EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКРУТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
С. Ю. Кулакова, В. В. Копейкіна, О. М. Зотова

УДК: 339.137.2:631.11

С. Ю. Кулакова, В. В. Копейкіна, О. М. Зотова

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕКРУТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У сучасному світі людина - ключовий ресурс будь-якої організації, від вибору якого буде залежати успішність та ефективність роботи співробітника і компанії в цілому. У даній статті розглянута одна з галузей HR-менеджменту - рекрутинг. Сьогодні велике значення приділяється пошуку кваліфікованих кадрів, які в повній мірі відповідають усім вимогам компанії, тому під впливом даного чинника склалося кілька тенденцій розвитку рекрутингових компаній, такі як складання повного списку вимог до кандидата, використання мобільних додатків і соціальних мереж для пошуку і залучення персоналу, а також підбір талановитих кандидатів по всьому світу. В якості ефективної роботи пошуку та підбору персоналу пропонується використовувати певний алгоритм процесу рекрутингу. Авторами було досліджено методи та види процесу рекрутингу, які функціонують на вітчизняних підприємствах, що використовують рекрутинг.

S. Kulakovа, V. Kopeykina, O. Zotova

THE MANAGEMENT OF PROCESS RECRUITING ON ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

In the modern world, a person is a key resource of any organization, the choice of which will depend on the success and effectiveness of the employee and the company as a whole. This article is considered one of the branches of HR recruitment. Today, great importance is given to the search for qualified personnel, fully meet all the requirements of the company, so the influence of this factor has developed several trends of recruitment companies, such as drawing up a complete list of requirements to the candidate, the use of mobile applications and social networking sites to find and attract staff, as well as the selection of all talented candidates in the world. For effective job of finding and recruiting staff, it is suggested to use a certain recruiting process algorithm. The authors were investigated the methods and types of recruiting process that operate in domestic enterprises that use recruiting.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3332

Відомості про авторів

С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

S. Kulakovа

Ph.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


В. В. Копейкіна

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. Kopeykina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


О. М. Зотова

завідувач експлуатаційного відділення, Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

O. Zotova

Head of Operations Department, Poltava Oil and Gas College of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Кулакова С. Ю., Копейкіна В. В., Зотова О. М. Управління процесом рекрутингу на підприємствах в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6054 (дата звернення: 20.04.2021).

Kulakovа, S., Kopeykina, V. and Zotova, O. (2018), “The management of process recruiting on enterprises in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6054 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.