EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОСУЧАСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Терентьєва

УДК: 659.4

О. В. Терентьєва

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ОСУЧАСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті поставлено за мету з'ясувати проблеми, що існують в системах репутаційного менеджменту, та визначити шляхи їх вирішення. На основі результатів авторського дослідження сформовано перелік основних проблем: по-перше, негнучкість системи репутаційного менеджменту (РМ), зумовлена неінформатизованістю управлінських процесів та інституціоналізацією РМ на нижчих щаблях управління бізнесом; по-друге, неусвідомлення слабкості системи комунікацій компанії зі стейкхолдерами керівництвом компанії; по-третє, невміння компанії працювати з новими стейкхолдерами через нові канали комунікації, в першу чергу з непрямими зацікавленими сторонами; по-четверте, відсутність в компаніях ефективної системи раннього попередження репутаційних криз. Напрямками вирішення зазначених проблем і осучаснення антикризового репутаційного менеджменту підприємств є: , для ефективних антикризових дій необхідним є ускладнення системи комунікацій: розвиток альянсів з новими типами партнерів і координація відповідей від ряду сторін, включаючи уряд, групи громадянського суспільства і споживачів; координація дій антикризового менеджменту щодо різних стейкхолдерів шляхом застосування сучасних інформаційних систем та технологій для швидкого й ефективного аналізу великих масивів даних; створення ланцюжка внутрішньоорганізаційного трансферу сигналу про репутаційний ризик з нижнього на верхній щабель управління; розвиток навичок комунікації компанії з непрямими зацікавленими сторонами, як то НУО, громадські активісти та користувачі онлайн-мережі; розвиток у компаній навичок роботи з репутаційними ризиками операційного рівня, однак стратегічного значення; створення в компаніях ефективної системи раннього попередження репутаційних криз.

O. V. Terentieva

PROBLEMS AND DIRECTIONS FOR MODERNIZING THE CRISIS REPUTATION MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

The article is to find out the problems that exist within the systems of reputation management, and determine the ways to solve them. Based of the results of the author's research, a list of the main problems has been pinpointed: First, the inflexibility of the system of reputation management (RM) due to the non - informativeness of administrative processes and the institutionalization of the RM at the lower levels of business management. Secondly, the lack of awareness of the company's weakness in the communications system within the company's management. Thirdly, the inability of the company to work with new stakeholders through new channels of communication primarily with indirect stakeholders. Fourthly, the lack of effective systems of fore warning of reputation crises in companies. Solving these problems and the modernization of anti-crisis reputational management of enterprises: Effective communication with the crisis requires overhauling the complication of the communication system: Developing alliances with new types of partners and coordination of responses from a number of parties including the government, civil society groups and consumers; Coordination of anti-crisis management actions for different stakeholders through the use of modern information systems and technologies for rapid and efficient analysis of large data sets, creating a chain of intra-organization transfer of signal about the risk of reputation from lower to the upper level of management; developing communication skills of companies with indirect stakeholders such as NGOs, public activists and online network users; development of skills of working with reputational risks of operational level, but of strategic importance; creating an effective system of early warning of reputation crises in companies.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 6769

Відомості про авторів

О. В. Терентьєва

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана»

O. V. Terentieva

Ph.D. (Econ.), Senior Lecturer of Business Economics Department, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Терентьєва О. В. Проблеми та напрямки осучаснення антикризового репутаційного менеджменту підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6165 (дата звернення: 13.07.2024).

Terentieva, O. V. (2018), “Problems and directions for modernizing the crisis reputation management of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6165 (Accessed 13 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.