EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ AMBIENT-МАРКЕТИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ
О. І. Зоріна, О. В. Сиволовська

УДК: 007:659.44

О. І. Зоріна, О. В. Сиволовська

ВИКОРИСТАННЯ AMBIENT-МАРКЕТИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ

Анотація

В статті досліджено та проаналізовано проблеми українського ринку рекламних послуг, проблеми підвищення ефективності засобів маркетингових комунікацій в умовах жорсткої конкуренції та ігнорування споживачем більшості рекламних звернень. Доведено, що в сучасних умовах існує деяка складність при розробці ефективної реклами, з точки зору привернення уваги та спонукання споживача на остаточне прийняття рішення про покупку. Доведено високу ефективність застосування нестандартних засобів маркетингових комунікацій, у тому числі, ambient - маркетингу, як сучасного, інноваційного і неформатного інструменту. Розглянуто переваги і недоліки ambient - маркетингу у порівнянні з традиційними засобами маркетингових комунікацій. Визначено специфіку та високу ефективність застосування заходів ambient - маркетингу, завдяки чіткому попаданню в цільову аудиторію. Доведено перспективність застосування нестандартних засобів маркетингових комунікацій на ринку рекламних послуг України, з метою створення іміджу бренду.

E. I. Zorina, E. V. Sivolovska

APPLICATION OF AMBIENT-MARKETING AS A MODERN TECHNOLOGY OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE UKRAINIAN MEDIA SPACE

Summary

The article investigates and analyzes the problems of the Ukrainian advertising services market, the problems of increasing the effectiveness of marketing communications in the conditions of severe competition and the consumer ignoring the majority of advertising appeals. It is proved that in modern conditions there is some difficulty in developing effective advertising, in terms of attracting attention and motivating the buyer to make a final purchase decision. The high efficiency of non-standard means of marketing communications, including, ambient - marketing, as a modern, innovative and non-formatted instrument is proved. The advantages and disadvantages of ambient marketing are compared with traditional means of marketing communications. Specificity and high efficiency of using ambient - marketing tools are determined, due to a clear hit in the target audience. The prospects of using non-standard means of marketing communications in the market of advertising services of Ukraine, with the purpose of creating a brand image, are proved.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 8867

Відомості про авторів

О. І. Зоріна

доктор економічних наук, професор, Український державний університет залізничного транспорту

E. I. Zorina

Doctor of Economics, Professor, Ukrainian State University of Railway Transport


О. В. Сиволовська

кандидат економічних наук, доцент, Український державний університет залізничного транспорту

E. V. Sivolovska

Ph.D., Associate Professor, Ukrainian State University of Railway Transport

Як цитувати статтю

Зоріна О. І., Сиволовська О. В. Використання ambient-маркетингу як сучасної технології маркетингових комунікацій в українському медіа просторі. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6048 (дата звернення: 23.07.2024).

Zorina, E. I. and Sivolovska, E. V. (2018), “Application of ambient-marketing as a modern technology of marketing communications in the ukrainian media space”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6048 (Accessed 23 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.