EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2017

УДК 657.471.12

 

В. С. Олійник,

аспірант кафедри бухгалтерського обліку,

Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

 

V. Oliinyk,

PhD student of the department of accounting,

University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

 

WAYS OF IMPROVING INTERNAL CONTROL OF EMPLOYEE BENEFITS IN CRIMINAL-EXECUTIVE ESTABLISHMENTS

 

Досліджено передумови удосконалення внутрішнього контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах в контексті реформування пенітенціарної системи України. З’ясовано мету та завдання контролю виплат працівникам кримінально-виконавчих установ, відповідно до яких визначено об’єкти внутрішнього контролю. Досліджено елементи внутрішнього контролю виплат працівникам, що включають середовище контролю, управління ризиками, заходи контролю, моніторинг, інформацію та комунікацію щодо виплат особам рядового і начальницького складу, вільнонайманим працівникам, засудженим та операцій, пов’язаних з відображенням їх на рахунках бухгалтерського обліку кримінально-виконавчих установ. Висвітлено прийоми та способи перевірки виплат працівникам. Запропоновано змістовне наповнення стадій внутрішнього контролю з урахуванням специфіки діяльності та категорій працівників кримінально-виконавчих установ, що сприятиме раціоналізації організаційно-методичних заходів процесу контролю у досліджуваних установах.

 

The prerequisites for improving the internal control of payments to employees in criminal-executive establishments in the context of the reform of the penitentiary system of Ukraine are investigated. The purpose and tasks of control of employee benefits of criminal-executive establishments are determined, according to which the objects of internal control are defined. The elements of internal control of employee benefits are investigated, including the control environment, risk management, control measures, monitoring, information and communication regarding payments to persons of the ordinary and commanding personnel, civilian workers, sentenced persons and operations related to their reflection in the accounting records of criminal-executive establishments. The methods for checking employee benefits are highlighted. The content of the internal control stages is proposed, taking into account the specifics of the activities and categories of employees of the criminal-executive establishments, which will facilitate the streamlining of the organizational and methodological control measures in the investigated institutions.

 

Ключові слова: внутрішній контроль, виплати працівникам, особи рядового і начальницького складу, вільнонаймані працівники, засуджені, кримінально-виконавчі установи.

 

Keywords: internal control, employee benefits, persons of the ordinary and commanding personnel, civilian workers, sentenced persons, criminal-executive establishments.

 

 

Постановка проблеми. Процеси реформування кримінально-виконавчої системи України у напрямку забезпечення європейських цінностей стосовно прав людини, ліквідація Державної пенітенціарної служби України, утворення територіальних органів Міністерства юстиції України, оптимізація діяльності установ виконання покарань зумовлюють потребу в удосконаленні методологічних аспектів системи контролю та ефективній організації внутрішнього контролю операцій з виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми контролю виплат працівникам досліджувались у працях М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, Т. А. Дубровіної, В. П. Пантелеєва, Н. М. Старченко, В. О. Шевчука та ін.

Питання методики контролю виплат працівникам та основні шляхи перевірки пов’язаних з ними розрахунків викладені у дослідженнях Н. М. Старченко [1].

Організаційним засадам внутрішньогосподарського контролю виплат працівникам на основі умов колективного договору як норми контролю, що має подвійне значення, виступаючи об’єктом та засобом здійснення контрольних процедур, присвячені роботи О. Ю. Шоляк [2]. М. М. Демченко [3].

Дослідженням етапів контролю виплат працівникам займались: А. Н. Ахметбеков, Г. М. Давидов, В. П. Суйц, Б. Ф. Усач, В. А. Хмельницький та ін.

Вивченню діяльності суб’єктів, які здійснюють державний контроль за функціонуванням установ виконання покарань, присвячені дослідження Т. В. Макаренко [4].

Проте єдиної методики здійснення внутрішнього контролю виплат працівникам не існує. Водночас виникає складність контролю за нарахуванням окремих видів виплат категоріям працівників [5, c. 145]. Це потребує дослідження організації контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах. Важливого значення набуває питання узагальнення та систематизації методичних прийомів контролю виплат працівникам з урахуванням нових законодавчих вимог у кримінально-виконавчій системі.

Мета дослідження – удосконалити методику внутрішнього контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах.

Виклад основного матеріалу дослідження. У зв’язку із законодавчими змінами в контексті виплат засудженим та реформуванням кримінально-виконавчої системи посилюється потреба у більш жорсткому та ретельному контролі діяльності кримінально-виконавчих установ щодо дотримання законодавчо-нормативних вимог з питань виплат працівникам. На рівні кримінально-виконавчої установи проводиться внутрішній контроль.

Внутрішній контроль у кримінально-виконавчих установах організовується відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» [6].

Мета контролю розрахунків з оплати праці полягає у встановленні достовірності первинних даних щодо зобов’язань, законності і доцільності проведених розрахунків, повноти і своєчасності відображення даних у первинних документах та облікових регістрах, обґрунтованості і ефективності витрачання бюджетних коштів на оплату праці та наявного персоналу установи, достовірності відображення стану зобов’язань у звітності [7, c. 137]. Не менш важливим завданням контролю є активізація механізмів мотивації працівників. Відповідно до мети завданнями фінансового контролю розрахунків з оплати праці є перевірка: 

- обґрунтованості обсягу асигнувань на заробітну плату та грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу; 

- дотримання трудової та штатної дисципліни; 

- обґрунтованості призначення надбавок і доплат особам рядового і начальницького складу, вільнонайманим працівникам; 

- правильності обчислення середнього заробітку; 

- правильності нарахування і сплати податків та обов’язкових платежів [8, c. 61].

Виходячи із завдань, об’єктами внутрішнього контролю кримінально-виконавчих установ щодо виплат працівникам є (рис. 1):

 

Рис. 1. Об’єкти внутрішнього контролю кримінально-виконавчих установ щодо виплат працівникам

 

Визначення об’єктів внутрішнього контролю кримінально-виконавчих установ щодо виплат працівникам сприятиме чіткій організації контрольного процесу та взаємоузгодженню елементів системи внутрішнього контролю досліджуваних установ.

Елементами внутрішнього контролю виплат працівникам кримінально-виконавчих установ є (рис. 2):

 

Рис. 2. Елементи внутрішнього контролю виплат працівникам кримінально-виконавчих установ

Джерело: складено автором на основі [6]

 

Середовище контролю щодо виплат працівникам – це існуючі в кримінально-виконавчій установі обставини та умови, процеси та регламенти, які впливають на етику взаємовідносин персоналу, забезпечуючи відповідальне ставлення до внутрішнього контролю операцій, пов’язаних з виплатами особам рядового та начальницького складу, вільнонайманим працівникам та засудженим.

Управління ризиками щодо виплат працівникам передбачає ідентифікацію (можливі ризики: відсутність програмного забезпечення, відмінності у нормативно-правових актах, що регулюють облік виплат працівникам кримінально-виконавчих установ, неналежна професійна підготовка відповідальних осіб), оцінку ризиків та встановлення способів реагування на них з метою запобігання або зменшення їх негативного впливу на розрахунки за виплатами працівникам та надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації, зокрема щодо виплат для прийняття рішень.

Типовими заходами контролю щодо виплат працівникам є: розподіл обов’язків та повноважень працівників, контроль за доступом до інформаційних ресурсів, перевірка процесів та операцій, пов’язаних з виплатами працівникам, звірка даних на рахунках бухгалтерського обліку з нарахування, утримання та виплати заробітної плати й інших виплат різним категоріям працівників з фактичними, системний нагляд за роботою працівників сектору по роботі з персоналом, відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, обов’язки яких пов’язані з особовим складом та виплатами працівникам кримінально-виконавчих установ, оцінка функцій відповідальних осіб та завдань щодо відповідності нормативно-правовим актам та внутрішнім регламентам стосовно виплат працівникам.

Моніторинг внутрішнього контролю виплат працівникам передбачає постійне спостереження за поточною діяльністю установи в цій частині та передбачає управлінські і наглядові дії керівників різних рівнів та працівників кримінально-виконавчої установи, які пов’язані з виплатами працівникам та їх обліком, при виконанні ними посадових обов’язків з метою визначення та коригування відхилень щодо виплат працівникам, а також періодичну оцінку службою внутрішнього контролю виконання завдань працівниками відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку установи, які пов’язані з обліком виплат особам рядового і начальницького складу, вільнонайманим працівникам та засудженим для застосування відповідних заходів.

Щодо системи інформаційного та комунікаційного обміну стосовно виплат працівникам, то вона передбачає надання повної, своєчасної та достовірної інформації керівництву кримінально-виконавчої установи про ризики, стан виконання заходів контролю та моніторингу, впровадження їх результатів, реалізацію рекомендацій та обов’язкових вимог за результатами внутрішніх та зовнішніх перевірок для прийняття відповідних управлінських рішень та працівникам установи для забезпечення реалізації покладених на них завдань на відповідному рівні.

Таким чином, взаємоузгодження елементів внутрішнього контролю сприятиме якості процесу контролю виплат працівникам та забезпечить керівництво релевантною інформацією для прийняття управлінських рішень.

До внутрішнього контролю причетні начальник кримінально-виконавчої установи, головний бухгалтер та відповідні фахівці у момент вчинення й оформлення господарських операцій, що дає можливість вчасно виявити недоліки в роботі й ужити заходів для їх усунення. Начальник відповідає за організацію внутрішнього контролю фінансової та господарської діяльності. Важлива роль відводиться головному бухгалтеру, на якого покладається відповідальність за організацію системи бухгалтерського обліку і контролю, цільове й ефективне використання бюджетних коштів. Якщо ж в установі створена служба внутрішнього контролю, зазначені обов’язки виконуватимуться працівниками цієї служби.

Налагоджена діяльність служби внутрішнього контролю є важливою умовою ефективного функціонування кримінально-виконавчої установи. Для раціоналізації процесу організаційно-методичних заходів контролю запропоновано змістовне наповнення стадій внутрішнього контролю з урахуванням специфіки діяльності та категорій працівників кримінально-виконавчих установ (рис. 3).

Як видно, послідовність внутрішнього контролю операцій з виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах забезпечується узгодженням процедур організаційної, методичної, результативної та інспекційної стадій.

Важливо у процесі здійснення внутрішнього контролю правильно обрати прийоми та способи його проведення. Прийом внутрішнього контролю – це якісно однорідна контрольна дія суб’єкта контролю, спрямована на виявлення, дотримання певних нормативних положень суб’єктом господарювання [9, с. 59]. Прийоми внутрішнього контролю поділяються на документальні, фактичні, розрахунково-аналітичні, узагальнення та реалізацію результатів контролю. Внутрішній контроль виплат працівникам передбачає використання прийомів документального контролю, які логічно обєднати у такі групи:

1) прийоми перевірки окремого документа (формальна, арифметична, нормативно-правова, логічна перевірки);

2) прийоми перевірки декількох документів, які відображають одну і ту саму або взаємопов’язані операції (зустрічна та взаємна перевірки).

 

Рис. 3. Стадії внутрішнього контролю виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах

Джерело: розроблено автором

 

Прийомами фактичного контролю операцій, пов’язаних із виплатами працівникам, є: обстеження – практикується для отримання інформації про умови праці працівників, у тому числі засуджених, та інвентаризація розрахунків з працівниками щодо виплат.

У процесі внутрішнього контролю виплат працівникам контролер використовує такі способи перевірки бухгалтерських документів:

суцільний – перевірка, яка передбачає вивчення всіх без винятку документів і облікових регістрів за період, що підлягає контролю;

вибірковий – контролер обґрунтовано відбирає частину документів за певний період для їх вивчення;

аналітичний – контролер перевіряє показники шляхом вивчення залежностей між ними;

комбінований – передбачає використання суцільного, комбінованого, аналітичного способів [10, с. 67].

Для раціонального проведення внутрішнього контролю важливе значення має правильне документальне оформлення, яке включає два види     документації – робочу та підсумкову. Контролер зобов’язаний вести документацію щодо прийнятих рішень за результатами проведеної перевірки щодо виплат працівникам, яка покладається в основу звіту (акта контролера).

Робоча документація забезпечує:

обґрунтування тверджень у звіті контролера та засвідчує відповідність виконаних процедур контролю прийнятим нормативам;

спрощення процесу керування, нагляду та контролю за якістю проведення внутрішнього контролю;

обрання методологічного підходу до процесу внутрішнього контролю.

Враховуючи подальше реформування пенітенціарної системи України у напрямку беззаперечного дотримання прав людини та громадянина і гуманізації кримінально-виконавчого механізму, необхідно посилити внутрішній контроль у кримінально-виконавчих установах щодо виплат засудженим з метою додержання вимог законодавства про оплату праці та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

З цією метою пропонуємо таку форму відомості внутрішнього контролю операцій, пов’язаних з виплатами засудженим (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Відомість контролю працевлаштування засуджених та відповідності нарахованих виплат мінімально встановленому законодавством розміру

№ з/п

ПІП засудженого

Праце-влаштування за строковим трудовим договором

(так/ні)

Відповідність з/п мінімально встановленому законодавством розміру

(так/ні)

Нарахування єдиного внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування

(так/ні, %)

Причина непраце-влаштування засуджених

Питома вага працевлаш-тованих засуджених

(%)

1

Антоненко А.А.

Так

Так

Так (22 %)

-

-

..

..

 

-

Всього (загальна кількість засуджених)

Кількість праце-влаштованих засуджених

Кількість праце-влаштованих засуджених, заробітна плата яких відповідає мінімально встановленому законодавством розміру

Кількість праце-влаштованих засуджених, на виплати яких нараховується єдиний внесок на     загально-обов’язкове державне соціальне страхування

-

Відсоток праце-влаштованих засуджених відносно  загальної кількості засуджених

 

Відповідальна особа      ___________                              _______________

                                                                      підпис                                                          (ПІП, посада)

 

Джерело: розроблено автором

 

За результатами проведення внутрішнього контролю формуються підсумкові документи, у яких наводяться виявлені відхилення та помилки, причини їх виникнення, висновки та рекомендації щодо їх усунення.

Зміст внутрішнього звіту контролера спрямований на отримання інформації про перебіг перевірки виплат працівникам кримінально-виконавчих установ, виявлення порушень, визначення напрямів їх уникнення та може бути змінено, зважаючи на потреби керівництва.

Висновки. За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Процеси реформування кримінально-виконавчої системи України зумовлюють потребу в ефективній організації внутрішнього контролю операцій з виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах, удосконаленні методологічних та організаційних аспектів системи контролю, зокрема щодо виплат працівникам.

2. Наведено об’єкти внутрішнього контролю виплат працівникам для чіткої організації контрольного процесу та взаємоузгодження елементів системи внутрішнього контролю в кримінально-виконавчих установах.

3. Визначено контрольні процедури організаційної, методичної, результативної та інспекційної стадій внутрішнього контролю, що сприятиме налагодженню діяльності суб’єктів внутрішнього контролю та раціоналізації контрольного процесу виплат працівникам.

4. Розроблено форму відомості внутрішнього контролю працевлаштування засуджених та відповідності нарахованих виплат мінімально встановленому законодавством розміру, що наблизить забезпечить дотримання прав людини та громадянина в рамках реформування пенітенціарної системи України.

Зазначені пропозиції сприятимуть удосконаленню методики та організації внутрішнього контролю виплат працівникам, що забезпечить дотримання норм законодавства України і внутрішніх регламентів кримінально-виконавчих установ та формування релевантної інформації для прийняття управлінських рішень з метою підвищення рівня виплат.

Майбутні наукові дослідження доцільно спрямувати на розробку форм внутрішніх документів для забезпечення дієвості та ефективності процесу внутрішнього контролю.

 

Література.

1. Старченко Н. М. Методичні положення проведення контролю виплат працівникам у бюджетних установах / Н. М. Старченко // Фінанси, облік і аудит. 2013. № 1 (21). С. 299306.

2. Шоляк О. Ю. Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Ю.Шоляк. – Київ, 2011. 20 с.

3. Демченко М. М. Контроль виплат працівникам підприємства [Електронний ресурс] / М. М. Демченко // Молодий Вчений. 2016. №3. С. 7074. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_20

4. Макаренко Т. В. Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяльністю установ виконання покарань [Електронний ресурс] / Т. В. Макаренко // Форум права. 2011. № 1. С. 610–616. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11mtvuvp.pd

5. Олійник В. С. Обліковий аспект оплати праці у бюджетних установах / Є. Ю. Шара, В. С. Олійник // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь, 2015. – № 2 (69). – С. 144–152.

6. Про затвердження методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах [Електронний ресурс] : затв. наказом М.-ва фінансів України : від 14.09.2012 № 995. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386

7. Лучко М. Р. Контроль у державному секторі економіки : навч. посіб. /  М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 287 с.

8. Зорій Н.М. Контроль в бюджетній сфері : навч. посіб. / Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 160 с.

9. Контроль і ревізія : підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Бардаш, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 512 с.

10. Гуцаленко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. 496 с.

 

References.

1. Starchenko, N. M. (2013), “Methodical provisions for control of payments to employees in budgetary institutions”, Finansy, oblik i audyt, vol. 1 (21), pp. 299–306.

2. Sholiak, O. Yu. (2011), “Accounting, analysis and in-company control of payments to employees: organization and methods, Ph.D. Thesis, Аccounting, analysis and auditing (according to the classification of economic activities), National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine.

3. Demchenko, M. M. (2016), “Control of employee benefits”, Molodyi Vchenyi, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_20 (Accessed 20 June 2017).

4. Makarenko, T. V. (2011), Subjects Who are Carrying out the State Control over Activity of Establishments of Execution of Punishments”, Forum prava, [Online], vol. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11mtvuvp.pd (Accessed 21 June 2017).

5. Oliinyk, V. S. and Shara, Ye. Yu. (2015), “Accounting aspect of labor payment in budgetary institutions”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 2 (69), pp. 144–152.

6. Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Order of Ministry of Finance of Ukraine "On approval of the Methodological recommendations on the organization of internal control by budget funds administrators at their institutions and subordinate budgetary institutions"”, available at: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386 (Accessed 12 June 2017).

7. Luchko, M. R., Zorii N. M. and Khorunzhak, N. M. (2015), Kontrol u derzhavnomu sektori ekonomiky [Control in the public sector of the economy], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

8. Zorii, N.M. and Melnyk, N. H. (2007), Kontrol v biudzhetnii sferi [Control in the budgetary sphere], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.

9. Butynets, F. F., Bardash, S. V., Maliuha, N. M. and Petrenko, N. I. (2000), Kontrol i reviziia [Control and revision], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.

10. Hutsalenko, L. V., Kotsupatryi, M. M. and Marchuk, U. O. (2014), Vnutrishnohospodarskyi kontrol [Internal control],Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

 

Стаття надійшла до редакції 19.07.2017 р.