EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
О. С. Хринюк, В. А. Бова

УДК: 338.2

О. С. Хринюк, В. А. Бова

ПРИБУТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті зазначено необхідність управління фінансовим потенціалом підприємств відповідно до нинішніх економічних умов та особливостей розвитку ринку країни. Наданий перелік інструментарію, що використовується в рамках управління фінансовим потенціалом виробничих підприємств. Предметом дослідження у статті обрано засоби підвищення прибутку підприємства. Висвітлено сутність та значення категорії «прибуток підприємства». Визначено, що на сьогоднішній день прибуток є індикатором ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання. Досліджено основні методи підвищення прибутку вітчизняних підприємств. Представлено основні принципи підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом. Підкреслено актуальність та необхідність впровадження зазначених методів на підприємствах у сучасних умовах господарювання. В рамках кожного із методів приведено відповідні заходи, що сприятимуть зростанню прибутковості підприємства. Вказано на необхідність застосування зазначених методів у комплексі для досягнення найбільш позитивного результату.

O. S. Khryniuk, V. A. Bova

PROFIT AS A TOOL MANAGING FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article indicates the need to manage the financial potential of enterprises in accordance with the current economic conditions and peculiarities of the development of the country's market. The list of tools used in the management of the financial potential of production enterprises is given. The subject of the study in the article is chosen means of increasing the profit of the enterprise. The essence and meaning of the category "profit of the enterprise" are highlighted. It is determined that for today profit is an indicator of the efficiency of economic activity of business entities. The main methods of increasing the profit of domestic enterprises are investigated. The basic principles of increasing the efficiency of financial potential management are presented. The urgency and necessity of implementation of the mentioned methods at the enterprises in modern economic conditions are emphasized. Within each of the methods are given appropriate measures that will promote the growth of profitability of the enterprise. It is indicated on the necessity of using the indicated methods in the complex to achieve the most positive result.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 4105

Відомості про авторів

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

O. S. Khryniuk

PhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv


В. А. Бова

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

V. A. Bova

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

Як цитувати статтю

Хринюк О. С., Бова В. А. Прибуток як інструмент управління фінансовим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6167 (дата звернення: 20.05.2022).

Khryniuk, O. S. and Bova, V. A. (2018), “Profit as a tool managing financial potential of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6167 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.