EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЕШЛЕС-ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
Д. О. Бесчастна, О. О. Стороженко, Г. О. Бесчастна

УДК: 336.717.1

Д. О. Бесчастна, О. О. Стороженко, Г. О. Бесчастна

КЕШЛЕС-ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан безготівкових розрахунків в Україні, досліджено тенденції зміни їх кількості, які сприяють прозорості та зниженню рівня корупції; розглянуто сильні та слабкі сторони безготівкових розрахунків, проаналізовано світові тенденцій щодо видів розрахунків. Метою статті є вивчення перспектив розвитку безготівкової форми розрахунку та позитивні й негативні аспекти в Україні. Особлива увага приділена вивченню загроз, які з’являються з переходом до безготівкового обороту та шляхи їх мінімізації.

D. O. Beschastna, O. O. Storozhenko, H. O. Beschastna

CASHLESS ECONOMY IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

Summary

The article analyzes the current state of cashless payments in Ukraine, explored their trends, which promote transparency and reduce corruption; examined the strengths and weaknesses of cashless payments, analyzed global trends in types of calculations. The aim of the article is to study the prospects of non-cash forms of payment and the positive and negative aspects in Ukraine. Particular attention is paid to the threats that emerge from the transition to cashless sales and ways to minimize them.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 3436

Відомості про авторів

Д. О. Бесчастна

викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

D. O. Beschastna

Lecturer of the Chair of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro


О. О. Стороженко

студентка напряму підготовки «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

O. O. Storozhenko

student of specialty Business analytics and information security, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro


Г. О. Бесчастна

Консультант, Світовий Банк, м. Київ

H. O. Beschastna

Consultant, The World Bank, Kyiv

Як цитувати статтю

Бесчастна Д. О., Стороженко О. О., Бесчастна Г. О. Кешлес-економіка в Україні: можливості та загрози. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6082 (дата звернення: 20.04.2021).

Beschastna, D. O., Storozhenko, O. O. and Beschastna, H. O. (2018), “Cashless economy in Ukraine: opportunities and threats”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6082 (Accessed 20 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.