EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Пєтухова, О. С. Ткачук

УДК: 330.3

О. М. Пєтухова, О. С. Ткачук

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Досліджено роль складу як одного із підрозділів підприємства, на прикладі якого можна побачити всю потужність логістичних рішень і застосовуваних логістами інструментів. Обґрунтовано, що сучасна складська логістика надає широкі можливості для оптимізації роботи складу підприємства, і, відповідно – для мінімізації витрат і підвищення прибутковості виробничої діяльності. Охарактеризовано логістичний процес на складі. Виділено складові логістичного процесу та основні логістичні операції на складах, показано їх взаємодію. Розглянуто особливості організації логістичних процесів на складах підприємств харчової промисловості. Досліджено реалізацію логістичного процесу на складі ТОВ «Пивоварня Зіберта». Визначено проблеми ефективності складування на ТОВ «Пивоварня Зіберта» та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що тільки взаємодія усіх етапів логістичного процесу на підприємствах харчової промисловості може забезпечити оптимальний результат роботи всього складу.

O. M. Pietukhova, O. S. Tkachuk

IMPROVING THE ORGANIZATION OF LOGISTIC PROCESSES AT COMPANY'S COMPOSITION

Summary

The role of the warehouse as one of the divisions of the enterprise is investigated, for example one can see the full capacity of logistic solutions and logistic tools used. It is substantiated that modern warehouse logistics offers wide possibilities for optimization of work of the warehouse of the enterprise, and, accordingly - to minimize expenses and increase profitability of production activity. The logistics process in the warehouse is described. The components of the logistic process and the main logistics operations in the warehouses are highlighted, their interaction is shown. The peculiarities of organization of logistic processes at warehouses of food industry enterprises are considered. The implementation of the logistics process in the warehouse of "Zibert's Brewery" is investigated. The problems of warehouse efficiency at "Zibert's Brewery" were determined and possible ways of their solution were proposed. It is concluded that only the interaction of all stages of the logistic process at food industry enterprises can provide the optimal result of the entire work of the warehouse.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3049

Відомості про авторів

О. М. Пєтухова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

O. M. Pietukhova

Professor, doctor of economic sciences, Professor of the Department of Management and Administration, National University of Food Technologies


О. С. Ткачук

магістр, кафедра менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій

O. S. Tkachuk

Student, master, department of management and administration, National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Пєтухова О. М., Ткачук О. С. Удосконалення організації логістичних процесів на складі підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6045 (дата звернення: 23.04.2021).

Pietukhova, O. M. and Tkachuk, O. S. (2018), “Improving the organization of logistic processes at company's composition”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6045 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.