EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX
О. В. Нєізвєстна, О. О. Бойко

УДК: 336.7

О. В. Нєізвєстна, О. О. Бойко

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ОБСЯГІВ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ FOREX

Анотація

Стаття присвячена аналізу операцій на валютному ринку FOREX. Наголошено, що дослідження основних тенденцій і обсягів операцій на ринку FOREX завжди є актуальним в світлі прогнозування курсу тієї чи іншої валюти і обсягів прибутків від курсової різниці в умовах вільної і постійної зміни валютних курсів. Авторами досліджено та проаналізовано середньоденні обороти глобального ринку FOREX за видами валют, за основними контрагентами, географічним розподілом. Встановлено, що найбільш активними учасники ринку (основні контрагенти) були у 2015 р. Головними драйверами зростання оборотів глобального ринку виступали фінансові клієнти (інші фінансові інститути). У географічному розподілі валютного ринку протягом періоду, що досліджувався, значних змін не відбулося. Найбільші обсяги середньоденних оборотів демонструють Великобританія, США, Сінгапур. Визначено, що в Україні потребує доопрацювання сфера регулювання роботи на окресленому ринку. Авторами наведені заходи, які необхідно впровадити задля забезпечення законності і прозорості роботи на глобальному ринку FOREX.

O. V. Nieizviestna, O. O. Boiko

THE RESEARCH OF MAIN TENDENCIES AND THE VOLUMES OF TRANSACTIONS IN THE FOREX MARKET

Summary

The article is devoted to the analysis of the operations in the FOREX currency market. It is outlined that the study of the main tendencies and the volumes of the transactions in the FOREX market is always the top-of the-agenda in the light of forecasting the exchange rate of any currency and the volume of profits as a result of the exchange rate differences under the conditions of free and constant exchange rate changes. The authors have analyzed and studied the average daily turnover of the global FOREX market as to the types of currencies, major counterparties and the geographical distribution. It was found that the most active market participants (main contractors) were in 2015.The financial clients (other financial institutions) were the main drivers of the growth of the global market turnover. During the period studied any significant changes occurred in the geographical distribution of the currency market didn’t occurred. The largest volumes of the average daily turnover have been demonstrated by the United Kingdom, the United States and Singapore. It is stated that the sphere of the work regulation of the outlined market must be further elaborated in Ukraine. The authors outlined the steps that must be taken to ensure the legal work and the transparency in the global FOREX market.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2828

Відомості про авторів

О. В. Нєізвєстна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

O. V. Nieizviestna

Associate Professor Department of Finance and Banking Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky Associate Professor, Candidate of Sciences (Economics)


О. О. Бойко

здобувач вищої освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

O. O. Boiko

applicant in higher education Donetsk National University of Economy and Trade named after M. Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Нєізвєстна О. В., Бойко О. О. Дослідження основних тенденцій і обсягів операцій на ринку forex. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6081 (дата звернення: 20.04.2021).

Nieizviestna, O. V. and Boiko, O. O. (2018), “The research of main tendencies and the volumes of transactions in the forex market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6081 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.