EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ГРОШОВОГО ОБІГУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Б. І. Пшик

УДК: 336.741.23:331

Б. І. Пшик

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ГРОШОВОГО ОБІГУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглядається сутність стійкості грошового обігу з позицій забезпечення стабільності цін і тарифів, повного задоволення платоспроможного попиту на товари і послуги, урівноваження обсягів споживання і заощадження, що сприяє збалансованому розвитку економіки завдяки дотриманню закону грошового обігу. Управління стійкістю грошового обігу автор розглядає як вироблення рішень монетарної влади з використання грошово-кредитних інструментів впливу на стан грошового попиту і пропозиції з метою досягнення конкретних соціально-економічних цілей держави. Розроблено методологічний підхід до дослідження сфери управління стійкістю грошового обігу, який передбачає: дослідження теоретичних аспектів управління стійкістю грошового обігу в сучасній економіці; визначення факторів, під впливом яких відбувається управління стійкістю грошового обігу; аналіз чинників впливу на управління грошовим обігом та виявлення на цій основі макроекономічних ризиків; оцінка ефективності управління грошовим обігом; розроблення конкретних заходів з управління стійкістю грошового обігу на базі монетарної політики. Розкрито сутність кожного етапу дослідження та окреслено завдання стратегічного управління грошовим обігом в Україні.

Bohdan Pshyk

MODERN DIRECTIONS OF THE STUDY OF STABILITY OF MONEY CIRCULATION: METHODOLOGICAL ASPECT

Summary

The article examines the essence of the stability of money circulation from the point of view of ensuring the stability of prices and tariffs, full satisfaction of solvent demand for goods and services, balancing the volume of consumption and saving, which contributes to balanced economic development due to compliance with the law of money circulation. The management of the stability of monetary circulation is considered by the author as the development of decisions of the monetary authorities on the use of monetary instruments to influence the state of money supply and proposals in order to achieve specific socio-economic objectives of the state. The methodological approach to the study of the management of the stability of money circulation, which involves: research of theoretical aspects of the management of the stability of money circulation in the modern economy; definition of factors under the influence of which is the management of the stability of money circulation; analysis of the factors influencing the management of monetary circulation and the identification of macroeconomic risks on this basis; assessment of the effectiveness of cash management; the development of specific measures to manage the stability of monetary circulation on the basis of monetary policy. The essence of each stage of the research is revealed and the task of strategic management of money circulation in Ukraine is outlined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2564

Відомості про авторів

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Bohdan Pshyk

Sc.D. in Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance Lviv educational-scientific institute of the Banking University

Як цитувати статтю

Пшик Б. І. Сучасні напрями дослідження у сфері управління стійкістю грошового обігу: методологічний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6102 (дата звернення: 27.02.2021).

Pshyk, Bohdan (2018), “Modern directions of the study of stability of money circulation: methodological aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6102 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.