EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
І. О. Мельник, О. В. Берднікова

УДК: 331.5.024

І. О. Мельник, О. В. Берднікова

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Анотація

В статті систематизовано сучасні негативні тенденції формування та розвитку ринку праці. Надано характеристику рівня зайнятості та економічнї активності населення України з розподілом за статтю та віковими категоріями, структура зайнятості та причини безробіття. На основі проведеної оцінки встановлено, що проблемою в Україні залишається значний професійно-кваліфікаційний дисбаланс на ринку праці. Проведені дослідження довели, що основними причинами такого дисбалансу є структурні диспропорції в національній економіці, зміни статево-вікової структури населення, відсутність механізму забезпечення наступності поколінь за окремими професіями. Доведено, що оптимізація організаційно-управлінських підходів механізму регулювання ринку праці має здійснюватися на основі комплексного законодавчого, нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення шляхом взаємодії саморегулювання, державного й договірного регулювання ринку праці, реформування служби зайнятості, модернізації засад надання соціальних послуг.

I. O. Melnik, O. V. Bernikova

CONTEMPORARY TRENDS IN THE FORMATION OF THE LABOR MARKET AND EMPLOYMENT OF UKRAINE'S POPULATION

Summary

The article systematizes the current negative trends in the formation and development of the labor market. The description of the level of employment and economic activity of the population of Ukraine, broken down by sex and age categories, employment structure and causes of unemployment are given. On the basis of the conducted assessment it was established that the problem in Ukraine remains a significant professional-qualification imbalance in the labor market. Studies have shown that the main causes of such an imbalance are structural disproportions in the national economy, changes in the gender-age structure of the population, the lack of a mechanism for ensuring the continuity of generations in individual professions. It is proved that optimization of organizational and managerial approaches to the mechanism of regulation of the labor market should be carried out on the basis of comprehensive legislative, regulatory, organizational and informational support through interaction of self-regulation, state and contractual regulation of the labor market, reformation of the employment service, modernization of the principles of the provision of social services.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3699

Відомості про авторів

І. О. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. O. Melnik

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv


О. В. Берднікова

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. V. Bernikova

graduate student, Nikolayev National Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Мельник І. О., Берднікова О. В. Сучасні тенденції формування ринку праці і зайнятості населення України. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6056 (дата звернення: 23.04.2021).

Melnik, I. O. and Bernikova, O. V. (2018), “Contemporary trends in the formation of the labor market and employment of Ukraine's population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6056 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.