг та впровадження.

Управління впровадженням Стратегічного плану розвитку міста складається з двох частин. Перша політична складова декларує бажання досягти цілі, ухвалювати рішення та розподіляти повноваження щодо виконання завдань. У другій частині йдеться про виконавчий орган, який виконуватиме проекти.

Саме тому система моніторингу має включати: орган з моніторингу (необхідно створювати з урахуванням особливостей територіальної громади); документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегічного плану розвитку міста (у Стратегічному плані розвитку міста є окремий розділ з описом системи моніторингу його впровадження); систему індикаторів (результатів) виконання (кількісні та якісні показники / індикатори).

Після розробки та затвердження Стратегічний план розвитку міста стає «місцевим законом», базою для формування політики використання бюджету місцевою радою та розробки інших стратегічних і програмних документів.

Найбільш успішними формами участі громадян (у тому числі малого бізнесу) в процесі вироблення і ухвалення рішень на справжній момент являються об'єднання громадян - некомерційні організації. Прямий вплив населення на органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) здійснюється рідко через слабке уявлення громадян про можливості подібної взаємодії з органами ОМС. ОМС вибудовують відношення з організаціями населення за принципом партнерства, і відповідно до цього прагне збудувати зворотний зв'язок.

Топ-менеджмент суб'єктів великого бізнесу забезпечує свій вплив на інститути місцевого самоврядування в першу чергу через ресурсний аспект, тобто володіння певними ресурсами (в першу чергу матеріальними), нестачу або відсутність яких випробовують через ті або інші причини ОМС.

Найбільш потужною впливовою фігурою у підприємницькому середовищі м. Кривого Рогу можна вважати групу компаній Метінвест, лідер гірничо-металургійного виробництва України.

У 2016 році на одному із засідань міської ради була здійснена презентація нової соціальної програми розвитку придомових територій «100 подвірїв». Програму реалізує нещодавно створений громадський союз «Зелений центр Метінвест» в партнерстві з міською владою і при фінансовій підтримці гірничо-збагачувальних комбінатів Групи Метінвест. Призовий фонд програми в 2016-2017 роках складає 4,5 млн грн.

Суть програми - підтримати ініціативи жителів, організацій міста по поліпшенню змісту, благоустрою і озеленення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків. З листопада 2016 року по грудень 2017 року організовується два конкурси, переможці яких зможуть отримати фінансування в розмірі до 150 тис. грн. на один проект. До розгляду приймаються ініціативи  жителів і органів самоорганізації населення. Пріоритетні райони - Тернівський, Покровський, Саксаганський та Інгулецький.

Для Метінвеста важливо, щоб міста були зручними для усіх: дітей, молоді, пенсіонерів, людей з особливими потребами. Системність в роботі і конструктивний діалог з громадою дає можливість сфокусувати ресурси на проектах первинної важливості. Всього за останні два роки було реалізовано більше 200 проектів на суму близько 200 млн. грн.

У Кривому Розі продовжено комплексну реконструкцію мікрорайонів. У 2013 році провели перший етап благоустрою парків, реконструювали проспект Перемоги і каскадний фонтан в Інгулецькому житловому масиві. Улаштували зону відпочинку у водоймища в мікрорайоні Даманський.

Одна з головних проблем Кривого Рогу - стан автодоріг. Тому їх відновлення стало пріоритетним напрямом роботи в 2014-2017 роках. Особливу увагу приділено асфальтуванню внутрішньоквартальних доріг. Ремонт цих ділянок забезпечив проїзди до дитячих садів, шкіл, лікарень.

У 2013 році в Компанії стартував новий екологічний проект "Зелений центр Метінвест". Він спрямований на підтримку ініціатив жителів, а також громадських організацій по благоустрою і озелененню міських територій.

Для школярів підготували навчальний посібник по дбайливому відношенню до природних ресурсів. Видання наповнили радими з поводження з побутовими відходами і зниженню витрат електроенергії. Посібник затвердили в Міністерстві освіти і науки України для викладання в школах.

Волонтерський рух на підприємствах Групи розвивається з кінця 2012 року. За останні роки їх кількість збільшилася у декілька разів. Тисячі людей об'єдналися навколо єдиної мети - робити добрі справи щодня. Другий рік підряд на усіх підприємствах Групи проводяться екологічні акції "Чисте місто" і "Зелене місто". Волонтери облаштовують зони відпочинку, прибирають сміття, озеленюють території. Учасниками стали більше 7 тис. метинвестівців. Завдяки їх зусиллям в парках і скверах висаджені тисячі дерев і кущів.

Таким чином, топ-менеджмент є головним інститутом, що впливає на процес вироблення і ухвалення рішень органами місцевого самоврядування. На відміну від ситуації з населенням і органами держвлади, в даному випадку у взаємодії зацікавленіші саме органи місцевого самоврядування. Топ-менеджмент має найбільш тісний зв'язок з ОМС, у тому числі без необхідності наявності зворотного зв'язку. Основна причина впливу на процес ухвалення рішень - матеріально-ресурсна.

У довгостроковій перспективі у контексті прийняття публічних рішень Криворізька міська влада планує також вийти з ініціативою щодо формування та прийняття Європейським Союзом стратегії для України в цілому, та окремо для Кривого Рогу.

У таблиці 1 наведено інформацію щодо стратегічних та оперативних цілей Інвестиційної програми, що розглядається, з якої видно, що програма дозволяє досягти трьох головних стратегічних цілей: створення і розвиток нових інвестиційних продуктів; створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій; маркетинг території та цільовий пошук інвесторів.

 

Таблиця 1.

Стратегічні та оперативні цілі Програми залучення інвестицій та розвитку міжнародної співпраці у м. Кривому розі на 2016 – 2020 роки*

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

Індикатори досягнення

1. Створення та розвиток нових інвестиційних продуктів

1.1. Забезпечення функціонування інвестиційного продукту Індустріальний парк «Кривбас».

1.2. Формування портфелю проектів.

1.3. Підготовка земельних ділянок для інвесторів тощо.

Кількість підготовлених промислових (інвестиційних) майданчиків / зон

2. Створення організаційних та інституційних засад для залучення інвестицій

2.1. Формування стратегічних пріоритетів інвес-тиційної діяльності.

2.2. Оптимізація адміністративних послуг дозвільно-погоджувального характеру.

2.3. Формування баз потенційних інвесторів, що планують розширити діяльність.

2.4. Підвищення професійної компетенції праців-ників, які здійснюють функції інвестиційних менеджерів, тощо.

Відношення кількості впроваджуних інвестиційних проектів до загальної кількості інвестиційних пропозицій

3. Маркетинг території та цільовий пошук інвесторів

3.1. Удосконалення функціональних можливостей модуля «Путівник інвестора» (розробка додаткових мовних варіантів).

3.2. Забезпечення пізнаванності міста в Україні та за кордоном. Розповсюдження позитивної інформації про місто. Позиціонування міста, як надійного інвестиційного партнера. Системне інформування користувачів (інвесторів) про переваги території Кривого Рогу.

3.3. Презентація міста через суб’єктів бізнесу на національному та світовому рівнях.

3.4. Вступ до впливових українських та закордонних об'єднань, що сприяють залученню інвестицій та розвитку міжнародної співпраці.

3.5. Розширення мережі міст-побратимів, міст-партнерів. Налагодження співпраці з містами країн Вишеградської четвірки та Німеччиною.

Рівень пізнання міста. Частка позитивних публікацій до кількості загальних публікацій про місто

*Індикатор досягнення цілей: Розмір інвестицій на душу населення

 

Таким чином, досліджувана програма має стати дієвим інструментом використання наявного потенціалу міста для власного розвитку, зміцнення та розширення  експортного потенціалу, покращення міжнародного іміджу міста, поглиблення співробітництва з іноземними містами. Її перевагами є можливість забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Результатом реалізації заходів програми буде формування позитивного іміджу, поліпшення сприятливого інвестиційного клімату в місті, що активізує інвестиційну діяльність і створить умови для більш ефективного  залучення іноземних інвестицій, сприятиме розвитку диверсифікованої конкурентоспроможної економіки й надасть можливість створити додаткові робочі місця та збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.

Налагодження побратимських (партнерських) стосунків має стати ефективною платформою для розвитку двосторонніх відносин, започаткування та реалізації взаємовигідних проектів у різноманітних сферах (економіки, освіти, культури і туризму, охорони здоров'я, розвитку бізнесу й торгівлі тощо).

Отже, механізм прийняття рішень, що реалізується Криворізькою міською радою за участі відділу з питань внутрішньої політики, дозволить отримати такі головні результати:

диверсифікувати економіку міста за рахунок залучення інвестицій у галузі економіки, відмінні від гірничо-металургійної;

розширити міжнародні зв’язки;

сприяти більш ефективному залученню іноземних інвестицій у економіку міста;

підвищити рівень довіри потенційних зарубіжних партнерів до можливостей майбутнього співробітництва з містом;

активізувати бізнесові контакти, збільшити експорт місцевих товарів;

сприяти обміну досвідом у високотехнологічних передових наукових проектах;

активізувати співробітництво зі світовими та регіональними міжнародними організаціями;

підвищити рівень зайнятості та добробуту громадян міста.

Результатом нашого дослідження стало визначення ефективності застосовуваних механізмів прийняття рішень у системі публічного адміністрування на прикладі Криворізької міської ради.

Так, відділом внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради протягом 2016 року проведено цілу низку заходів, що є результатами прийняття рішень даною публічною адміністрацією.

Зокрема, у 2016 році відбулося 12 інформаційних акцій, відповідно – 84 основних системних заходи, у межах яких пройшли інформаційні зустрічі, лекції, бесіди на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста. Головними темами Єдиних днів були: «День Соборності України»; «Правила безпечного поводження в складних погодних умовах»; «Про ліквідацію незаконної торгівлі»; «День Героїв Небесної Сотні», «Відзначення 72-ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбників»; «Великий геній України. Заповіти Великого Кобзаря (до 202-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка); «Відзначення в області 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи»; «9 травня – день перемоги над нацизмом у Європі»; «День пам’яті жертв політичних репресій», «Про ліквідацію незаконної торгівлі»; «Заходи з професійної адаптації учасників антитерористичної операції»; «Запобігання лісовим пожежам»; «Тиждень охорони праці»; «День Європи», «Конституція – основний Закон України»; «Інновації та реформи молодіжної політики в Дніпропетровській області»; «Декларація про державний суверенітет України»; «Двадцять п’ята річниця Незалежності України. День Державного Прапора України»; «Відзначення 160-річчя від дня народження Івана Франка»; «Розвиток фізичної культури і спорту на Дніпропетровщині»; «День пам’яті жертв фашизму»; «Безпека при використанні газових та опалювальних приладів»; «День Гідності та Свободи»; «Забуттю не підлягає» (до Дня пам’яті жертв голодоморів)»; «Всеукраїнський тиждень права у Дніпропетровській області»; «Про стан виконання в області Програм соціального захисту інвалідів» тощо. Крім того обговорюються інші актуальні теми, проблеми, які турбують громадськість. На всіх зустрічах, крім розгляду основних питань, мешканців Кривого Рогу поінформовано про актуальні питання зовнішньої та внутрішньої політики держави, дії центральних органів влади щодо врегулювання складної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні, діяльність органів місцевого самоврядування. У цілому по місту аудиторія Єдиних днів інформування склала близько 186 тис. чоловік.

Зростання ролі громадських і політичних організацій в процесі реалізації внутрішньої політики держави та прийняття відповідних муніципальних рішень обумовлює необхідність постійної співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю.

З метою залучення широкого кола громадськості до вшанування подій, які стали вирішальними у становленні нашої держави, формування у громадян поваги до загальнолюдських та національних правових цінностей, до історії України, державних символів, відповідно до Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України та інших доручень центральних органів виконавчої влади щодо відзначення знаменних та вшанування пам’ятних дат, у Кривому Розі протягом 2016 року організовувались урочисті заходи та церемонії покладення квітів до пам’ятників відомим державним діячам з нагоди Дня Соборності України, річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня незалежності України, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня пам’яті жертв голодоморів.

Отже, спектр публічних рішень, що приймається Криворізькою міською радою, досить великий та різноманітній. Але чи означає це, що вони ефективні для міста. Мова, зокрема, йде про низку соціально-економічних умов існування територіальної громади міста (рівень життя населення, рівень доходів, інвестиційний клімат у місці тощо). Адже, з нашої точки зору, саме такі показники можуть стати індикаторами ефективності застосовуваних механізмів прийняття публічних рішень.

Для більш достовірної оцінки ситуації, що склалась у місті, скористаємось даними табл. 2.

Зокрема, варто відзначити, що за останні три роки відбулося зростання обсягу реалізованої субєктами господарювання міста продукції на 28,37%, що при зменшенні чисельності на 1,77% призвело до зростання виробництва на душу населення на 30,68%. При цьому позитивним фактором можна відмітити зростання середньої заробітної плати у місті на 36,53% та пенсії – на 85,76%.

 

Таблиця 2.

Показники результативності діяльності м. Кривого Рогу у 2014–2016 рр.

Показники

Роки

Зміна за період (+,-)

Зміна за період (%)

2014

2015

2016

Обсяг реалізованої продукції, млрд. грн.

93,4

102,2

119,9

26,5

28,37

Чисельність населення, тис. осіб

650,5

645,1

639

-11,5

-1,77

Обсяг виробництва на душу населення, грн.

143582

158425

187637

44055

30,68

Середня заробітна плата, грн.

4153

4965

5670

1517

36,53

Середній розмір пенсії, грн.

1861

1979

3457

1596

85,76

Капітальні інвестиції, млрд. грн.

6,7

8,3

8,8

2,1

31,34

Іноземні інвестиції, млн. дол. США

4726,5

4491,9

1084,3

-3642,2

-77,06

Експорт, млн. дол. США

4646,1

3104,4

2713,5

-1932,6

-41,60

Бюджет міста, млн. грн.

3083,9

4570,9

5239,9

2156

69,91

Рівень зареєстрованого безробіття, %

1,08

1,25

1,08

0

0

* Розраховано за даними  Бюлетню «Кривий Ріг у цифрах і фактах» за 2014-2016рр.

 

Крім того, позитивним є зростання обсягів бюджетних коштів, якими розпоряджається місто, на 69,91%, що позитивно вплинуло на можливість участі установ та організацій міста у щорічному проекті «Громадський бюджет» та відкрило перспективи реалізації соціально важливих інвестиційних проектів за рахунок бюджетних коштів.

У той же час, на фоні зростання загальної суми капітальних інвестицій на 31,34% відбувся відтік іноземних інвестицій на 77% у 2016 році. Крім того, значно зменшився експортний потенціал міста (на 41,6%), зо призвів до зменшення притоку іноземної валюти.

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що результативність діяльності Криворізької міської ради і реалізація нею функцій публічного адміністрування хоча і є достатньо ефективною та дієвою, проте має низку невикористаних можливостей, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності управління керованими системами.

При цьому відділ внутрішньої політики виконкому Криворізької міської ради має у своєму арсеналі цілий набір управлінських рішень (як оперативних, так і стратегічних), що підлягають постійному вирішенню та спрямовані на покращення соціально-економічного становища міста.

 

Література.

1. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 276 с.

2. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ АМ.У, 2010. – 296 с.

3. Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол. Браун; пер. з англ. - К.: Основи, 2000. - 243 с.

4. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П. Друкер; пер. с англ. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. - 288 с.

5. Дункан Джек У. Основопологающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Джек. У. Дункан; пер. с англ. - М. : Дело, 1996. – 272 с.

6. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений. Учеб. пособие / Н. Л. Карданская. - М.: Рус. Деловая Литература, 1998. - 288 с.

7. Литвак Б. Г. Управленческие решения / Б. Г. Литвак - М. : Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

8. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління. / Нижник Н. Р., Машков О. А.- К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

9. Саймон Г. Адміністративна поведінка : Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції / Г. Саймон; пер. з англ. вид. – К. : АртЕк, 2001. – 392 с.

10. Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політико- правовий аспект) / В. В. Цвєтков. – X. : Право, 1996. - 164 с.

 

References.

1. Bakumenko, V. D. (2010) Pryjniattia rishen' v derzhavnomu upravlinni [Decision-making in public administration], P. 1. Teoretyko-metodolohichni zasady [Theoretical and methodological principles], VPTs AMU Kyiv, Ukraine.

2. Bakumenko, V. D. (2010) Pryjniattia rishen' v derzhavnomu upravlinni [Decision-making in public administration], P. 1. Teoretyko-metodolohichni zasady [Theoretical and methodological principles], VPTs AMU Kyiv, Ukraine.

3. Braun, M. P. (2000) Posibnyk z analizu derzhavnoi polityky [Policy Analysis Toolkit], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

4. Druker, P. (1998) Effektyvnoe upravlenye. Ekonomycheskye zadachy y opty¬mal'¬nye reshenyia [Effective management. Economic Problems and Optimal Solutions], FAYR-PRESS, Moscow, Russia.

5. Dunkan, Dzhek U. (1996) Osnovopolohaiuschye ydey v menedzhmente. Uroky osnovopolozhnykov menedzhmenta y upravlencheskoj praktyky [Fundamental Ideas in Management. Lessons from the Founders of Management and Management Practice], Delo, Moscow, Russia.

6. Kardanskaia, N. L. (1998) Osnovy pryniatyia upravlencheskykh reshenyj. Ucheb. posobye [Basics of making management decisions. Study allowance],Rus. Delovaia Lyteratura, Moscow, Russia.

7. Lytvak, B. H. (1998) Upravlencheskye reshenyia [Management Solutions], Assotsyatsyia avtorov y yzdatelej "Tandem", Yzd-vo EKMOS, Moscow, Russia.

8. Nyzhnyk, N. R. and Mashkov, O. A. (1998) Systemnyj pidkhid v orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia [The system approach in the organization of public administration] Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.

9. Sajmon, H. (2001) Administratyvna povedinka : Doslidzhennia pryjniattia rishen' v orhanizatsiiakh, scho vykonuiut' administratyvni funktsii [Administrative Behavior: Decision-Making Research in Organizations Performing Administrative Functions], ArtEk, Kyiv, Ukraine.

10. Tsvietkov, V. V.(1996) Derzhavne upravlinnia : osnovni faktory efektyvnosti (polityko-pravovyj aspekt) [State administration: the main factors of efficiency (political and legal aspect)], Pravo, Kharkiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2017 р.