EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА-СУБ’ЄКТА ЗЕД
В. Г. Лежепьокова, А. В. Лавриненко

УДК: 65.011

В. Г. Лежепьокова, А. В. Лавриненко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА-СУБ’ЄКТА ЗЕД

Анотація

У статті досліджено існуючі підходи до сутності матеріально-технічного забезпечення. Виявлено, що єдиного бачення сутності даного поняття в науковій літературі не існує і окремі вчені розглядають його як процес, інші – як вид господарської діяльності чи сукупність інструментів та засобів, що дозволяють забезпечувати потреби підприємства. Визначено особливості управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств-суб’єктів ЗЕД. Виявлено, що попри те, що за своєю суттю даний процес для компаній, які працюють лише на внутрішньому ринку, та для компаній, які здійснюють ЗЕД, є подібним, для успішного управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств-суб’єктів ЗЕД необхідним є врахування більшої кількості факторів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Систематизовано підходи до оцінки ефективності управління матеріально-технічним забезпеченням та виявлено, що оптимальним є використання з цією метою показників ділової активності та рентабельності , а також розрахунок показників ефективності імпорту за умови придбання ресурсів на зовнішніх ринках.

V. Lezhipokova, A. Lavrynenko

THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF MATERIAL AND TECHNICAL MAINTENANCE MANAGEMENT OF ENTERPRISE-SUBJECT OF FEA

Summary

The article explores existing approaches to the essence of material and technical support. It has been revealed that there is no single vision of the essence of this concept in the scientific literature and individual scientists see it as a process, others as a kind of economic activity or a set of tools that allow to meet the needs of the enterprise. Specific features of management of material and technical support of enterprises-subjects of foreign economic activity are determined. It was found out that despite the fact that this process is similar for companies that work only in the domestic market and for companies engaged in foreign economic activity, for successful management of material and technical support of enterprises-subjects of foreign economic activity it is necessary to take into account a greater number of factors for making informed management decisions. The approaches to the evaluation of the effectiveness of material and technical support management have been systematized and it is revealed that the use of indicators of business activity and profitability for this purpose is optimal, as well as calculation of import efficiency indicators if resources are acquired in foreign markets.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3009

Відомості про авторів

В. Г. Лежепьокова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

V. Lezhipokova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economic, Kiev, Ukraine


А. В. Лавриненко

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

A. Lavrynenko

Graduate student of the International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economic, Kiev, Ukraine

Як цитувати статтю

Лежепьокова В. Г., Лавриненко А. В. Теоретико-методичні засади управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства-суб’єкта зед. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6055 (дата звернення: 20.04.2021).

Lezhipokova, V. and Lavrynenko, A. (2018), “Theoretical and methodical bases of material and technical maintenance management of enterprise-subject of fea”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6055 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.