EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТОКУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
О. О. Ляхова, Н. С. Гура

УДК: 330.322

О. О. Ляхова, Н. С. Гура

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТОКУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Анотація

В статті розглянуто необхідність та можливість застосування економічних прогнозів, зокрема, екстрапольованого методу та методу простого експоненціального згладжування в частині побудови прогнозу потоку прямих іноземних інвестицій в Україну, що обумовлено необхідністю оптимізації обсягу прямих іноземних інвестицій за певний період часу в майбутньому. Керуючись правилами прогнозування майбутніх потоків прямих іноземних інвестицій проведено аналіз на наявність сезонності та тенденції у надходженнях прямих іноземних інвестицій. З цією метою проведено два окремих тести: тест Фішера на сезонність та тест Фішера на тенденцію. Виявлено що завдяки достовірному процесу прогнозування майбутніх надходжень іноземних інвестицій в країну, держава може розробити план майбутніх економічних дій на найближчі періоди, серед яких: побудова плану дій щодо сфер спрямовування коштів державного бюджету, щодо змін на законодавчому рівні, які слід прийняти з метою проведення ефективної політики залучення іноземних інвестицій, щодо розміру додаткових інвестицій, які слід очікувати українській економіці тощо.

O. O. Liakhova, N. S. Gura

FORECASTING THE FLOW OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

Summary

The article considers the necessity and the possibility of applying economic forecasts, in particular, the extrapolated method and the method of simple exponential smoothing in terms of constructing a forecast of direct foreign investments flow into Ukraine, caused by the need to optimize the volume of direct foreign investments for a certain period of time in the future. Following rules for forecasting future flows of foreign direct investment, this analysis considered seasonality and trends in direct foreign investment inflows. For this purpose, two separate tests have been conducted: Fischer's seasonal test and Fisher's test on the trend. Those tests revealed that due to the reliable process of forecasting future inflows of foreign investments into the country, the state can develop a plan for future economic actions for the coming periods, including: development of action plan regarding areas into which the state may direct budget funds, legislative changes that should be adopted in order to carry out effective policies for attracting foreign investment, an amount of additional investments that Ukrainian economy should expect, etc.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2716

Відомості про авторів

О. О. Ляхова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

O. O. Liakhova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor Department of Investment Activity Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


Н. С. Гура

магістр кафедри інвестиційної діяльності за спеціальністю 8.03050802 «Банківська справа», магістерська програма «Фінансування інвестиційних проектів»

N. S. Gura

Master of the department of investment activity,specialty 8.03050802 "Banking", Master Program "Financing Investment Projects"

Як цитувати статтю

Ляхова О. О., Гура Н. С. Прогнозування потоку прямих іноземних інвестицій в Україну. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6116 (дата звернення: 08.03.2021).

Liakhova, O. O. and Gura, N. S. (2018), “Forecasting the flow of direct foreign investments in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6116 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.