EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДИНАМІЧНОГО РЯДУ
К. В. Селезньова

УДК: 339.5

К. В. Селезньова

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДИНАМІЧНОГО РЯДУ

Анотація

У статті представлено розрахунок та обґрунтування прогнозних показників обсягу експорту підприємства. Розрахунки виконані на прикладі підприємства електротехнічної промисловості Харківського регіону ПАТ «Електромашина». Прогнозні показники розраховані за допомогою мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду. Дані для побудови багатофакторної регресійної економіко-математичної моделі були за 2008-2016 рр. Розрахунки проведені у «STATGRAPHICS Plus for Windows». Таким чином, були виявлені трендові, циклічні, сезонні та випадкові складові мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду обсягу експорту підприємства, що дозволяє зробити прогноз експорту підприємства та обґрунтувати напрямки розвитку експортного потенціалу.

K. V. Seleznova

MODELING OF EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT PROCESSES USING A MULTIPLICATIVE MODEL OF DECOMPOSITION OF A DYNAMIC SERIES

Summary

The article presents the calculation and justification of the forecast indicators of the volume of export of the enterprise. The calculations are made on the example of the enterprise of the electrotechnical industry of the Kharkiv region PJSC "Electromachine". Forecast indicators are calculated using a multiplicative decomposition model of a dynamic series. Data for constructing a multifactor regressive economic-mathematical model were for 2008-2016. Calculations were made in "STATGRAPHICS Plus for Windows". Thus, trend, cyclic, seasonal and random components of the multiplicative decomposition model of the dynamic range of the company's export volume were discovered, which allows us to forecast the export of the enterprise and to substantiate the directions of development of the export potential.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2567

Відомості про авторів

К. В. Селезньова

старший викладач кафедри економіка і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків

K. V. Seleznova

senior lecturer of Economics and Marketing Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Селезньова К. В. Моделювання процесів розвитку експортного потенціалу з використанням мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6137 (дата звернення: 05.03.2021).

Seleznova, K. V. (2018), “Modeling of export potential development processes using a multiplicative model of decomposition of a dynamic series”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6137 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.