EnglishНа русском

Ефективна економіка № 11, 2017

УДК 338

 

Л. В. Фролова,

д. е. н., професор, зав.кафедри підприємництва і торгівлі, академік Академії економічних наук,

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

К. А. Бугенко,

магістрантка кафедри економіки підприємства,

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

 

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

L. V. Frolova,

Doctor of Economics, Professor of Economics of Enterprise, Academician of Academy of economic sciences, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. A. Buhenko,

Magistrate Department of Enterprise of Economics,

Odessa National Polytechnic University, Odessa

 

STRENGTHENING OF ECONOMIC SECURITY IS ON ENTERPRISE

 

У статті розглянуто суть поняття економічної безпеки та її ризиків. На основі виявлених загроз запропоновано пріоритетні заходи щодо зміцнення економічної безпеки.

 

Essence of concept of economic security and her risks is considered in the article. On the basis of the educed threats priority events offer in relation to strengthening of economic security.

 

Ключові слова: економічна безпека, стійке функціонування підприємства, загрози економічній безпеці, ефективність діяльності підприємства.

 

Keywords: economic security, proof functioning of enterprise, threat economic to safety, efficiency of activity of enterprise.

 

 

Постановка проблеми. В ринкових умовах активного зовнішнього середовища нестійкого розвитку національної економіки українські підприємства стискаються з багатьма загрозами для свого функціонування: промисловим шпигунством, недобросовісною конкуренцією, непрофесійними діями робітників і державного керівництва. Загроза економічній безпеці набирає великих масштабів. Тому і виникає необхідність зміцнення економічної безпеки, та побудови системи здатної дієво протистояти загрозам та викликам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню економічної безпеки та її проблемам значну увагу приділяли Болтянська Л.[1], Бендиків Е.[2], Шваб Л. [3], Шликов В. [4], Олейніков [5], Кузенко Т. [6], Ілляшенко С. [8], Мігус І. [7], Комлик М. [9]. Проте, незважаючи на наявність значної кількості досліджень, забезпечення стійкого рівня економічної безпеки підприємства в сучасних умовах потребують великої уваги.

Метою статті є розгляд проблем і загроз економічній безпеці, пошук та розробка заходів для її зміцнення.

Основний виклад матеріалу. На даний час багато підприємств України, які працюють в умовах нестабільності економічного та суспільно – політичного середовища, складних інформаційних процесах перебувають у спаді виробництва. Економічна безпека як напрям розвитку науки економіки з’явився не так давно. Єдину точку зору стосовно економічної безпеки досі так і не сформулювали, незважаючи навіть на те, що багато економістів-вчених розглядали це питання. Для стабільного функціонування підприємства, та досягнення їм своїх головних цілей і необхідне постійне забезпечення економічної безпеки на підприємстві.

Стан підприємства, при якому є стабільна діяльність підприємства та економічний розвиток, адекватно відповідати змінам зовнішніх та внутрішніх чинників без вагомих втрат, та стан гарантованого захисту ресурсів і є економічною безпекою [1, c.24-35].

На думку М. Бендікова [2, с.8], економічна безпека – це захищеність потенціалів підприємства таких як, науково – технічний, технологічний, виробничий та кадровий, від активних або пасивних загроз (прямих та не прямих). Л. Шваб [3, с.538] припускав, що економічна безпекаце стан захищеності діяльності підприємства від негативної дії зовнішнього середовища, спроможність швидко ліквідувати загрози, які виникли, та адаптувалися до існуючих умов, які негативно впливають на підприємство. В свою чергу, В. Шликов [4, с. 48] розуміє економічну безпеку як становище, при якому життєвоважливі інтереси захищені від можливих економічних небезпек та загроз. Е. Олейніков [5, с.18] зазначав, що економічна безпека – це стан дієвого використання ресурсів для усунення загроз та забезпечення сталої дії підприємства в теперішній та майбутній час.

Т. Кузенко [6, с.51-53], також розглядав економічну безпеку як стан дієвого застосування ресурсів та можливостей підприємства, що дозволяє запобігати зовнішнім і внутрішнім ризикам, забезпечення сталого розвитку та тривалого існування. С. Ілляшенко [8, с.12-19] трактує поняття «економічна безпека» як ефективне використання засобів, безпека їх від зовнішніх та внутрішніх ризиків, та стійкий розвиток підприємства. На думку М. І. Камлика [9, с.38] економічна безпека підприємства є становище при якому досягається стійкий економічний та фінансовий розвиток, протидія негативному впливу середовища.

На основі розглянутих наукових джерел пропонується таке визначення дефініції економічна безпека: економічна безпека підприємства – це стан забезпечення захисту його майна та інформації згідно з обраною стратегією для досягнення максимально ефективного використання ресурсів та стійкості підприємства, як в теперішньому часі, так і в майбутньому.

На економічну безпеку впливають багато негативних факторів та загроз, їх усі можна розподілити на загрози зовнішнього та внутрішнього середовища.  За І. П. Мігус [7, c.12], загроза – це подія, яка негативно впливає на ефективність дії підприємства.

Економічна безпека підприємства є індивідуальною. Стійкість економічної безпеки підприємства можлива за рахунок стійкості її складових (зображено на рисунку 1).

 

Рисунок 1. Cкладові економічної безпеки

*сформовано автором

 

Розглянемо основні загрози, які найбільш впливають на економічну безпеку. Зовнішні загрози - це фінансові та економічні кризи, негативні макроекономічні та політичні обставини, недобросовісні конкуренції, протиправні дій кримінальних структур, збільшення шпіонажу на підприємстві, соціальна напруженість, збільшення рівня інфляції, посилення монополізму на ринку, фінансова нестабільність, бідність населення, сумнівні партнери з кооперації, стихійні явища, та інше.

Не менш важливими являються внутрішні загрози. Це некваліфіковане обслуговування, випуск продукції з браком, недотримання правильного технологічного процесу, втрата інформаційних ресурсів, багатоконфліктність між співробітниками, недостатній рівень управління, існують недоліки умов праці робітників, нестача коштів у фінансуванні, перебої у водопостачанні, енергопостачанні, теплопостачанні та інше.

Пропонуємо такі загрози підприємству, як можливе зараження комп’ютерів підприємства вірусами, випадкові події які можуть привести до збитків підприємства, необдумані рішення керівника (наприклад, використання кримінальних структур для впливу на конкурентів).

З метою зменшення загроз економічній безпеці підприємству потрібно запроваджувати заходи щодо удосконалення основних напрямків своєї діяльності. Економічна безпека забезпечується доцільністю нормативних, матеріальних та організаційних запорук. Для подальшого ефективного функціонування підприємства необхідне зміцнення економічної безпеки підприємства та потрібні розробленні заходи запобігання загрозам та реагування вже на виниклі [10, c.2].

Є такі шляхи зміцнення економічної безпеки підприємства:

на підприємстві потрібно забезпечити високу результативність роботи та стійкість фінансових показників. Якщо фінансова стійкість поліпшиться, то підприємство буде більш ефективно маневрувати грошовими коштами, та використовувати їх для безперебійного процесу виробничо – торгівельної діяльності;

досягти високої конкурентоспроможності підприємства. З поліпшенням стану конкурентоспроможності забезпечується кращі можливості збуту своєї продукції, та задоволення різноманітних потреб покупців;

досягти відповідного рівня кваліфікації робітників, таким чином збільшив продуктивність праці. Тому що від їх професійного рівня залежить збільшення обсягів виробництва, стабільність економічного розвитку та досягнення головних цілей;

удосконалити систему розрахунків. Завдяки цьому забезпечиться стійкість руху фінансових потоків. Зазначене дозволить поліпшити рівень оптимізації потенціалів підприємства;

збільшити інвестиції у ресурсозбереження. Ресурсозбереження дозволить застосовувати з економією природні запаси та збільшити виробництво продукції у тому ж розмірі використаних матеріалів.

Також можливо запропонувати удосконалити систему захисту прав власності, підвищити якість системи управління, наблизити рівень заробітної плати до показників розвинутих країн, закрити збиткові та низькорентабельні підприємства, збільшити захищеність цехів, приміщень.

Виходячи з вище викладеного матеріалу пропонуємо такі шляхи зміцнення: ставити метою підприємства його економічну безпеку, тоді і буде здійснюватися головна мета – отримання прибутку;  з боку держави – система законів, захищаючі інтереси суспільства; режим економії на підприємстві, ресурсозбереження повинно бути джерелом використання матеріалів, енергії та полива.

Висновок. Отже, економічна безпека дозволяє зберегти стійке функціонування підприємства, не зважаючи на зовнішні та внутрішні загрози. Необхідність зміцнення економічної безпеки в тому, що стійке існування підприємства залежить від ступеня його економічного забезпечення.

 

Література.

1. Економіка підприємства і навчальний посібник – Л.О. Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак. Херсон; ОЛДІ – ПЛЮС, 2015р.

2.Бендиків М. – економічна безпека промислового підприємства (організаційно – методологічний аспект) – 2010рік - №2

3.Шваб Л. – Економіка підприємства [навч. посібник] Л.І. Шваб – К: Каравела, 2007р.

4. Шликов В. – Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємства / В.В. Шликов – СПб: Алтея.

5. Олейніков Е. – Економічна та національна безпека. Підручник для навчальних заходів, Москва Росія, 2004р.

6. Кузенко Т. – Концептуальні підходи до плануванняя економічної безпеки підприємства / Т.Б. Кузенко // націоналізація та приватизація: минуле, теперішнє, майбутнє. Вісник Харківського нац. Університету ім. В.Н. Каразіна

7. Мігус І.П. – Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання // П. Мігус; С.М. Лаптєв // Ефективна економіка 2011. №12.

8. Ілляшенко С. – Складові економічної безпеки підприємства та підходи до їх оцінки. / С.І.Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки.

9. Комлик М.І. – Економічна безпека підприємницької діяльності: Економіко – правовий аспект: навчальний посібник – К.: Атіка.

10. Бузанова Е.С. – стратегічні напрями нейтралізації загроз економічної безпеки підприємства // Економіка і сучасний менеджмент: Теорія і практика. Новосибірськ 2012 рік.

 

References.

1. Boltians'ka L.O, Andrieieva L.O, Lysak O.I., (2015) Ekonomika pidpryiemstva i navchal'nyj posibnyk [Enterprise economics and training manual], OLDI – PLYuS, Kherson, Ukraina.

2. Bendykiv M. (2010), “Economic security of an industrial enterprise” Zhytomyrs'kyj derzhavnyj universytet imeni Ivana Franka, vol.2, Zhytomyr, Ukraina.

3. Shvab L. (2007), Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise economics], K: Karavela, Kyiv, Ukraina.

4. Shlykov V. Kompleksne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Comprehensive provision of economic Security], Ukraina.

5. Olejnikov E. (2004), Ekonomichna ta natsional'na bezpeka [Economic and national security], Pidruchnyk dlia navchal'nykh zakhodiv, Moskva Rosiia.

6. Kuzenko T. (2003), “Conceptual approaches to planning of economic safety of the enterprise”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina, vol.613, Kharkiv, Ukraina.

7. Mihus I.P. (2011), “The need to distinguish the concepts of "threat" and "risk" in the diagnosis of economic security of economic entities” Efektyvna ekonomika, vol.12, Kyiv, Ukraina.

8. Illiashenko S. (2008), “Components of economic security of the enterprise and approaches to their assessment”, Aktual'ni problemy ekonomiky, Sumy, Ukraina.

9. Kamlyk M.I. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryiemnyts'koi diial'nosti: Ekonomiko – pravovyj aspekt [Economic security of entrepreneurial activity: Economic and legal aspect], Navchal'nyj posibnyk, K: Atika,Ukraina.

10. Buzanova E.S. (2012), Stratehichni napriamy nejtralizatsii zahroz ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Strategic directions of neutralization of threats of enterprise economic safety], Ekonomika i suchasnyj menedzhment: Teoriia i praktyka, Novosybirs'k, Rosiia

 

Стаття надійшла до редакції 20.11.2017 р.