EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСОНАЛ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
М. В. Шашина, А. М. Рубцов

УДК: 339.137

М. В. Шашина, А. М. Рубцов

ПЕРСОНАЛ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У даній статті визначено та проаналізовано значення персоналу у підвищенні конкурентоспроможності підприємств фармацевтичної галузі. Було виявлено, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної фармацевтичної індустрії надзвичайно важливого значення набуває конкурентоспроможність підприємства. Одним з найбільш важливих і ефективних важелів впливу на рівень конкурентної переваги є персонал підприємства. Відповідно до цього керівникам фармацевтичних підприємств, для оптимізації процесу регулювання рівня конкурентоспроможності необхідно визначити фактори, які можуть позитивно та негативно впливати на персонал. На основі визначених факторів впливу було надано рекомендації щодо планування подальшої стратегії розвитку кадрового складу, проаналізовано пріоритетні напрями кадрової політики та визначено потенціал підвищення конкурентоспроможності таких складних і наукоємних галузей як фармацевтична галузь.

M. V. Shashina, A. M. Rubtsov

A PERSONNEL AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING COMPETITIVENESS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY ENTERPRISE

Summary

This article defines and analyzes the importance of personnel in increasing the competitiveness of pharmaceutical companies. It was discovered that at the present stage of development of the domestic pharmaceutical industry the competitiveness of the enterprise becomes extremely important. One of the most important and effective levers of influence on the level of competitive advantage is the personnel of the enterprise. Accordingly, managers of pharmaceutical companies, in order to optimize the process of regulating the level of competitiveness, need to identify factors that can positively and negatively affect the staff. Based on the identified factors of influence, the recommendations for planning of the further strategy of staff development were given, the priority directions of personnel policy were analyzed and the potential of increasing the competitiveness of such complex and knowledge intensive industries as the pharmaceutical industry was determined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2601

Відомості про авторів

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

M. V. Shashina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv


А. М. Рубцов

студент , Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

A. M. Rubtsov

student, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Шашина М. В., Рубцов А. М. Персонал як один з факторів підвищення конкурентоспроможності підприємства фармацевтичної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6126 (дата звернення: 05.03.2021).

Shashina, M. V. and Rubtsov, A. M. (2018), “A personnel as one of the factors of increasing competitiveness of the pharmaceutical industry enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6126 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.