EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В. П. Мартиненко, Н. В. Легеза

УДК: 338.312

В. П. Мартиненко, Н. В. Легеза

МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В науковій статті розкрито сутність категорії «менеджмент» і визначено, що для вдосконалення управління виробничим потенціалом підприємствам доцільно використовувати наступні групи методів менеджменту: організаційно-адміністративні, економічні та соціально психологічні. В роботі оцінено вплив та обгрунтовано доцільність використання кожної з наведених вище груп методів менеджменту, застосування яких дозволить ефективніше використовувати елементи виробничого потенціалу підприємства і створить основу для забезпечення ефективного управління суб’єктом господарювання в цілому. Варто зазначити що результати даного дослідження можуть бути використанні для поглиблення знань що стосуються саме управління виробничим потенціалом підприємства.

V. P. Martynenko, N. V. Legeza

MANAGEMENT METHODS TO IMPROVE MANAGEMENT BY PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

Summary

Іn the scientific article the essence of category "management" is disclosed and it is determined that for the improvement of management of industrial potential enterprises it is expedient to use the following groups of management methods: organizational-administrative, economic and social psychological. The work evaluates the impact and justifies the feasibility of using each of the above groups of management methods, the application of which will allow more efficient use of elements of the production potential of the enterprise and will provide the basis for ensuring effective management of the entity as a whole. It is worth noting that the results of this study can be used to deepen knowledge concerning the management of the production potential of the enterprise.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 246

Відомості про авторів

В. П. Мартиненко

д. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

V. P. Martynenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Economics and Business NTU "KPI them. Igor Sikorsky"


Н. В. Легеза

студент магістратури факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

N. V. Legeza

Student FMM, NTUU "KPI them. Igor Sikorsky"

Як цитувати статтю

Мартиненко В. П., Легеза Н. В. Методи менеджменту для вдосконалення управління виробничим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6161 (дата звернення: 19.09.2019).

Martynenko, V. P. and Legeza, N. V. (2018), “Management methods to improve management by production potential of enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6161 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.