EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ
А. А. Олешко

УДК: 338.242.2:336.62

А. А. Олешко

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

Анотація

У статті сформовані макро- і мікроекономічні завдання та запропоновано механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Практична реалізація антикризового управління фінансовими корпораціями забезпечується ефективним механізмом, елементами якого є суб’єкти і об’єкти, цілі, принципи, функції, методи, інструменти, нормативно-правове та інформаційно-комунікативне забезпечення, критерії ефективності. Запропоновано заходи антикризового управління, що реалізуються шляхом застосування стратегічних тактичних і оперативних методів в умовах кризи прибутковості, ліквідності та платоспроможності. Зроблено висновок, що у сучасних умовах антикризове управління фінансовими корпораціями передбачає недопущення розгортання фінансової кризи, а у разі її виникнення – вжиття комплексу адекватних антикризових заходів зі стабілізації фінансово-економічного стану, фінансового оздоровлення, реструктуризації, реорганізації, банкрутства і ліквідації з найменшими втратами для організації, кредиторів та суспільства.

A. A. Oleshko

THE MECHANISM OF CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CORPORATIONS

Summary

The article generated macro and microeconomic problems and the mechanism of crisis management of financial corporations. The practical implementation of crisis management of financial corporations is provided by an effective mechanism, the elements of which are the subjects and objects, goals, principles, functions, methods, tools, legal and information and communication support, criteria of effectiveness. The measures of crisis management are proposed using strategic, tactical and operational methods in the conditions of the crisis of profitability, liquidity and solvency. Conclusion: In modern conditions, the crisis management of financial corporations involves preventing the financial crisis, and in case of its occurrence - the use of a complex of anti-crisis measures to stabilize the financial and economic situation, financial recovery, restructuring, reorganization, bankruptcy and liquidation with the least losses for the organization, creditors and society.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 7529

Відомості про авторів

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

A. A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, University of State Fiscal Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Олешко А. А. Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106 (дата звернення: 13.04.2024).

Oleshko, A. A. (2018), “The mechanism of crisis management of financial corporations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106 (Accessed 13 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.