EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ
О. В. Бутрим

УДК: 332:631.1

О. В. Бутрим

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ

Анотація

Існуючий спосіб виробництва рослинницької продукції на тлі скорочення обсягів впровадження системи землеохоронних заходів та їх фінансування, постійного зниження обсягів внесення органічної компоненти добрив, призводять до скорочення вмісту гумусу та надмірного виснаження агроресурсного потенціалу регіонів. Реалізація існуючого способу використання земель при виробництві товарної сільськогосподарської продукції потребує запровадження реформ у систему організаційно-економічних зв’язків між суб’єктами землекористування з метою запровадження низьковуглецевого сільськогосподарського землекористування (НВЗ), що є фактором відновлення і збереження агроресурсного потенціалу та збалансованого розвитку агросфери. Найбільш дієвими важелями фінансово-економічного спрямування є удосконалення нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення через доповнення існуючого підходу використанням коефіцієнту змін запасів вуглецю у резервуарі мінеральних ґрунтів на агроземлях. Оскільки нормативна грошова оцінка є вихідним пунктом функціонування всіє системи фінансово-економічних інструментів, які застосовуються до операцій із землею, її удосконалення відкриває шлях найбільш гнучким і оперативним змінам на шляху забезпечення збалансованого розвитку агросфери. Обґрунтуванню цих аспектів і присвячено публікацію.

O. Butrym

FINANCIAL-ECONOMIC TOOLS FOR LOW-CARBON DEVELOPMENT OF LAND USE IN THE CONTEXT OF BALANCED AGROSPHERE DEVELOPMENT

Summary

Existing method of production of crop production against the background of reducing the volume of implementation of the system of land protection measures and their financing, the continuous reduction of the volumes of organic fertilizer application, lead to a decrease in the content of humus and excessive depletion of the agro-resource potential of the regions. Implementation of the existing method of land use in the production of commodity agricultural products requires the introduction of reforms in the system of organizational and economic links between land use entities in order to introduce low-carbon agricultural land use, which is a factor in the restoration and preservation of agro-resource potential and balanced development of the agrosphere. The most effective levers of the financial and economic direction are improving the existing normative monetary valuation of agricultural land using of the approach by the coefficient of carbon stocks changes in the pools of mineral soils on agri-lands. Since the normative monetary assessment is the starting point for the functioning of the entire system of financial and economic instruments applicable to land transactions, its improvement opens the way for the most flexible and operational changes to ensure a balanced development of the agrosphere. The justification of these aspects is devoted the publication.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2661

Відомості про авторів

О. В. Бутрим

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Butrym

Ph.D. of economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development of Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

Як цитувати статтю

Бутрим О. В. Фінансово-економічний інструментарій забезпечення низьковуглецевого розвитку землекористування в контексті збалансованого розвитку агросфери. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6124 (дата звернення: 08.03.2021).

Butrym, O. (2018), “Financial-economic tools for low-carbon development of land use in the context of balanced agrosphere development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6124 (Accessed 08 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.