EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ
Е. В. Маказан

УДК: 005.95:005.336.3

Е. В. Маказан

ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЯКІСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Анотація

У статі розглянуто необхідні критерії для створення якісної моделі управління людським капіталом. Саме ці критерії є найбільш розповсюдженими на підприємствах країн Європи, вони допомагають керівнику і робітникам об’єднатися і працювати заради досягнення успіху. Проаналізовано питання до побудови стратегії управління людським капіталом та підбор стратегічно важливих кадрів для компанії моделі К. Камерона і Р. Куінна, яка виокремлює 4 різних типи фірми. Виокремлено найважливіші засоби забезпечення мотивації, які спрямовують роботу працівника на ефективне досягнення успіху в компанії. Досліджено постанова цілей фірм. Акцентовано увагу на одному з головних критеріїв стратегії управління людським капіталом – розвитку персоналу. Наведено приклади заходів, які застосовують організації для розвитку робітника.

Y. V. Makazan

SOME CRITERIA FOR ESTABLISHING A QUALITATIVE MANAGEMENT MODEL BY HUMAN CAPITAL

Summary

The article examines the necessary criteria for creating a quality model for human capital management. These are the criteria that are most commonly used in European companies, they help the manager and employees to unite and work for the sake of success. It was analyzed the questions of the strategy structure of human capital management and the selection of strategically important personnel for the model of K. Cameron and R. Quinn, which distinguishes four different types of firms. It was the most important means of ensuring motivation which were sorted out, they direct the work of the employee to effective achievement of success in the company. It was investigated the goal-setting of the firms. One of the main criteria of human capital management strategy, such as personnel development, is emphasized. It was cited the examples of measures that organizations use to develop an employee.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2544

Відомості про авторів

Е. В. Маказан

к. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

Y. V. Makazan

PHD, Associate Professor, Department of Business Administration and management of foreign economic activity, Zaporizhzhya national university

Як цитувати статтю

Маказан Е. В. Деякі критерії для створення якісної моделі управління людським капіталом. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6117 (дата звернення: 27.02.2021).

Makazan, Y. V. (2018), “Some criteria for establishing a qualitative management model by human capital”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6117 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.