EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ДІАЛЕКТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ
О. В. Тимошенко

УДК: 339.5.053

О. В. Тимошенко

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ТА ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ: ДІАЛЕКТИЧНІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

Анотація

У статті досліджено концептуальні питання щодо особливостей формування та призначення платіжного балансу в Україні із урахуванням нової макроекономічної реальності. Автором розраховано оціночні показники, які характеризують ефективність формування золотовалютних резервів та поточного рахунку платіжного балансу в провідних країнах світу та визначено місце України в світовому просторі за обсягом їх формування. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між станом платіжного балансу та динамікою міжнародних резервних активів із урахуванням досвіду зарубіжних країн. Автором зроблено висновки щодо формування нових можливостей для ефективного розвитку української економіки, що передбачає врахування негативного впливу зовнішніх запозичень від МВФ, припинення необґрунтованого зростання обсягів золотовалютних резервів, удосконалення управління резервними активами у напряму їх диверсифікації, нарощування експортного потенціалу української економіки.

O. V. Tymoshenko

TRENDS OF THE FORMATION AND APPOINTMENT OF PAYMENT BALANCE AND INTERNATIONAL RESERVES: DIALECTICAL INTERCONNECTIONS

Summary

The article deals with conceptual questions concerning the peculiarities of the formation and appointment of the balance of payments in Ukraine taking into account the new macroeconomic reality. The author calculated the estimates that characterize the effectiveness of the formation of gold and foreign exchange reserves and the current account of the balance of payments in the leading countries of the world and determined the place of Ukraine in the world space in terms of their formation. Established causal relationship between balance of payments and the dynamics of international reserve assets from the experience of foreign countries. The author made conclusions on the creation of new opportunities for effective development of the Ukrainian economy, which implies taking into account the negative impact of external borrowings from the IMF, termination of unreasonable growth of volumes of gold and foreign currency reserves, improvement of management of reserve assets in the direction of their diversification, increasing the export potential of the Ukrainian economy.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2762

Відомості про авторів

О. В. Тимошенко

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

O. V. Tymoshenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Тимошенко О. В. Тенденції формування та призначення платіжного балансу та золотовалютних резервів: діалектичні взаємозв’язки. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6044 (дата звернення: 20.04.2021).

Tymoshenko, O. V. (2018), “Trends of the formation and appointment of payment balance and international reserves: dialectical interconnections”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6044 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.