EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВАНГАРДНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ
Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус

УДК: 338.28:(004.08+621.377.6)

Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АВАНГАРДНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено та узагальнено характерні особливі тренди цифрової економіки. Розкрито зміст цифровізації. Встановлено, що впровадження цифрової економіки в Україні на початковому етапі має відбуватися одночасно за трьома наступними напрямами, а саме: технологічним, виробничим та інституційно-економічним.
Аргументовано, що цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до використовуваних інформаційних технологій: систем управління маркетингом, продажами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам документообігу і управління персоналом; облікових систем і безлічі інших корпоративних додатків, а це в свою чергу вкотре доводить, що інституціональні зрушення в економіці в напрямі повної її цифровізації – це довгохвильовий перетворювальний процес соціально-економічного та авангардного характеру розвитку структурних одиниць, який проявляється в досягненні пікових показників інноваційного розвитку. Розкрито зміст новітніх цифрових продуктів та послуг (BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, е-демократія, Digital-страхзування), які продукує цифрова економіка.
Зроблено висновок про те, що цифровому розвитку притаманні революційні зміни, а найважливішим результатом цифровізації, в сучасних умовах, є автоматизація послуг Такого роду перетворення характеризується нестійкістю, нестабільністю, “інноваційно-цифровими вибухами”, новітніми відкриттями, які діють за новими принципами.

N. M. Kraus, O. P. Goloborodko, K. M. Kraus

DIGITAL ECONOMY: TRENDS AND PERSPECTIVES OF THE ABANGARD CHANGE OF DEVELOPMENT

Summary

Characteristic special trends of digital economy are explored and generalized in the article. The content of digitalization is revealed. It has been established that the introduction of digital economy in Ukraine at an initial stage should take place simultaneously in the following three directions, namely: technological, industrial and institutional-economic.
It is argued that digital era changes approach to doing business, as well as the requirements for used information technology: marketing management systems, sales and service; telephony and messengers; systems of document circulation and personnel management; accounting systems and many other enterprise applications, which in turn once again proves that institutional changes in the economy in direction of full digitalization is a long-wave transforming process of socio-economic and avant-garde character of the development of structural units, which manifests itself in reaching the peak indicators of innovative development.
The content of the latest digital products and services (BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid technology, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, e-democracy, Digital-insurance), which produces digital economy are discovered.
It is concluded that digital development is characterized by revolutionary changes, and the most important result of digitalization, in modern conditions, is the automation of services. This kind of transformation is characterized by instability, “innovation-digital explosions”, the latest discoveries that operate on new principles.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 10518

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут, ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

N. M. Kraus

Dr.Sc. (Economics), docent, Leading Researcher of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, Kyiv


О. П. Голобородько

к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

O. P. Goloborodko

Ph.D., docent, Associate Professor of the Department of Management and Logistics Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University


К. М. Краус

к. е. н., економіст ООО “ВАРТІС”, м. Київ

K. M. Kraus

Ph.D., Economist of LLC“VARTIS”, Kyiv

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (дата звернення: 26.05.2024).

Kraus, N. M., Goloborodko, O. P. and Kraus, K. M. (2018), “Digital economy: trends and perspectives of the abangard change of development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (Accessed 26 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.