EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
Н. М. Богацька

УДК: 336.7 : 339.7 (045)

Н. М. Богацька

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено особливості функціонування валютного ринку України та проаналізовано його динаміку з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Виявлено недоліки його функціонування в Україні. Досліджено основні причини впливу, їх наслідки на динаміку та розвиток даного ринку. Розглянуті основні тенденції національного валютного ринку України. Визначено комплекс необхідних заходів для забезпечення стабільності та розвитку валютного ринку України. Теоретичні та методологічні основи роботи - вітчизняні та іноземні вчені з питань забезпечення валютного ринку. У ході дослідження використовувався набір таких методів: монографічний - вивчення особливостей валютного ринку України як важливого компонента національної економіки; системно-структурний підхід - вивчення тенденційних змін валютного ринку України; статистичний та економічний аналіз - оцінити рівень та динаміку валютного ринку; і узагальнення абстракції - робити висновки та окреслити перспективні дослідження. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що аналіз стану і тенденцій валютного ринку України можуть бути використані при формуванні політики Національного банку України.

N. M. Bogatska

REGULATION OF THE EXCHANGE MARKET BY THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

Summary

In the article the features of functioning of currency market of Ukraine are investigational and his dynamics is analyzed taking into account influence of environment. The lacks of his functioning are educed in Ukraine. The basic causes of the impact and implications on the dynamics and development of the market. Considered basic national currency market of Ukraine tendencies. The complex necessary measures to ensure the stability and development of the foreign exchange market of Ukraine. Theoretical and methodological basis of the work are domestic and foreign scholars on ensuring the foreign exchange market. During the research used a set of the following methods: monographic – the study of characteristics of the foreign exchange market of Ukraine as an important component of the national economy; system-structural approach – the study of tendentious changes of the foreign exchange market of Ukraine; statistical and economic analysis – to assess the level and dynamics of the currency market; and generalization of abstraction – to draw conclusions and outline promising research.
Practical value of the study results is that the analysis of the status and trends of the currency market of Ukraine may be used in the formation of the National Bank of Ukraine.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3861

Відомості про авторів

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

N. M. Bogatska

PhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Богацька Н. М. Регулювання валютного ринку національним банком України. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6164 (дата звернення: 20.05.2022).

Bogatska, N. M. (2018), “Regulation of the exchange market by the national bank of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6164 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.