EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ
О. Г. Денисюк

УДК: 338.2:658

О. Г. Денисюк

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ

Анотація

В статті розглянуто сутність ресурсного потенціалу підприємства. Ресурсний потенціал розглянуто з точки зору сукупності елементів, які нагромаджені підприємством для здійснення господарської діяльності та зумовлюють можливість його функціонування й розвитку. Визначено його елементи: природні об’єкти, майно та джерела формування майна, персонал, система управління, що забезпечують господарську діяльність. Окреслено значення фінансової складової ресурсного потенціалу. Охарактеризовано види та основні джерела відтворення ресурсного потенціалу підприємства: постійні (внески засновників, безповоротне бюджетне фінансування, амортизаційні відрахування, чистий прибуток) та тимчасові (кредити, лізинг (оренда), поворотне бюджетне фінансування та кредиторська заборгованість за видами).

O. G. Denysiuk

USING OF RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AND ITS FINANCIAL COMPONENT

Summary

In the article the essence of resource potential of the enterprise is considered, its main elements are outlined. The resource potential is a set of elements that accumulated by the enterprise to carry out economic activities and determine the possibility of its functioning and development. The main components of resource potential are natural objects, property and sources of property, personnel, management system. The significance of financial component of resource potential is determined. The types and main sources of reproduction of the resource potential of the enterprise are described. The main sources for reproduction are permanent (contributions of founders, irreversible budget financing, depreciation, net income) and temporary (loans, leasing, reversible budget financing and payables by type).

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2719

Відомості про авторів

О. Г. Денисюк

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

O. G. Denysiuk

PhD, assistant professor, dean of the faculty of economics and management, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Денисюк О. Г. Використання ресурсного потенціалу підприємства та його фінансової складової. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6113 (дата звернення: 05.03.2021).

Denysiuk, O. G. (2018), “Using of resource potential of the enterprise and its financial component”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6113 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.