EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Л. В. Пархета

УДК: 368.9.06

Л. В. Пархета

МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто сучасні тенденції медико-демографічних процесів в Україні та їхнього впливу на розвитку добровільного медичного страхування. Визначено, що демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави. Наведені та проаналізовані статистичні дані щодо динаміки чисельності населення України та структури його захворюваності. Зазначено, що через високий рівень загальної захворюваності та загальної смертності людей, стан здоров’я населення України оцінюється як незадовільний. Виділено основні фактори ризику, що створюють передумови зростання рівня захворюваності та смертності населення країни. Заначено, що інформація про захворюваність населення набуває особливого значення для розвитку ДМС. Визначено, що однією із основних проблем розвитку добровільного медичного страхування в країні є несприятлива медико-демографічна ситуація. Запропоновано шляхи подолання негативних демографічних тенденцій. Виділено проблеми добровільного медичного страхування в країні та зазначено перспективи його подальшого розвитку.

L. Parkheta

MEDICAL-DEMOGRAPHIC PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN UKRAINE

Summary

The article deals with considers modern tendencies of medical-demographic processes in Ukraine and their impact on the development of voluntary health insurance. It is determined that the demographic factor is one of the defining factors for ensuring stable and safe development of the state. The statistical data on the dynamics of the numbers of population of Ukraine and the structure of their morbidity are presented and analyzed. It is noted that due to the high level of general morbidity and total mortality of people, the state of health of the population of Ukraine is evaluated as unsatisfactory. The main risk factors are allocated, which create the preconditions for the increase of the level of morbidity and mortality of the population of the country. Determined that information on the incidence of the population becomes of particular importance for the development of voluntary health insurance. It is noted that one of the main problems of the development of voluntary medical insurance in the country is an unfavorable medical and demographic situation. The ways of overcoming negative demographic tendencies are suggested. The problems of voluntary medical insurance in the country are highlighted and prospects for its further development are outlined.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2864

Відомості про авторів

Л. В. Пархета

аспірант кафедри страхування, ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

L. Parkheta

Postgraduate student of the Department of Insurance, «Kyiv Economic University named by name Vadim Hetman», Kyiv

Як цитувати статтю

Пархета Л. В. Медико-демографічні показники та їх вплив на розвиток добровільного медичного страхування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6084 (дата звернення: 18.04.2021).

Parkheta, L. (2018), “Medical-demographic processes and their impact on the development of voluntary health insurance in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6084 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.