EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА
Г. М. Кулина

УДК: 336.027

Г. М. Кулина

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: НАЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

Анотація

У статті досліджено теоретико-сутнісні засади фінансових інновацій як невід’ємного елемента фінансіалізації економічних систем. Виявлено характерні риси інноваційної діяльності у фінансовій сфері і встановлено, що саме клієнт є першопричиною її поступу. Наведено стратегічні й тактичні цілі розвитку інноваційних фінансових технологій і цифрових платформ. Проаналізовано окремі світові фінансові технології та обґрунтовано ефективність їх використання у контексті забезпечення економічного зростання. До них віднесено технологію блокчейн, сервіси Scan&Go та Scan, Bag, Go, мобільні банки CBD NOW і Hello Bank, онлайн-платформи з мережами карт, безконтактні POS-термінали здійснення платежів тощо. Визначено основні новації у банківництві, що забезпечують: оптимізацію банківської мережі й управління банківськими та готівковими розрахунковими; реалізацію “багатоканальної діяльності”; перехід до електронного і змішаного маркетингу; імплементацію новітніх банківських продуктів і послуг. Наведено найінноваційніші й високо технологічні економіки світу у відповідності з Індексом інновацій Bloomberg. Досліджено окремі фінансові технології, які відповідають вимогам сучасності й апробовані на фінансовому ринку України. Запропоновано напрямки забезпечення економічного зростання в країні за рахунок використання новітніх фінансових технологій і цифрових платформ.

Н. M. Kulyna

FINANCIAL TECHNOLOGIES AS CATALYSTS OF ECONOMIC GROWTH: NATIONAL DIMENSIONS AND WORLD PRACTICE

Summary

The article analyzes the theoretical and substantive principles of financial innovations as an integral element of the financialisation of economic systems. The characteristic features of innovative activity in the financial sphere are revealed and the client is identified as the root cause of its progress. The strategic and tactical aims of development of innovative financial technologies and digital platforms are presented. Some of the world's financial technologies are analyzed and the efficiency of their use in the context of ensuring economic growth is substantiated. These include Blockchain technology, Scan & Go and Scan, Bag, Go, mobile CBD NOW and Hello Bank, online card platform platforms, non-contact POS terminals, and so on. The basic innovations in banking are defined, which provide: optimization of the banking network and management of bank and cash settlement; realization of “multichannel activity”; the transition to electronic and mixed marketing; the implementation of the latest banking products and services. The most innovative and high technology economies in the world according to the Bloomberg Innovation Index are presented. Some financial technologies that meet the requirements of modernity and tested on the financial market of Ukraine are investigated. The directions of ensuring economic growth in the country through the use of the latest financial technologies and digital platforms are proposed.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2629

Відомості про авторів

Г. М. Кулина

к. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Н. M. Kulyna

PhD in Economics,аssistant professor of finance and insurance undertakings Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Кулина Г. М. Фінансові технології як каталізатори економічного зростання: національні виміри та світова практика. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6109 (дата звернення: 28.02.2021).

Kulyna, Н. M. (2018), “Financial technologies as catalysts of economic growth: national dimensions and world practice”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6109 (Accessed 28 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.