EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЯХ У ТОВАРНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО
Н. А. Спринчук

УДК: 330.322:631.164

Н. А. Спринчук

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБИ В ІНВЕСТИЦІЯХ У ТОВАРНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО

Анотація

Стаття присвячена алгоритму визначення необхідних обсягів інвестицій у товарне кормовиробництво. Визначено основну структуру інвестицій, за різними ознаками здійснено класифікацію сільськогосподарської техніки, необхідної для товарного кормовиробництва. Залежно від обраного варіанту інвестицій витрати у товарне кормовиробництво різняться, в свою чергу від виділеної площі під вирощування багаторічних трав залежить потреба в техніці. На основі нормативних потреб здійснено розрахунок необхідної кількості сільгосптехніки для виробництва сіна. Встановлено, що для фермерських господарств, які планують виробляти сінаж в якості товару, найбільше підійде технологія заготівлі з використанням прес-підбирача та обмотувальної машини. Проведено порівняння варіантів технічного забезпечення заготівлі сінажу, запропоновано розрахунок необхідної кількості сільськогосподарської техніки для його виробництва та обсягу інвестицій. Встановлено, які саме господарства тваринницького чи рослинницького напряму зможуть стати основними продавцями на ринку кормів.

N. A. Sprinchuk

METHOD OF CALCULATION OF INVESTMENT NEEDS IN COMMODITY PRODUCTION OF FEED

Summary

The article is devoted to the algorithm of determining the necessary volumes of investments in commodity production of feed. The main structure of investments has been determined, according to various features, the classification of agricultural machinery necessary for commodity fodder production has been carried out. Depending on the investment option chosen, the costs of commodity fodder production vary, in turn, from the allocated area for growing perennial grasses, there is a need for technology. On the basis of regulatory requirements, the calculation of the required amount of agricultural machinery for hay production was made. It is established that for farms, which plan to produce haylage as a commodity, the technology of harvesting with the use of a press-picker and a winding machine is most suitable. A comparison of variants of technical support for haymaking was carried out, the calculation of the required amount of agricultural machinery for its production and investment volume was proposed. It is established which farms of livestock or crop production can become the main sellers in the feed market.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2873

Відомості про авторів

Н. А. Спринчук

к. е. н., ст. науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. A. Sprinchuk

n. e. s., senior research worker, Institute of feed research and agricultural of Podillya

Як цитувати статтю

Спринчук Н. А. Методика розрахунку потреби в інвестиціях у товарне кормовиробництво. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6072 (дата звернення: 20.04.2021).

Sprinchuk, N. A. (2018), “Method of calculation of investment needs in commodity production of feed”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6072 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.