EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК
О. В. Степчук

УДК: 338.46

О. В. Степчук

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

Анотація

Стикаючись з глобалізацією бізнесу та агресивною конкуренцією суб’єкти господарювання вимушені шукати нові джерела конкурентних переваг. При цьому увага менеджменту починає зміщуватися від підвищення ефективності взаємодії за рахунок зниження сукупних витрат (розвиток у цьому напряму досяг певної межі) у бік збільшення цінності пропозиції для споживача. Досягнення ринкового успіху визначається здатністю менеджменту оптимально адаптувати до постійно змінюваних зовнішніх умов свої внутрішні можливості, орієнтувати власний персонал на своєчасне встановлення потреб і вимог споживачів, швидким реагуванням на їх зміни, урахування індивідуалізації замовлень споживачів та здатність швидкої концентрації необхідних ресурсів для їх виконання. Тому в статті пропонується методичний підхід щодо формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок, який враховує рівень розвитку як суб’єктів господарювання, так і середу їх існування.

O. V. Stepchuk

METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF EFFICIENT AND COMPETITIVE SUPPLY CHAIN

Summary

Faced with the globalization of business and aggressive competition, business entities are forced to seek new sources of competitive advantage. At the same time, the attention of management begins to shift from increasing the effectiveness of interaction by reducing the total costs (development in this direction has reached a certain limit) in the direction of increasing the value of the offer to the consumer. Achievement of market success is determined by the ability of management to optimally adapt its internal capabilities to constantly changing external conditions, to orient its own personnel on timely establishment of needs and requirements of consumers, rapid response to their changes, taking into account individualization of orders of consumers and the ability to quickly concentrate the necessary resources for their execution. Therefore, the article proposes a methodical approach to the formation of an efficient and competitive supply chain, which takes into account the level of development of both economic entities and the environment of their existence.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2616

Відомості про авторів

О. В. Степчук

викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

O. V. Stepchuk

Teacher of the chair of tourism and hotel and restaurant business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

Як цитувати статтю

Степчук О. В. Методичний підхід щодо формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6142 (дата звернення: 27.02.2021).

Stepchuk, O. V. (2018), “Methodical approach to formation of efficient and competitive supply chain”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6142 (Accessed 27 Feb 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.