EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ
О. А. Дудзяк

УДК: 330.3:[332.122:338.43]

О. А. Дудзяк

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Анотація

Розвитку сільських територій приділяють увагу нині провідні науковці, громадські діячі, державні службовці та політики. Дуже часто проблеми відновлення та розвитку виносяться на загальні обговорення, де пропонують різні шляхи їх вирішення та досвідом яких прогресивних країн варто скористатись і як його імплементувати в наші сучасні реалії.
Часто пов’язують сільські території з аграрним виробництвом, в той час як в Європейських країнах сільські території характеризуються інтегрованим розвитком. На сучасному етапі існують тенденції збільшення важливості розвитку аграрного сектора в умовах продовольчої безпеки, нині вже немає сумнівів, що концепція сільського розвитку є значно ширшою ніж концепція аграрного розвитку.
На сучасному етапі розробка напрямів та стратегій розвитку сільських територій України є доволі актуальна серед науковців. Якщо в умовах планової економіки диспропорції у розвитку сільських адміністративних районів успішно згладжувались директивними методами, то в умовах сучасної економіки на регіональному рівні управлінні необхідно використовувати диференційований підхід, який дозволяє враховувати індивідуальні особливості функціонування сільських територій і поселень.

O. Dudziak

IMPLEMENTATION OF THE WORLD EXPERIENCE IN THE RURAL AREAS DEVELOPMENT POLICY IN TERMS OF UKRAINIAN REALITIES

Summary

The rural areas’ development nowadays leads attention of leading scholars, public figures, civil servants, and politicians. Very often, these particular issues of recovery and development are presented in general discussions, which offer different ways of solving them and the experience of which progressive countries should be used and how to implement it in our current realities.
Rural areas are often associated with agrarian production, while in European countries, they are characterized by integrated development. At the present stage, there are tendencies of increase of the importance of agrarian sector development in the food security context; now there is no doubt that the concept of rural development is much wider than the concept of the agrarian one.
At the present stage, the elaboration of strategies and trends of the Ukrainian rural areas development is rather urgent among scholars. If, under the planned economic conditions, the imbalances in the rural administrative areas development have been successfully offset with policy methods, than, under the modern economic conditions, the regional management, needs to use an individual approach, that allows taking into account the individual features of the rural areas and settlements functioning.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 6415

Відомості про авторів

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

O. Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

Як цитувати статтю

Дудзяк О. А. Імплементація світового досвіду ведення політики розвитку сільських територій до українських реалій. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6129 (дата звернення: 27.02.2024).

Dudziak, O. (2018), “Implementation of the world experience in the rural areas development policy in terms of ukrainian realities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6129 (Accessed 27 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.