EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Л. І. Губанова, І. В. Шварц, О. В. Безсмертна

УДК: 330.354

Л. І. Губанова, І. В. Шварц, О. В. Безсмертна

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Анотація

У статті з’ясовано сучасний стан діяльності підприємницьких структур в умовах реформування національної економіки. Доведено існування в Україні системи управління малими підприємствами, структурованої за видами діяльності підприємств. Встановлено суперечливість і непослідовність законодавства, яке існує в даний час в сфері малого підприємництва. Особливу увагу приділено фінансовим аспектам управління розвитком підприємницьких структур, зокрема, проблемам вибору джерел фінансування. Обґрунтовано систему заходів щодо посилення ролі малих підприємств в умовах стабільного розвитку національної економіки. Визначено напрями вирішення нагальних проблем в системі управління малим підприємством.

L. I. Hubanova, I. V. Shvarts, О. V. Bezsmertna

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES

Summary

The article reveals the current state of the activity of entrepreneurial structures in conditions of reforming the national economy. The existence in Ukraine of a management system for small enterprises, structured according to the types of activity of enterprises, is proved. The inconsistency and inconsistency of the legislation that exists in the sphere of small business is now established. Particular attention is paid to the financial aspects of managing the development of entrepreneurial structures, in particular, the problems of choosing funding sources.
The system of measures to strengthen the role of small enterprises in the conditions of stable development of the national economy is substantiated. The directions of solving pressing problems in the small enterprise management system are defined.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2684

Відомості про авторів

Л. І. Губанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

L. I. Hubanova

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University


І. В. Шварц

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

I. V. Shvarts

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University


О. В. Безсмертна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. V. Bezsmertna

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of entrepreneurship and financial activities, Vinnitsa National Technical University

Як цитувати статтю

Губанова Л. І., Шварц І. В., Безсмертна О. В. Фінансові та організаційні аспекти управління розвитком підприємницьких структур. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6134 (дата звернення: 09.03.2021).

Hubanova, L. I., Shvarts, I. V. and Bezsmertna, О. V. (2018), “Financial and organizational aspects of managing the development of business structures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6134 (Accessed 09 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.