EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ, СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
О. А. Біловодська

УДК: 658.8.011.1

О. А. Біловодська

УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ, СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

Запропоновано визначення сутності та розроблено схему елементів механізму управління розподілом інноваційної продукції промислового підприємства. Зокрема, під управлінням розподілом інноваційної продукції промислового підприємства автор розуміє процеси своєчасного, раціонального та ефективного управління доставкою інноваційної продукції і послуг споживачам від місць їх походження до місць використання на основі застосування елементів логістичної концепції на всіх етапах з метою отримання підприємством прибутку, що орієнтує інноваційну діяльність на потреби споживачів, здійснює аналіз, моделювання відповідних каналів і систем товароруху, на підставі чого проводить регулювання і зміни, що максимально відповідають стану зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
На основі порівняльного аналізу за критеріями основних завдань підприємства з’ясовано особливості стратегії управління розподілом для інноваційної продукції. Досліджено підходи до трактування сутності ефективності, з’ясовано її зміст, види та принципи оцінювання при управлінні розподілом інноваційної продукції промислового підприємства. Визначено систему показників та принципів, що комплексно оцінюють ефективність розподілу.

Olena Bilovodska

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE PRODUCTS’ DISTRIBUTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES: ESSENCE, MECHANISM, STRATEGIES AND EVALUATION OF EFFICIENCY

Summary

The definition of management of the innovative products’ distribution at the industrial enterprises is proposed and the scheme of its mechanism elements is developed. In particular, the management of the innovative products’ distribution at the industrial enterprises is the processes of timely, rational and efficient management of the innovative products’ and services delivery to consumers from their places of origin to the places of use based on the application of the logistic concept elements at all stages in order to obtain the enterprise profit oriented innovative activities for the needs of consumers, carries out analysis, modelling of the channels and systems of commodity, on the basis of which it conducts regulators and changes that correspond to the state of the external and internal environment of the enterprise.
On the basis of the comparative analysis according to the criteria of the main tasks of the enterprise, the peculiarities of distribution management strategy for innovation products are determined. The approaches to the interpretation of the essence of efficiency are investigated, its content, types and principles of evaluation in the management of innovative products’ distribution at the industrial enterprise are determined. The system of indicators and principles that comprehensively assess the distribution efficiency are developed.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2963

Відомості про авторів

О. А. Біловодська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

Olena Bilovodska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy, Ukraine

Як цитувати статтю

Біловодська О. А. Управління розподілом інноваційної продукції промислових підприємств: сутність, механізм, стратегії та оцінка ефективності. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6079 (дата звернення: 20.04.2021).

Bilovodska, Olena (2018), “Management of the innovative products’ distribution at the industrial enterprises: essence, mechanism, strategies and evaluation of efficiency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6079 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.