EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ТА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Стадник, П. Г. Іжевський, Ю. О. Головчук

УДК: 339.1:338.1(334)

В. В. Стадник, П. Г. Іжевський, Ю. О. Головчук

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ТА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Охарактеризовано різні наукові погляди на зміст і завдання концепції Relationship Marketing, що дало підстави для висловлення припущення, що в умовах інформаційної економіки доцільно розглядати не як маркетингу взаємовідносин, а як маркетинг взаємодії. Запропоновано трактувати маркетинг взаємодії як концепцію організаційної співпраці, яка зорієнтована на максимально ефективне використання особливостей довготривалих партнерських відносин підприємства з його основними бізнес-партнерами, за рахунок чого досягається їх взаємопов’язаний спільний розвиток, який забезпечує ефект ресурсної та/чи ринкової синергії для всіх учасників партнерства. Обґрунтовано, що створення таких умов, які відповідають концепції маркетингу взаємодії, реалізується через функцію мотивації – з поширенням мотиваційного процесу на всі групи зацікавлених осіб. Визначено, що реалізація ринкового потенціалу взаємодії підприємств на основі створення підприємницької мережі дозволяє здешевити та спростити процедуру проведення маркетингової політики та просування продукції на ринок.

V. Stadnyk, P. Izhevskiy, J. О. Holovchuk

MARKETING OF INTERACTION IN MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE FIRM

Summary

Different scientific opinions on the content and tasks of the concept of Relationship Marketing have been characterized, which gave grounds for the assumption that in the conditions of information economy it is expedient to consider not as marketing of relationships, but as marketing of interaction. It is proposed to treat marketing interaction as a concept of organizational interaction, which is focused on maximally efficient use of the features of the long-term cooperation of the enterprise with its main business partners, at the expense of which their interconnected joint development is achieved, which provides the effect of resource and / or market synergy for all partners of the partnership. . It is substantiated that the creation of such conditions, which correspond to the concept of marketing interaction, is realized through the function of motivation - with the dissemination of the motivation process to all groups of interested persons. It is determined that realization of market potential of interaction of the enterprises on the basis of creation of the enterprise network allows to cheapen and simplify the procedure of marketing policy and promotion of products to the market.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 3127

Відомості про авторів

В. В. Стадник

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

V. Stadnyk

Doctor of Economics, Professor, Professor of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine


П. Г. Іжевський

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

P. Izhevskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine


Ю. О. Головчук

аспірант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

J. О. Holovchuk

Postgraduatstudent of Management Department, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Як цитувати статтю

Стадник В. В., Іжевський П. Г., Головчук Ю. О. Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6101 (дата звернення: 09.03.2021).

Stadnyk, V., Izhevskiy, P. and Holovchuk, J. О. (2018), “Marketing of interaction in management of the development of innovative potential of the firm”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6101 (Accessed 09 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.