EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА НІМЕЧЧИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС
А. Ю. Таpан

УДК: 339.977

А. Ю. Таpан

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА НІМЕЧЧИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС

Анотація

Стаття присвячена розробці інтегрального показника оцінювання технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС. З огляду на інтеграційний потенціал і поліструктурний характер сучасного технологічного лідерства, здійснено оцінку місця Німеччини щодо інших країн ЄС. Пропонується оцінити сучасне технологічне лідерство Німеччини з урахуванням детермінант: інформаційна адаптивність, інноваційна спрямованість та синергетична ефективність. Внаслідок апріорного експертного аналізу виділено групу факторів для аналізу технологічного лідерства країни, виходячи з якої і у відповідності зі сформованою системою показників, розрахована рейтингова оцінка країн Євросоюзу щодо їх технологічного лідерства та розвитку за трьома аспектами.

А. Yu. Taran

INTEGRATED INDICATOR OF THE TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF GERMANY IN THE EU ECONOMIC SYSTEM

Summary

The article is devoted to the development of an integrated indicator of the assessment of Germany's technological leadership in the EU economic system. Given the integration potential and the polystyrene nature of modern technological leadership, an assessment of the place of Germany in relation to other EU countries has been made. It is proposed to assess the modern technological leadership of Germany, taking into account the determinants: information adaptability, innovation orientation and synergetic efficiency. As a result of a priori expert analysis, a group of factors has been identified for the analysis of technological leadership of the country, based on which, in accordance with the established system of indicators, a rating assessment of the European Union countries regarding their technological leadership and development in three aspects is calculated.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2656

Відомості про авторів

А. Ю. Таpан

аспіpант кафeдpи мiжнаpодних eкономiчних вiдносин, Хаpкiвський нацiональний унiвepситeт iмeнi В.Н. Каpазiна, м. Харків

А. Yu. Taran

Postgraduate Student of Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Таpан А. Ю. Інтегральний показник оцінки технологічного лідерства німеччини в економічній системі єс. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6138 (дата звернення: 02.03.2021).

Taran, А. Yu. (2018), “Integrated indicator of the technological leadership of germany in the eu economic system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6138 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.