EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ДЖЕРЕЛА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
М. В. Чирак, І. М. Чирак

УДК: 338.4 : 339.5

М. В. Чирак, І. М. Чирак

СТАН ТА ДЖЕРЕЛА ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті досліджується стан українського експорту сільськогосподарської продукції і залежність його динаміки та результативності від кон’юнктури світового ринку. Проаналізовані причини виникнення і наслідки негативного впливу цінової волатильності на вартісні величини загального експорту сільськогосподарської продукції і окремих товарних позицій. Встановлено, що структура українського експорту визначається, насамперед, внутрішньою спеціалізацією АПК, при якій понад 2/3 виробленої продукції припадає на рослинництво. Доведено, що орієнтація експортерів на обмежену кількість найменувань товарних позицій, переважно продукції рослинництва, є невиправданою в умовах підвищеної цінової волітильності. Зроблено висновки, що вагомим джерелом нарощування вартісних обсягів експорту може стати переорієнтація на харчову продукцію переробних підприємств. Також необхідно враховувати структурні зрушення в динаміці світового аграрного експорту і нарощувати виробництво та реалізацію тих видів продукції, для яких притаманні високі індекси приросту обсягів.

M. V. Chyrak, I. M. Chyrak

THE STATE AND GROWTH SOURCES OF THE UKRAINIAN EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article examines the state of Ukrainian export of agricultural products and the dependence of its dynamics and regulation on the world market situation. The causes of the emergence and consequences of the negative influence of price volatility on the values of total exports of agricultural products and individual commodity items are analyzed. It is established that the structure of Ukrainian export is determined, first of all, by the internal specialization of agro industrial complex, in which more than 2/3 of the produced production falls on crop production. It is proved that the orientation of exporters to a limited number of items of commodity positions, mainly crop production, is unjustified under conditions of high price volatility. It is concluded that a significant source of increase of export volumes may be a reorientation to food products of processing enterprises. It is also necessary to take into account the structural changes in the dynamics of world agrarian exports and to increase production and sales of those types of products, which have high growth indices.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2701

Відомості про авторів

М. В. Чирак

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

M. V. Chyrak

Ph.D., Associate Professor of the Economic Theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil


І. М. Чирак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

I. M. Chyrak

Ph.D, Senior Lecturer of the Economic Theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Чирак М. В., Чирак І. М. Стан та джерела зростання українського експорту сільськогосподарської продукції. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6136 (дата звернення: 02.03.2021).

Chyrak, M. V. and Chyrak, I. M. (2018), “The state and growth sources of the ukrainian export of agricultural production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6136 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.