EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ
Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька, У. І. Когут

УДК: 658.3

Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька, У. І. Когут

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто сутність і види таких принципів побудови організаційних структур управління підприємствами, як декомпозиції, системності, субординації, мобільності, уникнення протиріч, перехресного контролювання, стандартизації правил і процедур, рівномірності і ритмічності виробництва, економічної ефективності. Авторами визначено особливості та доведено перспективність застосувань даних принципів під час формування та використання організаційних структур управління підприємствами. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні існуючих і розробленні нових теоретичних і методико-прикладних засад щодо принципів побудови організаційних структур управління. Запропоновані положення забезпечуватимуть прийняття раціональних управлінських рішень для ефективної діяльності підприємств.

N. H. Heorhiadi, R. B. Vilhutska, U. I. Kohut

THE ENTERPRISES APPLICATION THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AT THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURES

Summary

The article considers the essence and types the principles of construction the organizational structures of management at the enterprises as decomposition, system, subordination, mobility, avoidance of contradictions, cross control, standardization of rules and procedures, uniformity and rhythm of production, economic efficiency are considered. The authors defined the peculiarities of principles and approve the availability of their using during the formation organizational structures of the enterprises management. The scientific novelty of the results is to improve the existing and develop new theoretical and methodical principles of the building organizational management structures. Accordingly, proposed conditions will ensure the rational decision making for the effective operation of enterprises.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 206

Відомості про авторів

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. H. Heorhiadi

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity


Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

R. B. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity


У. І. Когут

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

U. I. Kohut

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

Як цитувати статтю

Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б., Когут У. І. Застосування підприємствами принципів побудови організаційних структур управління. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6160 (дата звернення: 19.09.2019).

Heorhiadi, N. H., Vilhutska, R. B. and Kohut, U. I. (2018), “The enterprises application the principles of construction at the organizational management structures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6160 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.