EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ
О. О. Кім

УДК: 330.45

О. О. Кім

МОДЕЛЬ ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

Анотація

В статті зображена модель одиничної економіки агрегованого ринку. Модель є результатом дослідження у сфері розподілу доходів. Вона основана на моделях «виробництво-розподіл» та «дохід-споживання», які було сформульовано в попередніх дослідженнях. Структура моделі включає два сектора: виробництва та вторинного перерозподілу. До сектора виробництва відносяться функції мотивації, керівництва, навчання та пошуку інформації, функція відволікання та концентрації. У сектор вторинного перерозподілу входять: податкова функція формування бюджету, теоретична оцінка корисності суспільних благ, індивідуальна корекція оцінки корисності суспільних благ, оцінка доступності та трансакційних витрат у індивідуальній корекції, оцінка симетричності інформації та функція ренти, мотивації та демотивації до поведінки, орієнтованої на отримання ренти. В моделі одиничної економіки враховуються втрати попиту від недоспоживання суспільних благ, а також поясняється розподіл ренти.

O. O. Kim

AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

Summary

The paper shows the aggregated market unit economy model. The model is the research result of the income distribution sphere. It is based on the “Production-Distribution” and the “Income-Consumption” models, formulated in the previous papers. The model structure includes two sectors: production and the secondary redistribution. The production sector includes the motivation, management, learning and information search, distraction and concentration functions. The sector of secondary redistribution consists of: budget forming tax function, public goods theoretical utility assessment, the individual correction of the public goods utility assessment, the assessment of availability and transactional cost in the individual correction, the assessment of informational symmetry and rent function, motivation and demotivation of the rent-seeking behavior. The losses of demand from underconsumption of the public goods and the rent distribution are illustrated in the unit economy model.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2760

Відомості про авторів

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Кім О. О. Модель одиничної економіки агрегованого ринку. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6071 (дата звернення: 20.04.2021).

Kim, O. O. (2018), “Aggregated market unit economy model”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6071 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.