EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ
В. В. Корнілова, Н. В. Корнілова

УДК: 911.3

В. В. Корнілова, Н. В. Корнілова

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

Гастрономічний туризм – це вид туризму, пов’язаний з ознайомленням із виробництвом, технологією приготування та дегустацією національних страв і напоїв, а також кулінарними традиціями народів світу. З організаційної точки зору він передбачає знайомство з особливостями технологій приготування місцевих харчових продуктів, історією і традиціями їх споживання, а також можливу участь туриста в приготуванні національних страв, відвідання кулінарних фестивалів та конкурсів. Гастрономічний туризм також можна вважати допоміжним інструментом у пізнанні культурної спадщини країн та регіонів світу, оскільки страви національної кухні є одним із елементів, що відображають спосіб життя, світогляд, традиції етносів.
Поглиблене вивчення основних світових тенденцій розвитку гастрономічного туризму дасть змогу використати їх для практики розбудови вітчизняного туристичного ринку. В перспективі це сприятиме покращенню туристичного іміджу країни та зростанню туристичних потоків.

V. V. Kornilova, N. V. Kornilova

THE MODERN TRENDS OF GASTRONOMIC TOURISM DEVELOPMENT

Summary

Gastronomic tourism is a type of tourism related to acquaintance with production, technology of cooking and tasting of national dishes and drinks, as well as culinary traditions of the peoples of the world. From the organizational point of view, it involves acquaintance with the peculiarities of the local food production technologies, the history and traditions of their consumption, as well as the possible participation of the tourist in the preparation of national dishes, visiting culinary festivals and competitions. Gastronomic tourism can also be considered as an auxiliary tool in the knowledge of the cultural heritage of countries and regions of the world, as national cuisine is one of the elements that reflects lifestyle, world outlook, ethnic traditions.
An in-depth study of the main world trends in the development of gastronomic tourism will enable them to be used for the practice of developing a domestic tourism market. In the long run, it will contribute to improving the tourist image of the country and the growth of tourist flows.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 5332

Відомості про авторів

В. В. Корнілова

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва Міжнародного університету фінансів, м. Київ

V. V. Kornilova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, International University of Finance, Kyiv


Н. В. Корнілова

к. г. н., доцент, викладач Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, м. Київ

N. V. Kornilova

Candidate of Geographical Sciences, PhD, Lecturer of Kyiv Professional College with intensive military and physical training, Kyiv

Як цитувати статтю

Корнілова В. В., Корнілова Н. В. Сучасні тенденції розвиту гастрономічного туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (дата звернення: 17.08.2022).

Kornilova, V. V. and Kornilova, N. V. (2018), “The modern trends of gastronomic tourism development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6112 (Accessed 17 Aug 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.