EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
А. С. Скрильник, А. С. Метелиця

УДК: 336.27

А. С. Скрильник, А. С. Метелиця

ВЕКТОРИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті досліджені причини та фактори, що сприяють розвитку тінізації ринку праці у цілому в Україні й секторі оптово-роздрібної торгівлі. Проаналізовано статистичну та соціологічну інформацію з питань тіньової економіки, зайнятості населення й тенденцій їх змін. Розглянуто основі напрямки політики протидії тінізації економіки та боротьби з неформальною зайнятістю в Європейських країнах. Проаналізовано статистичну інформацію стану, структури й тенденцій змін показників господарської діяльності підприємств оптово-роздрібної торгівлі в м. Полтава та Полтавської області. Приведено обсяги розрахункової тіньової зайнятості в сфері роздрібної торгівлі окремих обласних центрів України. Запропоновано ряд стимулюючих заходів, що можуть сприяти детінізації ринку праці та зменшення масштабів неформальної зайнятості й тінізації заробітної плати в сфері оптово-роздрібної торгівлі.

А. S. Skrylnyk, A. S. Metelitsya

VECTORS OF DEATINIZATION OF EMPLOYMENT AND DEVELOPMENT OF TRADE ENTERPRISES: DOMESTIC PRACTICE AND EUROPEAN EXPERIENCE

Summary

The article explores the causes and factors contributing to the development of the shadowing of the labor market in Ukraine as a whole and the sector of wholesale and retail trade. The statistical and sociological information on the issues of the shadow economy, employment of the population and trends of their changes are analyzed. The basis of the policy of counteracting the shadowing of the economy and combating informal employment in European countries is considered. The statistical information of the state, structure and trends of the indicators of economic activity of enterprises of wholesale and retail trade in Poltava and Poltava region is analyzed. The volume of estimated shadow employment in the retail trade of certain regional centers of Ukraine is given. A number of incentive measures are proposed that can help to reduce the labor market and reduce the scope of informal employment and wage shadowing in the field of wholesale and retail trade.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2828

Відомості про авторів

А. С. Скрильник

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

А. S. Skrylnyk

Ph.D., Аssistant professor of business economics and personnel management Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk


А. С. Метелиця

студентка групи 502-ЕП, магістр Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

A. S. Metelitsya

student group 502-EP, Master in Business, Trade and Stock Exchanges Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

Як цитувати статтю

Скрильник А. С., Метелиця А. С. Вектори детінізації зайнятості та розвитку торговельних підприємств: вітчизняна практика та європейський досвід. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6078 (дата звернення: 20.04.2021).

Skrylnyk, А. S. and Metelitsya, A. S. (2018), “Vectors of deatinization of employment and development of trade enterprises: domestic practice and european experience”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6078 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.