EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. М. Овдіюк

УДК: 658.8;338.43

О. М. Овдіюк

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА МАЛИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Висвітлено сучасний стан малих переробних підприємств агропромислового комплексу Житомирщини. Визначено особливості організації неперервних маркетингових досліджень на малих переробних підприємствах, а саме встановлено, що зменшується коло чинників, які мають прямий вплив на діяльність малих переробних підприємств: неконтрольовані чинники зовнішнього маркетингового середовища (політична нестабільність, законодавча база, політика країни по відношенню до малих підприємств в цілому, соціальне та конкурентне середовище, поведінка споживачів) та контрольовані чинники внутрішнього маркетингового середовища (ресурсний потенціал, товарна та цінова політика, просування та розподіл товарів). Розглянуто особливості визначення проблеми та цілі маркетингових досліджень на малих переробних підприємствах сфери АПК та методику їх проведення. Запропонована методика розрахунку ефекту від проведених маркетингових досліджень.

O. M. Ovdiuk

DETERMINATION OF MARKETING RESEARCH ORGANIZATION FEATURES, AS AN INSTRUMENT OF EFFECTIVE GOVERNMENTAL DECISIONS ON SMALL PROCESSING ENTERPRISES

Summary

The author of the article highlighted current state of small processing enterprises of Zhytomyr region agro-industrial complex. The researcher also determined features of the continuous marketing researches organization at small processing enterprises. It was established that the number of factors that have a direct impact on the activities of small processing enterprises is decreasing: uncontrolled factors of the external marketing environment (political instability, legislative framework, country's policy towards small enterprises in general, social and competitive environment, consumer’s behavior) and controlled factors of the internal marketing environment (resource potential, goods and price policy, promotion and distribution of goods). The article is dedicated to the peculiarities of the problem determination and objectives of marketing research at small processing enterprises of the agro-industrial complex and methods of their implementation. The author proposed methodology of calculating the effect from marketing researches.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3017

Відомості про авторів

О. М. Овдіюк

к. е. н, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука Житомирського національного агроекологічного університету

O. M. Ovdiuk

Ph.D. (Economics), Assistant professor, Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

Як цитувати статтю

Овдіюк О. М. Визначення особливостей організації маркетингових досліджень, як інструмент ефективних управлінських рішень на малих переробних підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6168 (дата звернення: 19.06.2021).

Ovdiuk, O. M. (2018), “Determination of marketing research organization features, as an instrument of effective governmental decisions on small processing enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6168 (Accessed 19 Jun 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.