EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК
В. А. Свічкарь

УДК: 339.5

В. А. Свічкарь

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК

Анотація

У статті автором розглянуті особливості митного регулювання в умовах глобалізації. Митне регулювання в сучасних економічних умовах набуває особливого значення. З одного боку, воно є функцією держави, яка має захистити внутрішніх товаровиробників від іноземних конкурентів. Але з іншого боку, митне регулювання набуває значних трансформаційних змін в залежності від ступеню інтеграції країни у світовій економічний простір.
Метою статті є аналіз особливостей митного регулювання в рамках національних та глобальних логістичних мереж поставок.
В статті зазначено, що в сучасних умовах митне регулювання може стикнутися з рядом протиріч та загроз. Дані протиріччя призводять до певних суперечностей між інтересами митних органів, які представляють державу, та національними бізнес-структурами.
За територіально-географічною ознакою доцільно виділити національні (внутрішні) та глобальні (міжнародні) мережі логістичних поставок. Національні мережі поставок обмежені територією одної держави. Глобальні мережі поставок не обмежені рамками однієї держави, різні ланки такої мережі можуть знаходитися на території однієї і більше країн. Це значно змінює підходи у митному регулюванні. Специфіка митного регулювання у глобальних мережах поставок пов’язана з використанням норм як національного, так і наднаціонального митного контролю.
Як висновок, зазначено, що особливості здійснення митного регулювання в глобальних логістичних мережах поставок залежать, в першу чергу, від ступеня інтеграції країн. Можливі три варіанти митного регулювання в рамках глобальних мережах поставок: за умов відсутності економічної інтеграції, в умовах дії зони вільної торгівлі, за умов створення єдиного митного простору. Так, при створенні зони вільної торгівлі та митного союзу митні процедури значно спрощуються. Зростаючий об’єм торгівлі, посилення загрози міжнародного тероризму та міжнародної організованої злочинності потребують ефективної національної та міжнародної взаємодії між державними службами та представниками бізнесу. Це може бути досягнене саме через формування зон вільної торгівлі та митних союзів, що сприяє вирішенню проблеми подолання логістичних ризиків спільними зусиллями країн.

V. A. Svichkar

FEATURES OF CUSTOMS REGULATION IN NATIONAL AND GLOBAL LOGISTICS SUPPLY NETWORKS

Summary

In the article the author considers the features of customs regulation in the conditions of globalization. Customs regulation in today's economic conditions has particular importance. On the one hand, it is a function of the state, which has to protect domestic producers from foreign competitors. But on the other hand, customs regulation acquires significant transformational changes depending on the degree of country integration into the world economic space.
The purpose of the article is to analyze the peculiarities of customs regulation within the framework of national and global logistic supply networks.
The article states that in modern conditions, customs regulation can face a number of contradictions and threats. These contradictions lead to certain conflicts between the interests of the customs authorities representing the state and national business structures.
By geographical feature, it is expedient to allocate national (internal) and global (international) networks of logistic deliveries. National supply networks are limited to one state. Global supply networks are not limited to one state, and different parts of this network may be located in one or more countries. It significantly changes the approaches to customs regulation. Specifics of customs regulation in global supply networks are related to the use of norms of both national and supranational customs control.
As a conclusion, it is noted that the peculiarities of the implementation of customs regulation in global logistics supply networks depend, first of all, on the degree of countries’ integration. There are three options for customs regulation within the framework of global supply networks: in the absence of economic integration, under the conditions of the free trade zone, in the conditions of the single customs space. So, under creating a free trade zone and a customs union, customs procedures are much simplified. The growing volume of trade, the growing threat of international terrorism and international organized crime require effective national and international interaction between public services and business representatives. It can be achieved precisely through the formation of free trade zones and customs unions, which contributes to solving the problem of overcoming logistic risks by joint efforts of countries.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2860

Відомості про авторів

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Свічкарь В. А. Особливості митного регулювання в національних та глобальних логістичних мережах поставок. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6065 (дата звернення: 20.04.2021).

Svichkar, V. A. (2018), “Features of customs regulation in national and global logistics supply networks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6065 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.