EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ
Н. Л. Гресь, К. К. Недоступ, А. О. Клеймьонова

УДК: 657:336.717:347

Н. Л. Гресь, К. К. Недоступ, А. О. Клеймьонова

ОБЛІКОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО ПОТОЧНОГО РАХУНКА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Анотація

У статті узагальнено існуючу банківську практику з відкриття поточних рахунків фізичним особам для їх власних потреб. На основі контент-аналізу змісту нормативно-правових актів виконано обліково-правове обґрунтування цієї процедури. Проаналізовано результати наукових досліджень сфери банківських послуг. Здійснено групування статистичних даних, що характеризують розвиток ринку платіжних карток. Розглянуто застосування банками договору приєднання до комплексного банківського обслуговування, під час відкриття поточних рахунків фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та отримання ними особистої платіжної картки. Порушено питання нав’язування клієнтам банківських послуг. Встановлено, що приєднання клієнта до запропонованого банком договору може бути тільки в цілому. Обґрунтовано доцільність розробки банком декількох варіантів цього документу, одним з яких може бути договір про відкриття поточного рахунка з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

N. L. Gres, K. K. Nedostup, A. O. Kleimonova

ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS OF OPENING A CARD CURRENT ACCOUNT TO INDIVIDUALS FOR THEIR OWN NEEDS

Summary

The article summarizes the current banking practices of opening of current accounts to individuals for their own needs. Legal substantiation of legal acts was performed on the basis of content analysis of this procedure. The results of scientific researches of the sphere of banking services were analyzed. Grouping of statistical data, which characterize the development of the payment card market were executed. The bank’s application of interconnection agreement to join the comprehensive banking service during opening current accounts to individuals who are not business entities and receiving their personal payment cards were considered. The issue of imposing banking services to clients was reviewed. It was found that the procedure of client joining to a bank-proposed contract can only be in general. The expediency of presentation of several variants of this document was substantiated. One of which may be an agreement to open a current account using an electronic payment instrument (payment card).

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2791

Відомості про авторів

Н. Л. Гресь

к. п. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

N. L. Gres

PhD (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «National Mining University», Dnipro


К. К. Недоступ

магістрант, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

K. K. Nedostup

master, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv


А. О. Клеймьонова

студентка, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

A. O. Kleimonova

student, State Higher Educational Institution«National Mining University», Dnipro

Як цитувати статтю

Гресь Н. Л., Недоступ К. К., Клеймьонова А. О. Обліково-правові аспекти відкриття карткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6115 (дата звернення: 09.03.2021).

Gres, N. L., Nedostup, K. K. and Kleimonova, A. O. (2018), “Accounting and legal aspects of opening a card current account to individuals for their own needs”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6115 (Accessed 09 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.