EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
М. Є. Рогоза, В. М. Столярчук

УДК: 338.4:658.6

М. Є. Рогоза, В. М. Столярчук

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Анотація

Метою статті є проведення аналізу теоретико-методологічного підґрунтя методів і моделей пошуку ефективних управлінських рішень, які базуються на еволюційному підході, для з’ясування можливості їх прикладного застосування при прогнозуванні раціонального розвитку вітчизняних об’єктів сфери обслуговування. Розглянуто концептуальні положення прийняття рішень щодо розвитку вітчизняних об’єктів сфери обслуговування на основі еволюційного підходу. Проаналізовано основний методичний інструментарій. Виявлено недостатнє його застосування щодо пошуку ефективних управлінських рішень. З’ясовано здатність еволюційного підходу забезпечувати прогресуючий розвиток, що не завжди забезпечує раціональність рішень стосовно розвитку в сучасних умовах певних вітчизняних об’єктів сфери обслуговування. Запропоновано при розробці нових методів прийняття рішень враховувати можливість забезпечення реалізації кардинальних різких змін та прискореного розвитку нетрадиційним індивідуальним шляхом.

М. Rogoza, V. Stolyarchuk

AN ANALYZIS OF THE APPROACHES TO MAKING A DECISION TO THE SERVICE SECTOR OBJECTIVES DEVELOPING

Summary

The article is an analysis of the theoretical-methodological background of methods and models to making the effective management decisions that are based on the evolution approach, to explicate of an opportunity to the applied use when rationally developing the service sector objectives. The conceptual thesis of decision making in developing the domestic service sector objectives were considered. Main methodological tools have been analyzed. They inadequate use in making the effective management decisions has been revealed. The ability of evolution approach to provide for the progress developing has been clarified that does not always provide the decision making rationalizing for developing of some domestic service sector objectives in the modern conditions. It is proposed to consider the possibility of realizing of the fundamental drastic change and the rapid developing by the untraditional individual way.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 7124

Відомості про авторів

М. Є. Рогоза

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики

М. Rogoza

D. Econ. Sciences, Professor, The Head of the Enterprise Economy and Economic Cybernetics Chair


В. М. Столярчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

V. Stolyarchuk

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Hotel, Restaurant and Resort Business Chair Higher Educational Institution of Ukoopspilka ‘Poltava University of Economics and Trade’, Poltava

Як цитувати статтю

Рогоза М. Є., Столярчук В. М. Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень розвитку об’єктів сфери обслуговування. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6100 (дата звернення: 08.12.2023).

Rogoza, М. and Stolyarchuk, V. (2018), “An analyzis of the approaches to making a decision to the service sector objectives developing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6100 (Accessed 08 Dec 2023).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.