EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВРАЗЛИВІСТЬ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ ДО МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ
М. І. Макаренко, Д. В. Погорілий

УДК: 330.101.541:338.23:336.74?330.34

М. І. Макаренко, Д. В. Погорілий

ВРАЗЛИВІСТЬ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ ДО МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ

Анотація

У статті розкрито вплив макроекономічних умов фактичного розвитку національної економіки на передавальний механізм центрального банку. Проаналізовано підходи науковців до розуміння сутності механізму монетарної трансмісії, як процесу завдяки якому рішення центрального банку у сфері грошово-кредитної політики передаються на фінансовий сектор та економіку в цілому. Охарактеризовано макроекономічні особливості фактичного розвитку національної економіки, які впливають на ефективність використання системи процентних ставок і пов’язаних з ними інструментів грошово-кредитної політики. Досліджено динаміку облікової ставки Національного банку України за 2015-2017 рр., визначено основні внутрішні та зовнішні шоки, що продукують реакцію механізму монетарної трансмісії на заходи грошово-кредитної політики.

M. I. Makarenko, D. V. Pohorilyi

THE VULNERABILITY OF THE MECHANISM OF MONETARY TRANSMISSION TO MACROECONOMIC SHOCKS

Summary

There has been revealed in the article an influence of macroeconomic conditions of the actual development of the national economy on the transfer mechanism of the central bank. There have been analyzed the approaches of scientists to understanding the essence of the mechanism of monetary transmission, as a process through which the decisions of the central bank in the field of monetary policy are transferred to the financial sector and the economy as a whole. There have been characterized the macroeconomic features of the actual development of the national economy that influence the efficiency of the use of the system of interest rates and related monetary policy instruments. There have been distinguished the dynamics of the discount rate of the National Bank of Ukraine for 2015-2017 and the main internal and external shocks, which produce the reaction of the monetary transmission mechanism to the monetary policy measures.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2930

Відомості про авторів

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. Суми

M. I. Makarenko

Sc.D. in Economics, Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy


Д. В. Погорілий

аспірант кафедри міжнародної економіки Сумський державний університет, м. Суми

D. V. Pohorilyi

PhD Student, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Макаренко М. І., Погорілий Д. В. Вразливість механізму монетарної трансмісії до макроекономічних шоків. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6043 (дата звернення: 22.04.2021).

Makarenko, M. I. and Pohorilyi, D. V. (2018), “The vulnerability of the mechanism of monetary transmission to macroeconomic shocks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6043 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.