EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СКЛАДАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЯДРА САЙТУ
В. А. Євтушенко, Н. Я. Василечко

УДК: 004.738.5

В. А. Євтушенко, Н. Я. Василечко

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СКЛАДАННЯ СЕМАНТИЧНОГО ЯДРА САЙТУ

Анотація

В статті визначено семантичне ядро сайту, цілі його розробки та фактори, які слід враховувати для просування сайту в топові позиції пошукових систем та налаштування контекстної реклами. Авторами обґрунтовано два підходи для розробки семантичного ядра, які базуються на цілях просування сайту та маркетинговому бюджету.
В статті досліджено алгоритми для ручного угруповання пошукових запитів на основі пошукової видачі. Представлено класифікацію видів пошукових запитів за частотністю, конкурентністю та типами ключових слів й надано їм характеристику. На основі аналізу цих даних авторами запропоновано оптимальний підхід до пошукового просування і складання ключових слів для пошукових запитів. При запропонованій структурі семантичного ядра сайту наявне широке охоплення та максимальна концентрація потенційних споживачів без перевитрат маркетингового бюджету. Проведена оцінка сервісів для складання семантичного ядра сайту, їх функціональність, переваги та недоліки.
В статті розроблено ефективний покроковий алгоритм складання семантичного ядра сайту, надані рекомендації для кожного етапу його розробки.

Viktoriia Yevtushenko, Nataliia Vasylechko

CURRENT TRENDS FOR THE SEMANTIC NUCLEGE OF THE SITE

Summary

The article defines the semantic core of the site, the goals of its development, and factors that should be taken into account in order to promote the site in the top positions of search engines and the setting of contextual advertising. The authors substantiate two approaches for the development of the semantic core, which are based on the purpose of promotion of the site and marketing budget.
In the article algorithms for manual grouping of search queries on the basis of search output are investigated. Classification of types of searches by frequency, competition and types of keywords is presented and characteristic given to them. On the basis of analysis of these data, the authors proposed the optimal approach to search promotion and compilation of keywords for search queries. With the proposed structure of the semantic core of the site there is a broad reach and maximum concentration of potential consumers without over-spending on the marketing budget. The evaluation of services for compilation of the semantic core of the site, their functionality, advantages and disadvantages is conducted.
In the article an effective step-by-step algorithm for compiling the semantic core of the site is developed, recommendations are given for each stage of its development.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3174

Відомості про авторів

В. А. Євтушенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Viktoriia Yevtushenko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Kharkiv, Ukraine


Н. Я. Василечко

магістрант спеціальності «Маркетинг» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Nataliia Vasylechko

Master of specialization "Marketing" of Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Євтушенко В. А., Василечко Н. Я. Сучасні тенденції складання семантичного ядра сайту. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6060 (дата звернення: 20.04.2021).

Yevtushenko, Viktoriia and Vasylechko, Nataliia (2018), “ current trends for the semantic nuclege of the site”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6060 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.