EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
О. В. Руденко, О. М. Кондратюк

УДК: 657.372, 336.226

О. В. Руденко, О. М. Кондратюк

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МСФЗ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

У статті представлені приклади розв'язання практичних ситуацій відповідно до МСФЗ, порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Дано пояснення щодо того як, в умовах діючої системи оподаткування, операції з необоротними активами впливають на податковий кредит і податкові зобов'язання з ПДВ, фінансовий результат до оподаткування і податок на прибуток. Результати дослідження мають теоретичну і практичну цінність, оскільки можуть бути використання студентами при вивченні облікових дисциплін і в обліковому процесі підприємств, які здійснили перехід на МСФЗ.

O. V. Rudenko, O. M. Kondratiuk

ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS UNDER IFRS IN TERMS OF THE NATIONAL TAX SYSTEM

Summary

The article presents examples of solving practical situations in accordance with IFRS, the procedure for reflecting transactions in the accounts. Explanations are given on how, under the national taxation system, transactions with non-current assets affect the tax credit and tax liabilities for VAT, financial result before taxtion and tax on profit. The results of the research are of theoretical and practical value, since they can be used in the study of accounting discipliness and in the accounting process of enterprises that have implemented IFRS.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2841

Відомості про авторів

О. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. V. Rudenko

Candidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Accounting and Taxation, Kryvyi Rih Economic Institute, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”


О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Донецький національний економічний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

O. M. Kondratiuk

Candidate of Economic Sciences, docent, docent the Department of Accounting and Audit Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Руденко О. В., Кондратюк О. М. Облік основних засобів за мсфз в умовах національної системи оподаткування. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6108 (дата звернення: 27.02.2021).

Rudenko, O. V. and Kondratiuk, O. M. (2018), “Accounting for fixed assets under ifrs in terms of the national tax system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6108 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.