EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Бугас, М. А. Самійленко

УДК: 339.9

В. В. Бугас, М. А. Самійленко

РЕАЛІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті розглядаються проблеми діяльності вітчизняних та іноземних підприємств у виході на зовнішні ринки що сприяють пристосуванню економіки до системи світових господарських відносин та формуванню економіки відкритого типу. Також розглянули негативні чинники, що впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємств та стримують його розвиток, визначили головні проблеми а саме – неефективність системи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,відсутність стратегічного й маркетингового підходів в управлінні підприємством . Враховуючи цілі комплекси проблем, які стоять перед розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємства визначили основні причини, які можуть стримувати зростання українського експорту. Та запропонували комплекс дій який має забезпечити швидкий розвиток зовнішньоекономічної діяльності, експортно-орієнтованих галузей економіки та підприємств України в цілому. Та виходячи з проведеного аналізу зробили висновки що для вітчизняних та іноземних підприємств зовнішньоекономічна діяльність є дуже важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних методів і форм міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що виробляється.

V. V. Bugas, M. A. Samiilenko

REALITIES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF HOME-MADE AND FOREIGN ENTERPRISES

Summary

In this article the problems of domestic and foreign enterprises in the output on foreign markets that promote adaptation of the economy to the system of world economic relations and the formation of an open-ended economy are considered. Also considered the negative factors that affect the foreign economic activity of enterprises and hinder its development, and also identified the main problems, namely, the ineffectiveness of the management system of foreign economic activity, the lack of strategic and marketing approaches in the management . Taking into account the whole complex of problems faced by the development of foreign economic activity, has identified the main reasons that could hold back the growth of Ukrainian exports. Proposed a range of actions that should ensure the rapid development of foreign economic activity, export-oriented industries and enterprises of Ukraine as a whole. On the basis of the analysis, it was concluded that for domestic and foreign enterprises, foreign economic activity is a very important and indispensable sphere of economic activity, which, when effectively using the whole complex of modern methods and forms of international business, can positively influence the efficiency of production, its technical level, quality of production, produced.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3230

Відомості про авторів

В. В. Бугас

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

V. V. Bugas

Candidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Management Kyiv National University of Technology and Design


М. А. Самійленко

магістр кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

M. A. Samiilenko

Master the Department of Management of Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Бугас В. В., Самійленко М. А. Реалії зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних і іноземних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6059 (дата звернення: 20.04.2021).

Bugas, V. V. and Samiilenko, M. A. (2018), “Realities of foreign economic activity of home-made and foreign enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6059 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.