EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2017

УДК 338.4:004:[339.3+339.9](477)

 

Д. С. Терехов,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,

ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

D. S. Terekhov,

Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Management,

PIHE “Khmelnytskyi Economical University”

 

ECONOMIC PROBLEMS OF IT ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

 

Мета статті полягає в узагальненні економічних проблем розвитку ІТ-підприємств України та обґрунтування напрямів інтенсифікації їх розвитку. Встановлено, що відсутність дієвих інструментів захисту інтелектуальної власності гальмує розвиток ринку власних програмних продуктів, а експорт комп’ютерних послуг зростає переважно за рахунок послуг з аутсорсингу. Відсутність власних програмних продуктів зменшує надходження та збільшує платежі за користування інтелектуальною власністю. Використання бізнес-моделі з надання послуг аутсорсингу призводить до переважно екстенсивного розвитку ІТ-підприємств, що в довгостроковій перспективі може стати причиною поступу країнам з більшим населенням. Зменшення конкуренції на ринку праці призводить до збільшення плинності кадрів та заниження вимог до кандидатів. Орієнтація ІТ-підприємств переважно на одну бізнес-модель знижує можливості по передбаченню змін на ринку та вчасному впровадженню нових технологій та бізнес-моделей.

 

The purpose of the paper is to generalize the economic problems of the development of IT enterprises of Ukraine and to substantiate the directions of intensification of their development. It has been established that the lack of effective intellectual property protection tools hinders the development of the market for its own software products, while the export of computer services is growing mainly due to outsourcing services. Lack of own software reduces revenue and increases payments for the use of intellectual property. The use of a business model for outsourcing services leads to a predominantly extensive development of IT enterprises, which in the long run may be a reason for the advancement of countries with a larger population. Reducing competition in the labour market leads to an increase in personnel turnover and understatement of requirements for candidates. The orientation of IT enterprises predominantly on one business model reduces the opportunities for predicting market changes and the timely introduction of new technologies and business models.

 

Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-підприємства, експорт, бізнес-модель, аутсорсинг, розвиток підприємств.

 

Keywords: information technology, IT enterprises, export, business model, outsourcing, enterprise development.

 

 

Постановка проблеми. В Україні ІТ-галузь активно розвивається та збільшує внесок в валовий внутрішній продукт та експорт. Розвиток ІТ-галузі призвів до того, що сьогодні Україна має найбільшу кількість спеціалістів в Європі [1], а в світовому рейтингу ТОП-100 у сфері аутсорсингу 10 ІТ-компаній мають свої офіси в Україні [2]. Орієнтація українських ІТ-підприємств на надання аутсорсингових послуг збільшує конкуренцію з іншими країнами. Головним чинником розвитку ІТ-підприємств є людський капітал, а Україна, на відміну від Китаю, Індії та США, має значно менше населення. Тому актуальною задачею є пошук напрямів інтенсифікації розвитку ІТ-підприємств України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем функціонування та розвитку ІТ-галузі України присвячували праці такі автори: О.С. Бабанін, Н.В. Карпенко, І.Є. Матвій, Р.О. Винничук, Т.В. Склярук [3-6] та інші. Так, у роботі [3] проаналізовано експорт послуг ІТ-галузі, а в роботах [4-6] розкриті питання державної підтримки та регулювання розвитку ІТ-галузі. Однак, не зменшуючи цінності перелічених праць, слід відзначити недостатнє вивчення проблем розвитку ІТ-підприємств України.

Формулювання цілей статті. Метою статті є узагальнення економічних проблем розвитку ІТ-підприємств України та обґрунтування напрямів інтенсифікації їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. За даними Державної служби статистики України за 2008-2015 роки обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 754 млн дол. США (з 243 до 997 млн дол. США), в той час як загальний обсяг експорту послуг знизився на 2,5 млрд дол. США (рис. 1).

 

Рис. 1. Експорт комп’ютерних послуг за 2008-2015 рр.

Складено автором за [7]

 

Як видно з рис. 1, за період 2008-2015 рр. експорт комп’ютерних послуг виріс у 4,1 рази на фоні загального зменшення експорту послуг на 20,6%. Відносно 2008 року експорт комп’ютерних послуг був меншим лише у 2009 та 2015 році. Таким чином, за останні роки вплив ІТ-галузі на економіку України зростав. Так, за період з 2008 по 2015 роки частка комп’ютерних послуг в загальному експорті послуг зросла у 5,2 рази – з 2,0 до 10,2% (рис. 2).

 

Рис. 2. Зміна частки експорту комп’ютерних послуг в загальному експорті послуг за 2008-2015 рр.

Складено автором за [7]

 

Як видно з рис. 2, у 2008-2011 рр. частка комп’ютерних послуг в загальному експорті послуг в середньому складала 2,3%, проте з 2012 року почала зростати майже на 1,8% щороку.

На кінець 2015 року в Україні зареєстровано 4 458 ІТ-підприємства, на яких працюють 32,3 тис. найманих працівників [8, с. 360]. При цьому, ІТ-підприємства поділяються за розмірами за кількістю працівників та мають офіси в різних містах України [9] (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Розподіл населення та офісів ІТ-підприємств за областями України

Область

Населення, осіб

Офісів ІТ-підприємств

у тому числі за кількістю працівників

до 20

21 – 80

81 – 200

201 – 800

від 800

Вінницька

1 602 163

77

23

30

9

7

8

Волинська

1 042 668

15

6

4

1

2

2

Дніпропетровська

3 254 884

314

98

140

38

21

17

Донецька

4 265 145

23

1

15

4

2

1

Житомирська

1 247 549

33

7

14

7

3

2

Закарпатська

1 259 158

26

6

12

4

3

1

Запорізька

1 753 642

96

27

48

14

5

2

Івано-Франківська

1 382 352

31

6

16

5

1

3

Київська

4 638 804

2 010

625

945

232

147

61

Кіровоградська

973 150

4

1

2

1

Луганська

2 205 389

5

3

2

Львівська

2 534 174

374

127

164

40

28

15

Миколаївська

1 158 207

44

7

23

5

7

2

Одеська

2 390 289

275

95

117

29

21

13

Полтавська

1 438 948

26

7

10

4

3

2

Рівненська

1 161 811

17

3

6

3

2

3

Сумська

1 113 256

19

6

6

3

2

2

Тернопільська

1 065 709

28

6

16

3

– 

3

Харківська

2 718 616

513

170

233

54

34

22

Херсонська

1 062 356

15

5

6

2

1

1

Хмельницька

1 294 413

36

9

20

3

4

Черкаська

1 242 965

57

11

36

6

4

Чернівецька

909 893

31

7

16

3

4

1

Чернігівська

1 044 975

27

4

12

4

5

2

РАЗОМ по Україні

42 760 516

4 096

1 260

1 893

474

306

163

Складено автором за [9, 10]

 

Як видно з табл. 1, найбільше офісів ІТ-підприємств розташовано в Київській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеських областях. При цьому за населенням Дніпропетровська область більша за Харківську та Львівську, а Донецька – за Дніпропетровську. На основі аналізу даних табл. 1 за допомогою алгоритму ієрархічної кластеризації в ІТ-галузі України виділено п’ять кластерів (рис. 3).

 

Рис. 3. Кластеризація ІТ-галузі України за населенням та кількістю офісів ІТ-підприємств різного розміру

Авторська розробка

 

Як видно з рис. 3 та табл. 1, Київська область виділена в окремий кластер, тому що має найбільше населення та найбільшу кількість офісів ІТ-підприємств усіх розмірів в першу чергу в м. Києві, як столиці України. Донецька область є другою за населенням, проте лише вісімнадцятою за загальною кількістю офісів ІТ-компаній. Через такий дисбаланс Донецька область теж виділяється в окремий кластер. Одеська, Львівська, Дніпропетровська та Харківська області наступні після Київської та Донецької областей за населенням і мають розвинуту ІТ-галузь. В четвертий кластер входять Запорізька, Вінницька та Луганська області. В п’ятий кластер входять дев’ять областей з населенням від 0,9 до 1,4 млн мешканців та невеликою кількістю офісів ІТ-підприємств. Таким чином, більшість офісів ІТ-підприємств розташовано в п’яти областях України.

При цьому  більшість українських  ІТ-підприємств вибрали бізнес-модель аутсорсингу. Це пов’язано, в першу чергу, з низькою дієвістю українського законодавства з захисту інтелектуальної власності і, як наслідок, низькою привабливістю українського ринку та широке використання імпортного програмного забезпечення. Так, за даними Світового Банку (The World Bank), надходження від експорту ІКТ послуг в Україні в десятки разів менші від надходжень за користування інтелектуальною власністю. При цьому платежі за користування інтелектуальної власності в рази перевищують надходження (рис. 4).

 

Рис. 4. Експорт послуг ІКТ України та плата за користування інтелектуальною власністю у 2008-2015 рр.

Складено автором за [11]

 

Як видно з рис. 4, після зростання експорту послуг ІКТ та платежів і надходжень від плати за користування інтелектуальною власністю у 2009-2013 роках відбувся дворічний спад. Хоча за 2008-2015 рр. платежі за користування інтелектуальною власністю зменшилися на 396 млн дол. США (або 52,5%), надходження зросли лише на 13 млн дол. США (або 18,1%).

При цьому експорт послуг ІКТ за той же період збільшився на 1,6 млрд дол. США (або 66,9%), а Україна, за даними американської консалтингової компанії At Kearney, посіла 24 місце на світовому ринку аутсорсингу (рис. 5).

 

Рис. 5. ТОП-25 рейтингу країн, ІТ-підприємства яких надають послуги аутсорсингу

Джерело: At Kearney [12]

 

Як видно з рис. 5, серед ТОП-25 країн, ІТ-підприємства яких надають послуги аутсорсингу, Україна посідає 9 місце за рівнем фінансової доступності розробників, 20 місце за кількістю та середнім кваліфікаційним рівнем спеціалістів та 23 місце за простотою ведення бізнесу.

Висновки. Таким чином, до основних економічних проблеми розвитку ІТ-підприємств України слід віднести:

1. Відсутність дієвих інструментів захисту інтелектуальної власності та складність ведення бізнесу гальмує розвиток ринку власних програмних продуктів, внаслідок чого найпоширенішою бізнес-моделлю ІТ-підприємств України є надання послуг з аутсорсингу.

2. Відсутність власних програмних продуктів приводить до використання імпортного програмного забезпечення, що зменшує надходження та збільшує платежі за користування інтелектуальною власністю.

3. Використання бізнес-моделі з надання послуг аутсорсингу призводить до переважно екстенсивного розвитку ІТ-підприємств, що в довгостроковій перспективі може стати причиною поступу країнам з більшим населенням.

4. Збільшення кількості ІТ-підприємств призводить до зменшення конкуренції на ринку праці, внаслідок чого збільшується плинність кадрів, відбувається заниження вимог до кандидатів та не стимулюється підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів.

5. Орієнтація ІТ-підприємств переважно на одну бізнес-модель знижує можливості по передбаченню змін на ринку та вчасному впровадженню нових технологій та бізнес-моделей.

Перспективи подальших розвідок у напрямі дослідження. Зазначені проблеми стримують розвиток ІТ-підприємств України. Основними напрямами інтенсифікації їх розвитку мають бути:

1. Вдосконалення законодавства в сфері захисту інтелектуальної власності та спрощення ведення бізнесу для сприяння розвитку вітчизняного ринку програмного забезпечення та збільшенню кількості ІТ-підприємств.

2. Створення офісів ІТ-підприємств в інших регіонах України для залучення більшої кількості спеціалістів, що сприятиме пожвавленню конкуренції на ринку праці та стимулюванню підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів.

3. Розвиток економіки знань, перехід на продуктові бізнес-моделі та створення власних розробок для підвищення конкурентоспроможності та доходності ІТ-підприємств.

4. Розробка комплексних рішень оцінки ефективності впровадження нових технологій та бізнес-моделей для швидкої адаптації ІТ-підприємств до змін на ринку.

 

Список літератури.

1. IT Ukraine from A to Z [Електронний ресурс] // Ukraine Digital News & AVentures Capital. — 2016. — Режим доступу: http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf. — Дата звернення: 01.07.2016.

2. 10 IT-компаний с R&D офисами в Украине попали в рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира [Електронний ресурс] // DOU.ua. — 2016. — Режим доступу: https://dou.ua/lenta/news/outsourcing-top-100-2016/. — Дата звернення: 01.07.2016.

3. Бабанін О.С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світу / О.С. Бабанін // Статистика України. — 2013. — № 1. — C.22-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/su_2013_1_6.pdf. — Дата звернення: 01.07.2016.

4. Винничук Р.О. Особливості розвитку ІТ-ринку в Україні: стан та тенденції / Р.О. Винничук, Т.В. Склярук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. — 2015. — № 833. — C.3-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_3. — Дата звернення: 01.07.2016.

5. Карпенко Н.В. Розвиток ІТ-галузі як складова зростання економіки України / Н.В. Карпенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — 2014. — № 2. — C.52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2014_2_11. — Дата звернення: 01.07.2016.

6. Матвій І.Є. Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні / І.Є. Матвій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. — 2013. — № 754. — С.185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_28. — Дата звернення: 01.07.2016.

7. Динаміка структури експорту-імпорту послуг [Електронний ресурс] // Держ. служба статистики України. — 2016. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2007_u.zip. — Дата звернення: 01.07.2016.

8. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання» 2015 рік [Електронний ресурс] // Держ. служба статистики України. — 2016. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/11/zb_dsg2015_p.zip. — Дата звернення: 01.07.2016.

9. ІТ-компанії України | DOU [Електронний ресурс] // DOU.ua — 2016. — Режим доступу: https://jobs.dou.ua/companies/. — Дата звернення: 01.07.2016.

10. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2016 року [Електронний ресурс] // Держ. служба статистики України. — 2016. — Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/zb_nas_15.pdf. — Дата звернення: 01.07.2016.

11. World Development Indicators [Електронний ресурс] // The World Bank. — 2016. — Режим доступу: http://databank.worldbank.org/data/download/WDI_excel.zip. — Дата звернення: 01.07.2016.

12. 2016 A.T. Kearney Global Services Location Index [Електронний ресурс] // A.T. Kearney. — 2016. — Режим доступу: https://www.atkearney.com/digital-transformation/article?/a/2016-global-services-location-index-. — Дата звернення: 01.07.2016.

 

References.

1. Ukraine Digital News & AVentures Capital (2016),  “IT Ukraine from A to Z”,  available at:  http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf (Accessed 01 July 2016).

2. DOU.ua (2016), “10 IT-kompanij s R&D ofisami v Ukraine popali v rejting 100 luchshih autsorserov mira”,  available at: https://dou.ua/lenta/news/outsourcing-top-100-2016/ (Accessed 01 July 2016).

3. Babanin, O.S. (2013), “Statistics on the development of the IT market in the USA, Ukraine and the world”, Statystyka Ukrainy, no. 1, pp. 22-28.

4. Vynnychuk, R.O. and Skliaruk, T.V. (2015),  “Features of the development of the IT market in Ukraine: state and trends”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Lohistyka, no. 833, pp. 3-8.

5. Karpenko, N.V. (2014), “The development of the IT industry as a component of Ukraine's economic growth”, Visnyk Akademii pratsi i sotsial'nykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, no. 2, pp. 52-58.

6. Matvij, I.Ye. (2013), “Features of the development of IT outsourcing in Ukraine”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Problemy ekonomiky ta upravlinnia, no. 754, pp. 185-190.

7. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Dynamika struktury eksportu-importu posluh”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2007_u.zip (Accessed 01 July 2016).

8. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Statistical publication “Activity of business entities” 2015”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/11/zb_dsg2015_p.zip (Accessed 01 July 2016).

9. DOU.ua (2016), “IT-kompanii Ukrainy | DOU”, available at: https://jobs.dou.ua/companies/ (Accessed 01 July 2016).

10. State Statistics Service of Ukraine (2016), “Chysel'nist' naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2016 roku”, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/zb_nas_15.pdf (Accessed 01 July 2016).

11. The World Bank (2016), World Development Indicators”, available at: http://databank.worldbank.org/data/download/WDI_excel.zip (Accessed 01 July 2016).

12. A.T. Kearney (2016), “2016 A.T. Kearney Global Services Location Index”, available at: https://www.atkearney.com/digital-transformation/article?/a/2016-global-services-location-index- (Accessed 01 July 2016).

 

Стаття надійшла до редакції 18.02.2017 р.