EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ
О. П. Хаєцька, М. В. Вертелецький

УДК: 330.55(045)

О. П. Хаєцька, М. В. Вертелецький

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Анотація

В статті наведено динаміку змін валового внутрішнього продукту в Україні та інших країнах світу, протягом аналізованого періоду. Досліджено прогнозовані зміни показника ВВП в Україні здійсненні різними міжнародними організаціями. Відображено сучасний стан рівня ВВП України в порівнянні з іншими країнами. Висвітлено зміст макроекономічних процесів, що визначають сучасний економічний стан України. Здійснено порівняння показника ВВП України з показниками країн світу та відображено відставання макропоказників нашої країни від передових країн світу. Досліджено основні причини негативних змін обсягів ВВП в Україні, наведено обґрунтовані напрямки розв’язання ситуації, що склалася в країні, запропоновано шляхи зростання темпів приросту ВВП, спираючись на досвід інших країн.

Olga Khaietska, Mykhailo Verteletskyi

ANALYSIS OF GDP DYNAMICS IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

The article presents the dynamics of changes in the gross domestic product in Ukraine and other countries of the world during the analyzed period. The projected changes of the GDP index in Ukraine carried out by various international organizations are investigated. The current state of Ukraine's GDP is compared with other countries. The content of macroeconomic processes that determine the current economic status of Ukraine is highlighted. The comparison of the GDP of Ukraine with the indexes of the countries of the world is made and the lagging of the macroindicators of our country from the advanced countries of the world is displayed. The main causes of the negative changes in GDP volumes in Ukraine are investigated, grounded directions of solving the situation in the country are presented, the ways of increase of GDP growth rates based on the experience of other countries are suggested.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3009

Відомості про авторів

О. П. Хаєцька

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Olga Khaietska

Candidate of Economic Sciences,Senior Lecturer of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University


М. В. Вертелецький

студент 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Вінницький національний аграрний університет

Mykhailo Verteletskyi

Student of the third year of study,Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Хаєцька О. П., Вертелецький М. В. Аналіз динаміки ввп України та інших країн світу. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6067 (дата звернення: 20.04.2021).

Khaietska, Olga and Verteletskyi, Mykhailo (2018), “Analysis of gdp dynamics in Ukraine and other countries of the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6067 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.